Nyheter

Byrådet setter foten ned mot Ruter forslag: Frogner-beboere jubler

Ruter og Sporveien har anbefalt å flytte Briskebytrikken fra Inkognitogata til Skovveien. Beboerne har aksjonert og nå får de medhold av Oslo-politikerne.

Ruters forslag om trikk i Skovveien har skapt sterke reaksjoner blant berørte naboer, butikkeiere og lokalpolitikere i bydel Frogner. Skovveien trafikkeres i dag av buss med høy frekvens. Denne gaten er også skolevei for mange barn og lokalbefolkningen har uttrykt bekymring for trafikksikkerheten i nærområdet dersom det i tillegg skal gå trikk i samme trasé.

Men, i dag legger byrådet fram sin innstilling for bystyret, der de går mot Ruters forslag om å legge en ny trikketrasé i Skovveien når trikkenettet i Oslo oppgraderes for nye trikker. Isteden går de inn for å oppgradere den eksisterende traseen i Inkognitogata, som er et dyrere alternativ.

Beboerne i bydelen jubler.

– Dette er en gledens dag, sier David Husum i Skovveien Velforening som har stått på og kjempet mot Ruters forslag.

– Her har et enhetlig lokalmiljø stått bak. Vi har tre ganger fått et vedtak i bydelsutvalget om at trikken skal ligge der den ligger, og vi har også fått støtte fra alle omkringliggende beboerforeninger, spesielt Homansbyen Vel, som ligger der trikken går i dag.

Vi har tre ganger fått et vedtak i bydelsutvalget om at trikken skal ligge der den ligger

—  David Husum fra Skovveien velforening

Trygg skolevei

Argumentet med trygg skolevei har veid aller tyngst for aksjonsgruppa, som fryktet at Skovveien ville bli ytterligere trafikkert om trikken ble lagt dit.

– Ja, når man ser på planforslaget som forelå fra Ruter så innebar det også en omlegging av trafikken slik at den ville blitt vesentlig økt i Skovveien, som er skolevei for både Den franske skolen og for Uranienborg skole. Ved å legge trikken her ville man måttet fjerne fartsdumpene og det ville blitt mer biltrafikk og et uoversiktlig trafikkbilde. Det blir nå forhindret, og vi håper nå at den typen hjertesoner og trygg skolevei vil bli møtt med lignende tiltak andre steder. Så nå er det bare jubel. Vi er strålende fornøyd, sier David Husum til Dagsavisen.

– For meg som er en amatør i dette har det vært en meget positivt møte med lokaldemokratiet. Vi har hatt en veldig god dialog med byråd Sirin Stav og byrådssekretær Martin Nielsen hele veien Og det har vært lett å komme i kontakt med samtlige politiske partier, få dem med på befaringer og føre dialog, spesielt med byrådspartiet som har vært veldig lydhøre for våre argumenter og nå har tatt en beslutning som vi er veldig fornøyde med.

Flaskehals og historie

Bydelsutvalget i bydel Frogner ved flere anledninger har påpekt at å legge Briskebytrikkens trasé via Skovveien vil gjøre Solli plass til en flaskehals med svært mange trikker og busslinjer. Også byantikvaren har uttrykt skepsis. Briskebytrikken er Skandinavias første elektriske sporvei og har gått i dagens trasé siden 1894. Å flytte deler av traseen vil innebære tap av en kulturhistorisk viktig trikketrasé. Men, det er altså lokalbefolkningens argumenter som har veid aller tyngst.

– Det har vært et stort lokalt engasjement i denne saken, og her har byrådet valgt å lytte til lokalbefolkningen som har argumentert sterkt for at denne løsningen vil gjøre nærmiljøet triveligere, skoleveiene tryggere og gi et bedre lokalt kollektivtilbud, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Her har byrådet valgt å lytte til lokalbefolkningen som har argumentert sterkt for at denne løsningen vil gjøre nærmiljøet triveligere, skoleveiene tryggere og gi et bedre lokalt kollektivtilbud

—  Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel

Blir dyrere

Kostnadsanslaget for å oppgradere dagens trikketrasé er på 195 millioner kroner, mens kostnaden for å flytte til Skovveien er anslått til om lag 174 millioner. Begge alternativene innebærer i praksis at det må bygges en helt ny infrastruktur for trikken men Skovveien-alternativet har en lavere kostnad fordi strekningen er om lag 200 meter kortere enn dagens trasé.

Når Oslo-politikerne likevel velger å lytte til beboerne betyr det at de prioriterer trivsel, sikkerhet og en grønnere by framfor kostnader?

– Noen ganger gjør hensyn som angår hele byen at man ikke kan følge lokale ønsker. Men her ser det ut til å være mulig å finne en løsning som gjør at tradisjonsrike Briskebytrikken kan fortsette å betjene hele Frogner ved å binde sammen Majorstuen og Nationaltheatret – samtidig som vi kan lytte til beboernes ønsker, sier Sirin Hellvin Stav.

Kompleks sak

Byrådet vil gi Ruter og Sporveien i oppdrag å avklare mulighetene for og konsekvensen av å tilpasse dagens trasé til nye trikker. Arbeidet skal gjøres i samråd med relevante kommunale og statlige myndigheter.

– Dette er en kompleks sak og det er fortsatt enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til om det er mulig å beholde dagens trasé med de nye trikkene, men så langt det er mulig å finne en akseptabel løsning i Inkognitogata, så skal vi gjennomføre den.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: