Nyheter

Slapp dagbøter med et nødskrik: Nå har Marte Gerhardsen fått varsel om nytt pålegg

Det blir ikke dagbøter for Osloskolen i denne omgang. Men Arbeidstilsynet er likevel ikke fornøyd med svarene skoledirektør Marte Gerhardsen har gitt knytta til opplæring og øvelse for ansatte i håndtering av vold og trusler.

– Vi har mottatt svaret fra Arbeidstilsynet torsdag ettermiddag. Vi må sette oss godt inn i svaret, og se hva vi må gjøre videre, skriver direktør for Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen i en e-post til Dagsavisen fredag.

Torsdag denne uken ble brevet de har ventet på sendt fra Arbeidstilsynet. Utdanningsetaten får ikke dagbøter, men Arbeidstilsynet er likevel ikke fornøyde.

– Vilkårene som ble satt i vedtak om pålegg av 13.03.20, etter tilsynene i 2019, er ivaretatt og dokumentert. Samtidig ser vi nå at det er behov for andre forbedringer. Derfor lukker Arbeidstilsynet pålegget, men varsler samtidig pålegg på nytt, med andre vilkår, sier seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Ida Aagaard.

Det var tidlig i november at Dagsavisen kunne melde at Utdanningsetaten ble truet med dagbøter av tilsynet. Bakgrunnen var at Arbeidstilsynet i 2019 gjorde en rekke tilsyn på flere barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Hensikten var å undersøke om gjeldende krav om forebygging og håndtering av vold og trusler om vold på arbeidsplassen oppfylles i Osloskolen.

Manglet rutiner

Tilsynet avdekket:

  • For lite konkrete kartlegginger og risikovurderinger når det gjelder vold og trusler.
  • Mangler i rutiner for å sikre opplæring og øvelse når det gjelder vold og trusler.
  • Flere verneombud fungerer lenge i rollen uten at de har fått lovpålagt opplæring.

Som Dagsavisen har omtalt i en serie saker siden høsten 2021, har antall rapporterte volds- og trusselhendelser i Osloskolen økt. Ansatte i skolen har vært urolige over at de ikke har fått opplæring i hvordan de skal håndtere voldshendelser med elever, og ifølge tillitsvalgte har lærere vært redde for å gå på jobb.

Utdanningsetaten har fått utsatt frist flere ganger for å oppfylle Arbeidstilsynets krav, men i november satte altså tilsynet foten ned, og varslet tvangsmulkt på 120.000 kroner i uka, hvis Utdanningsetaten ikke oppfylte disse fire kravene innen 15. mars i år:

  • En oversikt over omfang og konkret innhold i opplæringen.
  • En oversikt over hvem (hvilke skoler) som har deltatt i opplæringen.
  • Eksempler fra to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole på hvordan det sikres at den enkelte ansatte ved skolen gis nødvendig opplæring og øvelse. Skolene skal velges ut av arbeidsgiver og hovedverneombud i fellesskap.
  • En beskrivelse av hvordan Utdanningsetaten på systemnivå fremover vil sikre at den enkelte ansatte ved skolene underlagt etaten sikres nødvendig opplæring og øvelse.

Da Dagsavisen intervjuet Marte Gerhardsen rett etter etaten hadde sendt sine svar til Arbeidstilsynet, sa hun dette:

– Det vi overleverer nå vil alle de 17.000 ansatte i Osloskolen merke. Alle som trenger det og alle som ønsker det vil få tilbud om et kurs med fysiske øvelser, et såkalt FMT-kurs – som står for forebygging, mestring og tryggingstiltak.

I tillegg skal både ledere og ansatte gjennomgå et e-læringskurs.

Nytt krav

Arbeidstilsynets brev til etaten inneholder altså lukking av ett pålegg, samtidig som det gis varsel om et nytt. Ifølge brevet som Dagsavisen har fått innsyn i, er hovedårsaken til dette at Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med måten de ansatte som skal gis øvelse og fysisk opplæring i voldshåndtering, blir plukket ut på.

Tilsynet frykter rett og slett at Utdanningsetatens kartleggingsmetode for hvem som kan bli utsatt for vold og trusler, ikke er god nok. I praksis betyr det at opplæringen er for lite treffsikker sett opp mot den retten til beskyttelse hver enkelt ansatt har etter loven.

Ifølge Arbeidstilsynet er pålegget som lå til grunn for det opprinnelige varslet om dagbøter å anse for oppfylt.

At tilsynet nå kommer med et nytt krevende pålegg begrunner de slik:

«Tilbakemelding fra Utdanningsetaten reiser imidlertid spørsmål rundt hvordan Utdanningsetaten avgjør hvem som får praktiske øvelser i å håndtere vold og trusler om vold. Det er vesentlig at øvelse gis til alle ansatte som har risiko for å utsettes for vold og trusler om vold. Pålegg om opplæring varsles derfor på nytt med nye vilkår».

Etaten har fått en tilsvarsfrist til 11. mai, og innen 1. september må de sende følgende til Arbeidstilsynet:

  • Skriftlig bekreftelse på at nødvendig praktisk øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusler gis til alle ansatte i Utdanningsetaten som har risiko for å utsettes for vold og trusler.
  • Dersom Utdanningsetaten velger å gi praktisk øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusler til kun et utvalg ansatte, må Utdanningsetatens kartleggingsmetode for hvem som kan utsettes for vold og trusler, og dermed skal ha praktiske øvelser, dokumenteres for Arbeidstilsynet.
  • Det skal gis skriftlig bekreftelse på at øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

– Mye gjenstår

Om det blir ny trussel om dagbøter, er uvisst, men Utdanningsetaten har knapp tid på å svare ut Arbeidstilsynets krav, da skoleferien nærmer seg, og fristen er like etter skolestart til høsten.

Seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Ida Aagaard, sier dette om tidsfristen etaten nå har fått:

– Arbeidstilsynet opplever fristen som realistisk.

Marte Gerhardsen skriver til Dagsavisen at målet til etaten er at de ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø og at de skal følge regelverket. Etaten har også utlyst en stilling som seniorkonsulent som skal ha ansvaret for å lede implementeringen av opplæringen innen vold og trusler i Osloskolen. Søknadsfristen går ut mandag.

– Dette temaet har vi jobbet med over lang tid. Vi har hele tiden vært tydelige på at det vi gjør nå er en start, at dette er kontinuerlig arbeid og at mye gjenstår før vi er i mål, skriver Gerhardsen. Hun forteller at etaten nå skal sette seg godt inn i de nye spørsmålene, så de kan svare innen 1. september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen