Nyheter

Arbeidstilsynet om volden i Osloskolen: – Grunn til å tro at det er snakk om en underrapportering

Fra 2016 til 2020 har Osloskolen hatt i underkant av 2.000 volds- og trusselhendelser som defineres som svært alvorlige. 141 av dem ble politianmeldt, men kun 13 ble rapportert til Arbeidstilsynet. Skoledirektør Marte Gerhardsen mener skolene varsler når det er nødvendig, men vil nå møte Arbeidstilsynet.

Dagsavisen skrev onsdag at de groveste volds- og trusselhendelsene i Osloskolen utgjorde i underkant av 2.000 saker i perioden 2016–2020. Likevel er bare 13 saker meldt til Arbeidstilsynet. 141 saker er politianmeldt.

Da Dagsavisen gjorde det kjent at Arbeidstilsynet har truet Osloskolen med dagbøter hvis de ikke oppfyller krav etter tilsyn i 2019 innen 15. mars 2022, fikk seksjonsleder Ida Aagaard spørsmål om hva Arbeidstilsynet tenker om de store avvikene mellom svært alvorlige hendelser, antall politianmeldelser og antall saker meldt inn til Arbeidstilsynet.

– Tenker du at dette kan skyldes en underrapportering til Arbeidstilsynet?

– Med utgangspunkt i den store forskjellen i antall svært alvorlige hendelser og innrapporterte saker til oss, er det grunn til å tro at det kan være snakk om en underrapportering, bekrefter Aagaard, som samtidig understreker hvor viktig det er at vold og trusler blir meldt inn:

– Hensikten er jo at Utdanningsetaten skal kunne forebygge at slike hendelser skjer, sier hun.

Meldeplikt

Seksjonsleder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet er ikke med på at det store spriket i tallene kan skyldes at Utdanningsetaten og Arbeidstilsynet definerer grov vold ulikt.

– Nei, fordi lovkravet i denne sammenheng er helt klar og den må vi begge forholde oss til. Arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at ansatte skal vernes mot vold og trusler, er det ingen tvil om.

Er det et brudd på Arbeidsmiljøloven eller andre lover og regler hvis skoleeier unnlater å rapportere alvorlige skader til Arbeidstilsynet?

– Ja. Det å unnlate å rapportere er et brudd på meldeplikten, fastslår Aagaard.

Hun forklarer at det ikke finnes en entydig definisjon av alvorlig skade, men sier at både fysisk og psykisk skade er omfattet og skal meldes.

- Hvis man er usikker på hvor alvorlig en sak er, skal det heller meldes en gang for mye enn en gang for lite, fremholder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet.

Skolene gjør vurderingen

At Arbeidstilsynet mener det kan skyldes en underrapportering av vold og trusler, når Utdanningsetatens egen statistikk viser 2.000 svært alvorlige hendelser, hvorav kun 13 er meldt inn til Arbeidstilsynet, kommenterer Gerhardsen på denne måten:

– Det er skolene som gjør vurderingen om det skal meldes om alvorlig skade. Skolene følger rutinene fra Arbeidstilsynet om at det skal meldes til dem når den ansatte har fått en så alvorlig skade at den medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Jeg opplever at skolene tar dette på alvor, og varsler Arbeidstilsynet når det er nødvendig, skriver hun i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Gerhardsen skriver at det er viktig for etaten at ansatte og rektorer forteller når de har opplevd vold og trusler på jobb, slik at Utdanningsetaten kan følge dem godt opp.

– Hendelsene de rapporterer om er vonde, men de færreste medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Derfor er det naturlig at det er et lite antall av disse sakene som meldes til Arbeidstilsynet, forklarer Gerhardsen.

Vil møte Arbeidstilsynet

Gerhardsen understreker overfor Dagsavisen at Osloskolen skal innrapportere riktig til Arbeidstilsynet.

– Vi har derfor tidligere hatt et møte med Arbeidstilsynet og hovedverneombudet i Utdanningsetaten om dette, der vi gikk gjennom sakene. Da kom vi i fellesskap fram til at det var én sak som skulle vært meldt og fire saker der det var tvil om de burde vært meldt. De fleste sakene var altså håndtert riktig av skolene våre. Når det er sagt, er vi alltid ute etter å forbedre arbeidet vårt på dette området og tar nå, etter å ha lest Arbeidstilsynets utspill i media, kontakt med dem. Vi ønsker et møte for å gjennomgå hvordan vi jobber med dette, og be om innspill til hvordan vi eventuelt kan forbedre arbeidet vårt ytterligere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken:

  • Onsdag skrev Dagsavisen om at antall innrapporterte volds- og trusselhendelser i Osloskolen har økt fra 1.940 i 2016 til 4.840 i 2019. I unntaksåret 2020 med mye hjemmeskole var tallet 3.099.
  • Antall hendelser som er registrert som svært alvorlig hos Utdanningsetaten var 227 i 2016 og 592 i 2019. I 2020 var det 289.
  • Over 90 prosent av den groveste volden har skjedd i ordinær skole, ikke i spesialskolene.

---