Nyheter

FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestoppen bør videreføres

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Helsedirektoratet mener at forbudet bør videreføres i 14 dager til.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført», heter det i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Det vil si tidligere skjenkestans for å redusere risikoen knyttet til utelivet, for eksempel samtidig med stans i innslipp klokka 22. Videre anbefaler FHI påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder, og et redusere antall gjester, spesielt innendørs.

Anbefalingen danner grunnlaget for regjeringens beslutninger om de nasjonale koronatiltakene, som statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre om i Stortinget mandag klokka 12.

Lokal vurdering

Regjeringen innførte en nasjonal skjenkestopp ved midnatt fra 7. november i fjor. Denne varte fram til 4. januar, da all skjenking ble forbudt.

FHI understreker likevel at de mener at skjenkingen fortsatt må vurderes lokalt basert på den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet mener på sin side at skjenkeforbudet bør videreføres.

«Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager», heter det i anbefalingen.

– Det er veldig gledelig at vi har en nedgang i smittetallene. Det er fortsatt usikkert hvor stabil den er, og situasjonen er fortsatt såpass alvorlig at det er ønskelig å opprettholde nasjonale tiltak på enkelte områder, som skjenkestopp. Ut fra et smittevernståsted er nok servering av alkohol av stor betydning for en eventuell smitteutbredelse, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB søndag.

– Redusere tiltaksbyrden for barn og unge

Helsedirektoratet støtter imidlertid anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinskfaglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag, heter det i anbefalingen som ble lagt ut mandag formiddag.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Det er også lagt vekt på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å møte elever og ha samtaler. Det gir en unik mulighet til å møte barn og unge som opplever utfordringer i pandemien.

– Samarbeid med skolen er nødvendig for å kunne følge opp utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet.

Gjesteforbud

Både Helsedirektoratet og FHI mener også at rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet, bør fjernes fra tirsdag av.

«Helsedirektoratet foreslår at anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres etter den 19. januar. Det foreslås også at anbefalingen om å unngå å ha gjester i hjemmet ikke videreføres etter 19. januar.», skriver Helsedirektoratet.

Anbefalingen understøttes også av FHI, som mener man kan myke opp til et råd om å maks ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Rådet om å i størst mulig grad begrense kontakt med andre mennesker bør fortsatt gjelde, mener FHI.

– Totalt antall kontakter gjennom en uke bør begrenses ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Treff bør fortrinnsvis foregå utendørs, skriver FHI.

Samles utendørs

FHI foreslår også å lempe på reglene for hvor mange som kan samles i private arrangement. Grensen bør være ti personer innendørs og tjue utendørs.

Fra 4. januar ble det innført en begrensing på fem personer kunne møtes i private sammenkomster. I anbefalingen som Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet la fram mandag, foreslås det å øke antallet, samt at det skal være ulikt nivå for sammenkomster ute og inne.

Samtidig videreføres anbefalingen om at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Fakta om helsemyndighetenes anbefalinger om koronatiltakene

Helsedirektoratet og Folkhelseinstituttet anbefaler flere endringer i de nasjonale koronatiltakene.

Anbefalingene ble lagt fram mandag, i forkant av statsminister Erna Solbergs (H) redegjørelse i Stortinget om de nasjonale tiltakene.

* Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet bør oppheves, mener Helsedirektoratet og FHI. FHI foreslår at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

* Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer anbefales videreført i to uker til av Helsediretktoratet, mens FHI mener det bør oppheves.

* Smittevernsnivået på ungdoms- og videregående skoler anbefales nedjustert til gult, men med mulighet for lokale innstramminger.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig, og alle planlagte arrangementer bør være digitale, mener Helsedirektoratet.

* Rådet om å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland anbefales videreført.

* Det samme gjelder hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Kilde: Helsedirektoratet/FHI

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.