Nyheter

Nye bassengplaner for Frognerbadet skaper hodebry

Frognerbadet er modent for en oppgradering, og Oslo kommune ønsker å bygge en ny svømmehall, når utendørsbassenget først skal oppgraderes. Men Byantikvaren heller iskaldt vann i bassengplanene.

Frognerbadet ble åpnet i 1956 og tiden for en oppgradering er overmoden.

Noe også politikerne har skjønt.

Les også: Vått farvel med Tøyenbadet

Fredet område

I fjor kom en ny vannsklie til 23 millioner kroner. Bortsett fra det er det ikke gjort mye annet enn å fylle på vann hver vår.

I 2017 ble det utført en tilstandsanalyse av Frognerbadet som viser at badeanlegget har behov foroppgradering når det gjelder hele anlegget, både uteområdet, bassengene, samt det tekniske anlegget. Bassengkropp og konstruksjon på øvrig bygningsmasse bærer tilsvarende preg av manglende vedlikehold og rehabilitering. Bygningsmassen, inkludert kafé og vaktmesterbolig, har behov for en generell rehabilitering. Det er lekkasjer i bassengkroppen og mellom ytre dekke og teknisk rom.

– I 2019 bestilte byrådet en utredning som skisserer ulike konsepter og valgmuligheter for Frognerbadet. Det er første skritt på veien med å få gjort noe med badet. Vi vet at badet er i dårlig stand, dette undersøkte vi i 2018. Nå skal vi kvalitetssikre forslagene og vurdere hva vi kan anbefale. Det er alltid dyrt å bygge bad, og Frognerbadet er et komplisert anlegg fordi det er verneverdier, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV). Foto: Mimsy Møller

– Byrådet overtok et stort etterslep på idrettsanlegg og mange anlegg er i dårlig stand. Frognerbadet er et eksempel. Det er en omfattende og tidkrevende oppgave å ta igjen tidligere tiders forsømmelse. Frognerbadet er et ikonisk anlegg i Oslo som betyr veldig mye for innbyggerne. Hva som skjer på Frognerbadet vekker et stort engasjement.
Det er spennende å diskutere alternativer, men jeg vil understreke at vi er veldig tidlig i prosessen, og vi trenger en runde med kvalitetssikring før vi anbefaler noe, sier han.

I en ferske utredning fra Asplan Viak anbefales å rive dagens kafeteria og bygge en hall med 25-meters treningsbasseng.

Les også: Rollemodeller for mangfold på byggeplassen til Tøyenbadet

I denne KVU-en (konsekvensutredningen), som er bestilt av Kultur- og idrettsbygg KF (KID),  og som fra byrådsavdelingen for idrett, kultur og frivillighet er oversendt til miljø og samferdselsutvalget i Oslo bystyre, anbefales det å bygge et innendørs basseng, til en estimert kostnad på nærmere 300 millioner kroner.

– Kultur- og idrettsbygg er bedt om å utrede hvilke muligheter en har for å ivareta eller utvikle Frognerbadet videre, med tilhørende konsekvenser. Et innendørsbasseng er ett av flere alternativer hvor det er vurdert fordeler og ulemper. Det er foreløpig ikke besluttet konsept, da studiet er i en tidlig fase og skal kvalitetssikres før man legger videre planer, sier kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i KID til Dagsavisen.

– Det vil være byrådet som fatter beslutning om hvilke alternativ man skal gå videre med. Hvis det blir aktuelt å gå videre med et alternativ som inkluderer innendørs bad vil KID gå i dialog med antikvariske myndigheter for å drøfte det mulig handlingsrommet som ligger i fredningen, slik det tidligere er gjort for Sonja Henie ishall. Vi ønsker da å drøfte om det finnes løsninger som både kan sikre de historiske verdiene og samtididig gi bydelen og Oslo et tiltrengt tilbud, sier han.

Om kostnadene sier han dette:

–  I disse tidlige analysene er kostnadsestimater på et svært overordnet nivå og kan ikke brukes direkte til budsjettering. Kostnadsestimatene er basert på grovkalkyler som benyttes til å sammenlikne kostnadsnivåer mellom ulike konsepter og alternativer i tidlig fase.  Først etter man har gjennomført et forprosjekt kan man si med større sikkerhet hva som blir et realistisk kostnadsnivå for gjennomføring av å bygge et innendørs bad, sier kommunikasjonssjefen.

Skal behandles

Miljø og samferdselsutvalget har bedt om få KVU-en oversendt fra byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

– Vi har gjort det for å få et bredt beslutningsgrunnlag. Denne saken har stor offentlig interesse, og det er viktig for oss å få alle fakta på bordet, sier Frps Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

Hun er Frps medlem av samferdsels- og miljøutvalget.

Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Mimsy Møller

– Da fredningsplanene var oppe i 2009, var vi imot en fredning, da dette ville hindre en utvikling av Frognerbadet. Vi ser Frognerbadet som et idrettsanlegg, og da bør Frognerbadet ha muligheten til å kunne utvikles, sier hun.

Bydel Frogner har et innbyggertall på linje med en stor norsk kommune, men mangler en svømmehall.

– Vi ser gjerne at bydelen får en svømmehall. Jeg er sikker på at vi kan få bygget en svømmehall, og samtidig ta vare på Frognerbadets identitet, sier hun.

– Saken har ikke vært oppe i utvalget ennå. Vi venter på byrådsavdelingens forprosjekt, sier hun.

Setter foten ned

– Alternativundersøkelsene i konseptvalgutredningen resulterte i fem konsepter i tillegg til nullalternativet.
Nå skal vi foreta en faglig vurdering av alternativene, og kvalitetssikre rapporten før vi lager en anbefaling for byrådet om veien videre, sier byråd Omar Samy Gamal.

Les også: Åpnet Holmlia bad etter sju måneders rehabilitering

Men Byantikvaren setter foten ned for dette.

– Hele området er fredet, sier antikvar Cathrine Reusch til Dagsavisen.

– Vi ser det som meget vanskelig å få bygget en innendørs svømmehall på Frognerbadet, sier hun. Det lar seg vanskelig å forene med fredningen, som nettopp skal bevare Frognerbadet som friluftsbad.

###

Antikvar Cathrine Reusch ved Byantikvaren. Foto: Privat.

I sin høringsuttalelse konkluderer Byantikvaren slik:

  • Etablering av svømmehall har potensial til å svekke opplevelsen av Frognerbadet som Friluftsbad, som er formålet med fredningen.
  • Velferdsbygget og inngangsparti med billettkiosker har etter Byantikvarens vurdering høy regional verdi.
  • Bygningen vil bli oppført på Gul liste og vi vil sterkt fraråde riving.
  • Etablering av en klimatisert glassgang kan ikke hjemles innenfor fredningen av Frognerparken/Frognerbadet etter § 15, og Byantikvaren kan ikke dispensere for tiltaket.

Byantikvaren har konkludert med at servicebygget har høy regional verdi og bygningen ble oppført på Gul liste i juli i fjor.

Les også: Rehabiliterer Bøler bad for 60 millioner kroner

Kulturminneloven

Friluftsbadet er fredet etter Kulturminnelovens paragraf 15, hvor det blant annet heter følgende:

«Fredningen skal videre sikre området mot ny bebyggelse eller andre tiltak som ikke er strengt nødvendige for driften av eksisterende anlegg og/eller vil virke forstyrrende på disse.
Servicebygget ved inngangen til friluftsbadet er fredet etter paragraf 19, hvor det blant annet heter:

«Fredning etter § 19 av Frogner stadion og Frognerbadets driftsanlegg samt deler av Nordjordet og Bulltomten er
begrunnet i disse arealenes umiddelbare tilknytning til og fortsettelse av arealet fredet etter § 15. Intensjonen er
ikke å bevare i detalj den nåværende situasjon, men å hindre forstyrrende innslag.

– Skal det bygges en innendørs svømmehall vil det bety at det spesialbygde servicebygget, som blant annet inneholder en stor, åpen og lett tilgjengelig atriums kafé og uteservering må rives. Dette er en svært viktig funksjon for friluftsbadet, sier hun.

Les også: Koronakrisen fremskynder Manglerud bad

– Et annet men er at terrenget ned mot dagens sklie er formet som et naturlig amfi. Et utvidet nybygg vil bygge ned det smale inngangsplatået og endre landskapsformen, sier Reusch.

Antikvaren har forståelse for at byrådet ønsker en ny innendørs svømmehall i området.

– Men det må ikke gå på bekostning av, samt skade svært viktige nasjonale kulturminner, sier hun.

Frogner stadion, hvor nye Sonja Henie ishall åpnet i fjor, er fredet etter paragraf 19. Derfor ble det gitt dispensasjon.

–– Dette kan gi et feilaktig inntrykk at man da også kan åpne for ny svømmehall inn mot friluftsbadet. Men her er de uheldige konsekvensene så store for friluftsbadet, som i motsetning til Frogner Stadion, er fredet i seg selv – at vi ikke kan hjemle et slikt tiltak innenfor fredningen, sier hun.

Les også: Alvorlige feil på hvert tredje idrettsbygg

Store løft

Byråd Omar Samy Gamal er klar på at det er store behov for idrettsanlegg i indre deler av Oslo.

– Byrådet har tatt et stort løft for bydel Frogner og indre by. Vi har bygget Sonia Hennie ishall og skal bygge flerbrukshall, og vi har bygget sklie på Frognerbadet fordi den gamle var gått ut på dato. Det er i det hele tatt et stort behov for anlegg indre by. Det har vært satset for lite på opprusting av idrettsanlegg og kanskje spesielt på rehabilitering av bad. Byrådet har rehabilitert tre lokale bad og skal bygge tre nye, Tøyen, Manglerud og Stovner. Hva man skal gjøre med Frognerbadet er en viktig del av arbeidet med bad, sier byråden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: