Nyheter

Foreslår tiltak for 16,3 milliarder i ny krisepakke

Regjeringen legger fram forslag om nye tiltak på totalt 16,3 milliarder kroner. Tiltakene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

Oslo 20210129. 
Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner holder pressekonferanse om nye økonomiske tiltak i møte med koronapandemien.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Oljepenger

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de nye krisetiltakene regjeringen nå foreslår.

Dermed ligger det an til en oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliarder kroner, dersom forslaget blir vedtatt. Uttaket i prosent fra oljefondet blir på 3,3 prosent.

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i oktober, var oljepengebruken satt til drøyt 313 milliarder kroner, men etter behandlingen i Stortinget hadde summen økt til 344,6 milliarder kroner. Nå økes altså uttaket ytterligere.

Det mest sentrale enkelttiltaket i krisepakken for næringslivet er en forlengelse av kompensasjonsordningen for omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til.

Ledige og permitterte

Krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

100 millioner kroner skal gå til tettere oppfølging av ledige og permitterte, særlig dem som har vært uten jobb lenge. 200 millioner går til tiltaksplasser, 140 millioner til den såkalte ungdomsinnsatsen, og 284,5 millioner til kompetanseheving. I tillegg skal Nav få 320 millioner kroner til å ruste opp apparatet sitt.

I tillegg foreslår regjeringen at man skal midlertidig senke kravet for å få dagpenger. Nå skal folk som kun er permittert 40 prosent, kunne søke om dagpenger, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Disse reglene gjaldt gjennom store deler av 2020, men ble avviklet i november grunnet en bedring i arbeidsmarkedet. Nå skal de gjeninnføres ut juni.

Koronaløft for unge til 350 millioner

Ungdom har vært spesielt rammet av koronapandemien ved at arbeidsledigheten. Nå vil regjeringen gi penger til tiltak for lærlinger, mer fleksible utdanningstilbud og jobbstøtte. Dessuten skal Nav få 50 ekstra millioner til å følge opp unge arbeidssøkere.

– I mars opplevde Norge den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig tøft. Det gjelder særlig for unge mennesker og for de med lav eller ingen formell utdanning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som legger til at regjeringen vil satse for å skape arbeidsplasser og utdanningsmuligheter spesielt for unge og nyutdannede

Regjeringen vil gi 100 millioner til ulike tiltak for lærlinger, 140 millioner til fleksible utdanningstilbud og 60 millioner til individuell jobbstøtte for.

Tiltakspakke for innvandrere

En ny tiltakspakke på 323 millioner med sju målrettede grep skal styrke opplæringstilbudet og informasjonstiltak mot flyktninger og innvandrerbefolkningen.

Grepene skal blant annet gå til mer norskopplæring, informasjonstiltak og utvidet introduksjonsprogram.

– Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet, og de som stiller aller svakest, er de uten formell kompetanse og de med liten yrkeserfaring. Da pandemien traff Norge, satte regjeringen inn en rekke tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen, men krisen er langt fra over. Derfor foreslår vi å bevilge 323 millioner kroner til en ny tiltakspakke rettet mot innvandrere, sier integrerings- og kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Kulturkompensasjon

Regjeringen foreslår å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett fram til 1. september. Det foreslås en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

– Vi ønsker nå å gi kultursektoren forutsigbarhet og trygghet for en lengre periode enn det vi allerede har gjort. Med dette forslaget styrker vi forutsigbarheten til sektoren gjennom den viktige festivalsommeren, samtidig som vi sikrer nødvendig fleksibilitet for at ordningene skal treffe riktig i juli og august. Jeg har sagt, og regjeringen har vist, at vi er villig til å forlenge, justere, og øke når det er nødvendig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Idretten

Regjeringen ønsker å gi idretten en «sommerpakke» ved å utvide kompensasjonsordningen til 1. september.

I perioden 1. juli til 1. september foreslår regjeringen å øke bevilgningen til 300 millioner kroner for idretten og frivilligheten, som har fått hjelp fra staten gjennom flere krisepakker under koronapandemien.

Regjeringen skriver i en pressemelding at den erkjenner at smittesituasjonen fortsatt skaper betydelig usikkerhet for kultur, frivillighet og idrett.

I revidert nasjonalbudsjett vil det komme oppdaterte vurderinger om behovet for ytterligere støtte.

Skal sikre togtilbudet

I regjeringens koronakrisepakke er det lagt inn midler for at staten skal sikre at togselskapene kan opprettholde grunnleggende tjenester fram til sommeren. 100 millioner kroner skal brukes til å kjøpe inn togtjenester, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Dette kommer på toppen av 650 millioner som ble bevilget til formålet i statsbudsjettet for 2021.

– Selv om vi er inne i en periode med redusert reiseaktivitet, er det nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig kollektivtilbud. Dette sikrer at samfunnskritisk personell, som ikke har andre transportalternativer, kommer seg til og fra arbeid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Norwegian

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 milliarder kroner til mulig deltakelse i et hybridlån utstedt av Norwegian i den nye krisepakken som ble lagt fram fredag.

– Vi har tro på at et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Norwegian er for tiden i en rekonstruksjonsprosess som skal hindre det kriserammede selskapet i å gå konkurs. Norwegian skal blant annet legge ned langdistansesatsingen sin og heller satse på et europeisk rutenettverk og kutte stort i antall fly de opererer.

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer krav om at selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer, og at hybridlånet skjer på markedsmessige vilkår. En eventuell deltakelse avhenger av den pågående rekonstruksjonsprosessen i Norwegian.

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreker at staten ikke har ambisjoner om å bli eier i Norwegian.

I delen av krisepakken som er rettet mot luftfarten foreslås det også å bevilge 2, 75 milliarder kroner til Avinor, for å ta høyde for behov for støtte i første halvår 2021.

I tillegg bevilges det totalt rundt 2 milliarder kroner til flyrutekjøp i 2021.

Studenter

Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Studentene er fornøyd.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Les også: Sanner varsler nye tiltaksmilliarder – særlig rettet mot barn og unge

Sommerskoler

500 millioner kroner går til sommerskoletilbud.

– Vi vet nå at elever som har hatt mye skole på rødt nivå, har hatt et begrenset tilbud. Behovet for sommerskole i 2021 er nok litt større enn vanlig, og her tenker vi at staten også kan bidra, sier Melby til Dagbladet.

For arbeidssøkere kommer det ekstra midler for å forlenge perioden for arbeidsavklaringspenger ut juni.

Også kommunene skal få en milliard til å kompensere sine egne virksomheter, og reiselivet og eventbransjen skal også få ekstra midler.

– Vi ser i søkingen fra reiselivet at ordningen oppleves som svært relevant. Bransjen vil være klar når aktiviteten tar seg opp. De har en skikkelig drive. Det ønsker vi å støtte opp om, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også: Sanner: Koronarammede bedrifter får utsatt skatt og avgifter

Sikring og kartlegging

I den nye koronakrisepakken foreslår regjeringen å bruke 165 millioner kroner til sikring av skredområdet i Gjerdrum, og kartlegging av kvikkleireområder.

I tillegg foreslås det tilleggsbevilgninger på om lag 26 millioner kroner for å dekke merutgiftene til politiet, Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen i forbindelse med leirskredet i Gjerdrum, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen skal selvsagt bistå Gjerdrum kommune etter det tragiske skredet. Derfor vil vi nå øke bevilgningene slik at opprydding og sikringsarbeid kan gjennomføres så raskt som mulig. I tillegg vil vi styrke kartlegging av kvikkleireområder i hele landet. Det vil bidra til å øke tryggheten til innbyggerne våre, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Fakta om nye og forlengede økonomiske tiltak

Regjeringen la fredag fram forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak i møte med pandemien på til sammen 16 milliarder kroner.

* Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4 milliarder kroner)

* Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1 milliard)

* Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)

* Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)

* Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)

* Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)

* Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)

* Nye og utvidede sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)

* Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)

* Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)

* Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)

* Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)

* Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 millioner kroner og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.

* Målrettede integreringstiltak som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper (320 millioner kroner)

* Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.

* Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).

* Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)

* Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)

* Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)

* Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)

* Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)