Nyheter

Ny kriserapport om Utdanningsetaten: Ansatte føler seg utrygge på jobb

Manglende støtte og tillit og stor grad av utrygghet der det å gjøre feil kan bli brukt mot deg. Slik beskriver flertallet i ledergruppa i PP-tjenesten sin egen arbeidsplass i Osloskolen.

Det kommer fram i en fersk medarbeiderundersøkelse som har kartlagt arbeidsmiljøet til de om lag 280–300 ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Utdanningsetaten i Oslo kommune, og som Dagsavisen har fått innsyn i.

Den knusende delrapporten retter seg direkte mot en av Marte Gerhardsen underdirektører, avdelingsdirektør Hanne M. Olsen, som sitter med det øverste ansvaret for PPT i Osloskolen. Til grunn for resultatene ligger svar fra PPTs 13 seksjonssjefer som alle jobber direkte under Olsens ledelse, og sitter med ansvar for det pedagogisk-psykologiske tilbudet til elever og barnehagebarn i Oslo.

– Innholdet i rapporten er sterkt bekymringsfullt og bekrefter hendelser og historier vi i vernetjenesten har vært kjent med over lang tid. Jeg mener resultatene som foreligger reflekterer en situasjon som er helt uholdbar å stå i for ansatte over tid, sier Dan-Jørgen Aasen, verneombud i PPT i Utdanningsetaten.

Dan-Jørgen Aasen, verneombud i PPT i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Langt under snittet

Selve rapporten tar for seg forskjellige temaer der medarbeidernes svar gir ulik score på en skala fra 0–100. Hvor positivt eller negativt det samlede svaret er, gir en søyle innenfor grønt, gult eller rødt fargefelt. Ender svarene i det røde feltet, innebærer dette at gruppas svar ligger «betydelig under gjennomsnittet» for de gruppene en har sammenlignet seg med.

For ledergruppa i PPT ligger alt på rødt innenfor flere viktige temaer som forteller mye om hvordan ansatte opplever sin egen arbeidsplass.

Konkret gjelder dette psykologisk trygghet i gruppa, samarbeid, arbeidsglede og organisatoriske ressurser. Når det gjelder hvor utviklingsorientert nærmeste leder er, og hvor godt vedkommende takler relasjonelle forhold, ligger flertallet av svarene også i rød sone.

Dialogen vi har i ledergruppen er god og konstruktiv.

—  Hanne M. Olsen, avdelingsdirektør i PPT.

Mange ansatte gir uttrykk for det flere vil betegne som en form for fryktkultur:

  • UTRYGT: Det å gjøre en feil kan bli brukt mot deg. Det kjennes vanskelig å ta opp problemer og vanskelige saker i egen ledergruppe. Det er krevende å prøve nye og ukjente ting. Egne evner og ferdigheter blir ikke verdsatt og brukt i tilstrekkelig grad.
  • DÅRLIG SAMARBEID: Det er forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger. Når konflikter oppstår blir de ikke håndtert på en god måte. Samarbeidet innad i ledergruppa fungerer dårlig. Det eksisterer manglende trygghet og tillit på arbeidsplassen.
  • LITEN STØTTE: For lite støtte og hjelp fra nærmeste leder, som mange opplever at behandler ansatte urettferdig. Forholdet til nærmeste leder er en kilde til ubehag og stress i hverdagen.
  • MISTILLIT: Mange i PPTs ledelse føler seg også urettferdig behandlet i organisasjonen. De opplever ikke at ledelsen stoler på at de gjør en god jobb, og gir uttrykk for at de mangler den informasjonen de trenger for å lykkes i jobben.
  • LITE ARBEIDSGLEDE: Mange ansatte gruer seg til å gå på jobb. Misnøyen gjør at flere vurderer å skifte jobb. Flere innrømmer at de føler seg lite entusiastiske i jobben sin.

I tillegg til dette føler mange ansatte at egen ledelse er lite utviklingsorientert og ikke makter å inspirere, være en god rollemodell og stimulere til lagånd.

Det er også en overvekt av ansatte i ledergruppa som opplever at deres nærmeste sjef tar for lite hensyn til deres personlige følelser.

Det uttrykkes også frustrasjon over at kolleger ikke tar tilstrekkelig ansvar for utviklingen av «vårt felles arbeidsmiljø».

Marianne Melby, etatshovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Trekker forsvarligheten i tvil

Marianne Melby er etatshovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Også hun ser svært alvorlig på situasjonen, og mener i likhet med Dan-Jørgen Aasen at resultatene skiller seg klart ut i negativ retning – både fra resultatene ellers i PPT og fra andre tilsvarende virksomheter.

Både Aasen og Melby mener arbeidsmiljøet i PPT jevnt over er godt – særlig mellom kolleger nedover i organisasjonen.

– Men også de ansattes forhold til sine seksjonsledere vil jeg si at jevnt over er bra, sier Dan-Jørgen Aasen.

Nå mener imidlertid etatshovedverneombudet at det er grunn til å spørre seg om de ansatte i PPTs toppledelse har et forsvarlig arbeidsmiljø:

– For å ha et forsvarlig arbeidsmiljø er det en forutsetning at ansatte må kunne kjenne seg trygge og ivaretatt på arbeidsplassen. Det er det åpenbart mange som ikke gjør her, noe som er svært alvorlig.

– Samlet sett mener jeg det er grunn til å spørre seg om arbeidsmiljøet i ledergruppa i PPT kan sies å være fullt ut forsvarlig, sier Marianne Melby til Dagsavisen.

Vi tar disse tilbakemeldingene på alvor.

—  Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Det har jo vært store endringer i etaten. Kan noe av dette handle om uro knyttet til faglig uenighet eller omorganisering?

– Nei, disse resultatene kan verken forklares eller bortforklares på den måten. Dette er en veldig alvorlig sak som bekrefter varselet fra tidligere i år, sier Melby.

Varslingssaken Melby viser til ble offentlig kjent da Dagsavisen omtalte saken i mars i år.

– Lite er endret

Ansatte Dagsavisen snakket med den gang ga uttrykk for stor indre uro og utrygghet på arbeidsplassen. At det generelt var en opplevelse av krav om full lojalitet med lite rom for faglige meningsutveksling og motforestillinger. Dernest at ansatte opplevde lite medvirkning og en manipulerende lederstil med utpregede hersketeknikker fra avdelingsdirektøren.

Den gang viste både etatsdirektør Marte Gerhardsen og avdelingsdirektør Hanne M. Olsen til de store organisasjonsendringene PPT hadde gjennomgått det siste året, som en viktig årsak til frustrasjon og uro.

Nå foreligger imidlertid resultatene fra en uavhengig arbeidsmiljøundersøkelse som det etter det Dagsavisen kjenner til, ble stilt krav om at skulle gjennomføres i det skriftlige varselet Utdanningsadministrasjonen (UDA) mottok i midten av mars i år.

Det må tas et klarere grep om situasjonen.

—  Dan-Jørgen Aasen, verneombud i PPT.

PPTs verneombud, Dan-Jørgen Aasen, bekrefter imidlertid overfor Dagsavisen at han allerede for omtrent et år siden fikk kjennskap til at arbeidsmiljøet i PPTs ledergruppe ikke var bra.

– I kjølvannet av dette gikk vi flere runder for å undersøke saken nærmere. Senere har også HR-avdelingen og en organisasjonspsykolog blitt koblet på, forklarer Aasen.

– Er du fornøyd med hvordan Marte Gerhardsen, som Olsens nærmeste overordnede, har håndtert saken?

– Jeg mener resultatene får tale for seg selv. Min oppfatning er at det ikke har skjedd særlige endringer etter at det skriftlige varselet kom i mars, sier Aasen til Dagsavisen.

– Hva må skje nå?

– Det må tas et klarere grep om situasjonen, noe må gjøres. Vi skal også ha noen oppfølgingsmøter, sier verneombud Dan-Jørgen Aasen.

Skaper splid og spenning

Etatshovedverneombud Marianne Melby viser til at resultatene i undersøkelsen avdekker til dels store sprik i seksjonsledernes svar:

– Når variasjonen er på over 90 prosent, betyr det at noen har det veldig bra mens andre har det veldig dårlig. Samtidig er det ingen tvil om at det store flertallet av lederne har det ganske vanskelig på jobb, ellers ville ikke de samlede resultatene slått så negativt ut, forklarer Melby.

Hun mener situasjonen nødvendigvis vil ha store konsekvenser både innad i gruppa og for jobbhverdagen:

– Det er en forutsetning for en medarbeider som skal kunne yte sitt beste på jobb at man kjenner deg trygg og ivaretatt på arbeidsplassen. Denne situasjonen skaper utvilsomt både splid og spenning i ledergruppa. Det blir vanskelig å få til noe felles samtidig som det skaper stor utrygghet. Psykologisk utrygghet var vel et av de områdene der resultatene var aller dårligst, sier Melby.

Dagsavisen har tatt kontakt med avdelingsdirektør Hanne M. Olsen for å gi henne anledning til å kommentere situasjonen i PPTs ledersjikt, og ikke minst sin egen rolle som seksjonssjefenes nærmeste leder.

Hanne Margrethe Olsen

– Kan alltid bli bedre

I en epost til Dagsavisen svarer hun slik på våre spørsmål:

Undersøkelsen viser sterkt bekymringsfulle resultater på flere viktige områder, som psykologisk trygghet, ledelse, samarbeid, tillit og støtte fra nærmeste leder. Hva tenker du selv om resultatene?

– Forholdene som synliggjøres gjennom resultatene er noe både ledergruppen og jeg er kjent med. Vi iverksatte før sommeren en rekke tiltak for å bedre situasjonen i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og HR-avdelingen i etaten. Resultatene viser stor variasjon i ledergruppens opplevelser av meg som leder, og det tar jeg på alvor.

Er det noe ved din lederstil du synes det er grunn til å ta selvkritikk på?

– Som leder vet jeg at det alltid er noe jeg kan bli bedre på. Dialogen vi har i ledergruppen er god og konstruktiv, og jeg får mange ærlige og gode innspill på hva jeg kan forbedre.

Hva har du som øverste leder gjort helt konkret for å bedre arbeidsmiljøet for seksjonslederne dine i 2022?

– Ledergruppen samarbeider med bedriftshelsetjenesten, HR- avdelingen i etaten og deltar i etatens lederutviklingsprogram. Dette er tema på alle ledermøtene våre. Seksjonssjefene gjør en god jobb med å følge opp arbeidsmiljøet sammen med ansatte på sine seksjoner. Denne typen prosesser tar tid, men jeg opplever at vi er godt i gang, skriver Hanne Olsen i eposten til Dagsavisen.

– Betydelige utfordringer

På spørsmål om hun er bekymret for at opplevelsen av manglende støtte, tillit og arbeidsglede kan påvirke hva de ansatte greier å yte i jobben sin, svarer hun:

– Arbeidsmiljøet i PPT samlet viser gode resultater. Det er jeg glad for. I PPT er vi nærmere 300 ansatte, og undersøkelsen viser at mange er engasjert og opplever å ha en meningsfull jobb. Det viser at mye fungerer godt hos oss, uttaler avdelingsdirektøren, som likevel erkjenner:

– Noen steder har vi imidlertid utfordringer som vi er godt kjent med og som vi jobber med.

Verneombudet mener situasjonen er uholdbar å stå i for ansatte over tid. Hva er din kommentar til det?

– Jeg er, som verneombudet, opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Siden september har vi samarbeidet med vernetjenesten og tillitsvalgte om hvordan vi skal sikre et godt arbeidsmiljø. Oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i tiden fremover, er viktig for å lykkes i dette arbeidet, uttaler avdelingsdirektør i PPT, Hanne M. Olsen.

Dagsavisen har også bedt direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, kommentere den nedslående medarbeiderundersøkelsen i PPTs ledergruppe.

I en epost til avisen skriver Gerhardsen:

– Det store bildet viser at de ansatte i PPT har det bra og trives på jobb. Samtidig er det til dels stor variasjon i svarene, og på noen områder har vi betydelige utfordringer i PPT. Vi tar disse tilbakemeldingene på alvor. Hensikten er å sikre best mulig tjenester til barn og elever, barnehager og skoler i Oslo med utgangspunkt i PPTs samfunnsoppdrag, fremholder direktøren.

Gerhardsen skriver videre at etaten er opptatt av å ta tak i utfordringene der de er, og at dette er noe man har gjort siden «vi ble oppmerksomme på dem» etter en bekymringsmelding angående PPT våren 2022:

– Avdelingsdirektøren for PPT har involvert bedriftshelsetjenesten, og satt i gang en større prosess for at hele PPT skal arbeide godt sammen. Det er hyppige ledersamlinger, bedriftshelsetjenesten og HR-avdeling bistår og det er samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. Dette arbeidet er langsiktig og grundig, så det vil nok ta noe tid før vi ser alle effektene, skriver Gerhardsen, og legger til:

– Vi har lagt opp til å evaluere prosessen underveis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

  • Medarbeiderundersøkelsen 2022 er gjennomført for hele Utdanningsadministrasjonen (UDA) i Utdanningsetaten i Oslo kommune, som blant annet inkluderer mellom 280-300 ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
  • Innenfor PPT er det laget en stor samlerapport. I tillegg er det utarbeidet delrapporter for hver av de 13 seksjonene PPT består av, samt en egen rapport for ledergruppa i PPT som har 13 seksjonssjefer som jobber direkte under avdelingsdirektør Hanne M. Olsen. Hun rapporterer direkte til etatssjef Marte Gerhardsen som er hennes nærmeste overordnede.
  • De 13 seksjonssjefene har ansvar for det samlede tilbudet PPT skal gi både til barn, elever, barnehager og skoler i hele Oslo kommune.
  • Det er bedriftshelsetjeneste (Avonova), som har laget rapportene på oppdrag fra toppledelsen i Utdanningsetaten. Resultatene ble presentert for Arbeidsmiljøutvalget i UDA den 17. november.

Kilde: Utdanningsetaten

---Nyeste fra Dagsavisen.no: