Nyheter

Halvparten av nye søkere til Oslos spesialskoler avvist: – Uheldig

I skoleåret som var fikk omtrent halvparten av førstegangssøkere på spesialskolene i Oslo avslag, kommer det fram i en rapport fra Kommunerevisjonen.

Illustrasjonsfoto.

– Man ikke får det tilbudet man har krav på etter norsk lov. Du får et dårligere tilbud, dårligere oppfølging, du lærer ikke ferdighetene du har behov for i videregående skole og i voksenlivet, sier leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt.

Spesialskoler i Oslo er et byomfattende tilbud ment for grunnskoleelever som vanskelig kan følge undervisning på en vanlig skole. Det er en mangel på plasser innenfor nesten alle vanskekategorier, unntatt for multifunksjonshemmede barn, heter det i rapporten.

Oslo kommune hadde i skoleåret 2020/2021 litt under 1000 elever med plass i enten en spesialskole, eller en spesialgruppe på en ordinær skole.

Tilbud på skolen ikke godt nok

De siste årene har det vært rundt 400 nye søkere til spesialskolene hvert år. Alle elever som søker om plass, får et enkeltvedtak om de får plass eller ikke. Det er ulike kriterier som bestemmer hvilke søkere som prioriteres. På toppen er det elever som allerede har en plass i spesialskole eller spesialgruppe, og som skal skal søke om overgang mellom mellomtrinn og ungdomstrinn.

Forbundsleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede Tom Tvedt påpeker at alle barn skal ha rett til skolegang.

– Både opplæringsloven, barnekonvensjonen og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at elever med funksjonsnedsettelse har rett til en god skolegang. Rapporten påpeker at enkeltvedtakene om spesialundervisning er generelle og i stor grad like. Dette er både et rettssikkerhetsproblem og uheldig pedagogisk. Spesialundervisningen skal være individuelt tilpasset den enkeltes evner, interesser og behov. En skal kunne klage på vedtak en er uenig i.

Tvedt ser grunnen til hvorfor det ikke er nok plass for søkende elever.

– Når mange søker spesialskole, så bør en stille spørsmål med tilbudet som gis på nærskolen.

Risikerer dårlige tilbud

Ifølge Tvedt er det konsekvenser for de som ikke får tilstrekkelig individuelt tilpasset opplæring. På spørsmålet om hva som kan bli bedre slik at alle osloelever som trenger spesialundervisning, får det, er ressurser svaret.

– Dette henger sammen med penger og prioritering. Når det handler om penger, handler det også om kompetansen hos de som jobber i sektoren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Rett til å gå på nærskolen

Utdanningsetaten vurderer årlig behovet for ledige plasser innenfor spesialtilbudet og behandler søknader om inntak.

– Opplæringsloven slår fast at alle grunnskoleelever har rett til å gå på nærskolen. Det gjelder også elever som har rett til spesialundervisning. I Oslo kan foresatte søke om å flytte eleven til spesialskoler eller spesialgrupper, dette gjelder elever med behov for spesialundervisning i alle fag og alle timer.

Det sier Margaret Westgaard, avdelingsdirektør for elevforvaltning og elevrettigheter.

Elevene som får avslag, har rett til å på en nærskole. Oslo kommune har etablert en finansieringsordning for å støtte nærskolene i å gi god nok opplæring til disse elevene.

– Den omfatter skoler som har elever med diagnosene barneautisme / atypisk autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming. For skoleåret 2020-2021 ble det tildelt særskilt elevpris for 280 elever. I tillegg støtter PPT i Oslo skolene, og har nylig etablert et eget team som støtter skoler med elever med diagnoser innen autismespekteret, skriver hun i en epost til Dagsavisen.