Nyheter

Skoleprofessor ville sikre eget senter penger og rettigheter

Professor Thomas Nordahl var redd for at pengene Utdanningsdirektoratet eventuelt ville betale for kartleggingsløsningen på småskoletrinnet skulle forsvinne i det store høyskolesluket og ikke tilfalle senteret han selv ledet. Han ba derfor om en tilpasset avtale.

###

Torsdag 26. oktober 2017 – klokka 09.15, gikk det ut en viktig e-post fra Thomas Nordahl, leder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet, campus Hamar.

Mottaker var Utdanningsdirektoratet (Udir) – Kunnskapsdepartementets forlengede arm med ansvar for å sette regjeringens politikk ut i live.

Seniorrådgiveren som mottok e-posten var også lokalisert på Hamar – der et av Udirs tre avdelingskontorer ligger.

«Mellom oss»

Nordahl hadde allerede fått i oppdrag av direktoratet å prøve ut en undersøkelse om skolemiljø for elever på 1.–4. trinn – den såkalte smilefjesundersøkelsen.

Undersøkelsen ble ikke lyst ut som en offentlig anskaffelse men gitt som et tilleggsoppdrag til oppdraget om å utvikle et nettkurs mot mobbing, som HINN allerede hadde fått.

Etter sammenslåingen i høyskolesektoren fryktet Nordahl at pengene fra Udir skulle havne andre steder i høyskolesystemet enn hos SePU.

I e-posten om kartlegging av læringsmiljø 1.–4. klasse, skriver Nordahl til Udir:

«Mellom oss er utfordringen knyttet til full overgang inn i Høgskolen i Innlandet fra 01.01.2018. Dette gjelder også på økonomi (...)».

Kommentar: Barna som har grublet på om læreren liker dem er allerede rammet

«For SePU kan det for eksempel bety at alle overskudd forsvinner. Vi ønsker en ordning der det eventuelt Utdanningsdirektoratet vil betale for denne kartleggingsløsningen kommer SePU til nytte i videreutvikling av f.eks. nye målinstrumenter.»

Deretter begrunnet senterleder Nordahl hvorfor han mente Udir-pengene måtte skjermes og hva slags avtale han ønsket seg:

«Det er SePU, og primært undertegnede som har utviklet denne kartleggingsressursen, og høgskolen har ikke investert eller betalt noe av denne utviklingen. Vi ønsker dermed en ordning der vi er sikre på at vi har noe igjen for det arbeidet vi har utført. Dette er et internt problem som vi trenger litt tid på å løse.»

I direktoratet møtte Nordahl forståelse og fikk umiddelbar respons:

«Jeg tar dette videre hos oss, og vender tilbake til deg snarest mulig», skrev seniorrådgiveren samme dag.

Sterke reaksjoner på Stortinget: Smilefjes kan ende i kontroll- og konstitusjonskomiteen (+)

«Jeg skal snakke med min dekan»

Fire dager senere hadde rådgiveren konferert med juridisk ekspertise i Udir. En løsning ble skissert i svaret til Nordahl den 30. oktober:

«De mener dette kan løses avtaleteknisk med en klausul om rett til utkjøp til en angitt pris som kan gjøres gjeldende (av Udir) innen avtaleperiodens (2018/2019) utløp.»

«Dermed kan HINN komme tilbake til hvordan de ønsker at betalingen skal skje. Vi kan eventuelt også presisere at SePU/Nordahl er rettighetshavere til spørsmålene. Hva tror dere?» skriver Udir-rådgiveren.

En time senere svarer Thomas Nordahl:

«Dette høres ut som en god løsning. Særlig om vi kan presisere at SePU/Nordahl er rettighetshavere. Da kan vi kanskje få brukt midlene til videreutvikling».

«Jeg skal snakke med min dekan om dette. Vil da legge vekt på at Udir ønsker en slik løsning, om det er greit for deg?»

Udir sikret seg Nordahls spørsmålsbatteri

Den 13. november ble det holdt statusmøte mellom Udir og HINN om nettilbudet mot mobbing (MOOC). Også innholdet i avtalen om smilefjesundersøkelsen som skulle testes ut på 1.–4. trinn, ble diskutert. Det viser møtereferat Dagsavisen har fått innsyn i hos Udir.

Til stede var blant annet Thomas Nordahl, MOOC-prosjektleder på HINN Egil Hartberg og to Udir-ansatte.

I etterkant av møtet ble det laget et oppdatert utkast til avtaletekst for Nordahls kartleggingsundersøkelse, som ble vedlagt en ny e-post fra Udir:

«Vi håper denne teksten ivaretar de hensyn som ble drøftet i møtet, og ber om en rask tilbakemelding», skrev direktoratet.

Senterleder Thomas Nordahl var tilfreds med avtaleformuleringene:

«Denne avtalen kan settes opp slik den er, og den bør settes opp slik at både jeg og Høgskolen i Innlandet ved f.eks. dekan underskriver på avtalen.»

Dekanen Nordahl viste til var Morten Ørbeck, faglig og administrativ leder for Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på HINN.

Ørbeck ble 23. september utpekt av kunnskapsminister Guri Melby til å lede regjeringens nye ekspertutvalg som skal foreslå endringer i barnehagelærerutdanningen.

Avtalen om undersøkelsen i regi av SePU er datert 20. november og er signert av professor Thomas Nordahl, høyskoledekan Morten Ørbeck og direktør Marit Hognestad ved Udirs Hamar-kontor.

Avtalen sikret også at Udir på sikt kunne bruke Nordahls spørsmålsbatteri fra smilefjesundersøkelsen (se egen faktaramme nederst i saken).

Les også: Toppe om Dagsavisen-avsløring: – Denne saken er en demokratisk skandale

Direktør forsvarer egen håndtering

Dagsavisen har stilt Udir følgende spørsmål:

– Nordahls e-poster viser at han ønsket en skreddersydd avtale med Udir slik at pengene kom SePU til gode, og ikke forsvant et annet sted i høyskolesystemet. Dette fikk han. Er denne håndteringen fra Udirs side vanlig praksis og noe Udir forsvarer i etterkant?

I Udirs svar gis det først en skriftlig gjennomgang av historiske fakta Dagsavisen allerede har omtalt. Det er avdelingsdirektør Marit Hognestad – som selv undertegnet avtalen med Nordahl, som svarer:

– Den 12 desember 2016 inngikk Utdanningsdirektoratet og HINN en avtale om utvikling av nettbasert kompetanseutvikling om barnehage- og skolemiljø. HINN har fått i oppdrag å utvikle nettbasert tilbud om skolemiljø og mobbing. Som en del av tilbudet ønsket HINN å prøve ut en undersøkelse med spørsmål om skolemiljø til elever på 1–4 trinn. Udir inngikk derfor en tilleggsavtale med HINN i november 2017 for å sikre at rettigheter og betingelser for utprøving av undersøkelsen ble ivaretatt, før oppstart av kompetansetilbudet i januar 2018, skriver hun i en e-post.

Deretter skriver Udir-direktør Hognestad på Hamar:

– Høgskolen i Innlandet sto på det tidspunktet i en omorganiseringsprosess, og det var noe usikkerhet knyttet til framtidig organisering og praksis når det gjaldt det avtalemessige. Det er bakgrunnen for dialogen i forkant mellom Udir og HINN. Opsjonen som omtales i avtalen ble for øvrig ikke realisert, skriver direktøren.

– Kan innholdet i e-postene og avtalen oppfattes som at det eksisterer en uheldig binding mellom Udir og Nordah/SePU/HINN?

– HINN fikk tildelt oppdrag om utvikling av nettbasert kompetansetilbud i 2016 og tilleggsoppdrag om utprøving av undersøkelsen om skolemiljø på 1–4 trinn i 2017, i tråd med gjeldende regelverk, skriver avdelingsdirektør Marit Hognestad i Udir.

Les også: Smilefjessaken: 10 spørsmål kunnskapsminister Guri Melby nå må svare på

HINN-rektor forstår Nordahls uro

Rektor Kathrine Skretting på HINN ser ikke noe galt i Thomas Nordahls e-post til Udir.

– E-posten må forstås på bakgrunn av at organiseringen av den eksternfinansierte virksomheten på Høgskolen i Innlandet, var uavklart.

– I 2017 var sammenslåingen av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer vedtatt, og den nye felles organisasjonen under utredning. De to høgskolene drev eksternt finansiert virksomhet på ulike måter, sentralt basert på Lillehammer, fakultetsbasert i Hedmark. På denne bakgrunn er Nordahl uro i e-posten forståelig, skriver rektor Skretting i en e-post til Dagsavisen.

Hun fremholder videre at SePU alltid vært en egen budsjettenhet under fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved HINN.

– Fakultetene på HINN er egne resultatenheter. Derfor var det dekanen som undertegner kontrakten med Utdanningsdirektoratet i 2017.

– På vanlig måte vurderes fakultetenes regnskap i høgskolens økonomiavdeling. Årsregnskap legges fram for høyskolestyret, og oversendes i sin tur Riksrevisjonen. Ingen av disse instanser hadde merknader eller kommentarer til 2017-regnskapet for HINN.

Les også: Ekspert om opplysningsretten – dette må statsrådene informere Stortinget om

– Henviser til det interne

Dagsavisen har spurt professor Nordahl om hvorfor han brukte uttrykket «mellom oss» i eposten til Udir. Til dette svarer han:

– Jeg bruker her mellom oss for å understreke at jeg henviser til det interne arbeidet på Høgskolen i Innlandet med å utvikle en nye organisasjonsmodell. Opplysninger fra dette interne arbeidet ønsket jeg ikke at skulle spres videre i eller utenfor Utdanningsdirektoratet, skriver Thomas Nordahl i en epost.

Dette står i avtalen mellom Udir og HINN:

  • HINN ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) og Thomas Nordahl er rettighetshavere til spørsmålene som benyttes i undersøkelsen.
  • Partene er enige om at Udir ved inngåelse av denne avtalen får en opsjon på rett til å kjøpe en ikke-eksklusiv bruksrett til spørsmålsbatteriet som blir brukt i undersøkelsen.
  • Opsjonen kan utløses av Udir innen avtalens utløp 01.06.2021.
  • Udir plikter å være i dialog med HINN om eventuelle endringer av spørsmålsbatteriet innenfor avtaleperioden.
  • Prisen på utkjøptsopsjonen er 400.000 inkl. MVA.
  • Ved kjøp av bruksrett til spørsmålsbatteriet får Udir følgende rettigheter:
  • Udir får en ikke-eksklusiv, vederlagsfri og ubegrenset bruksrett til spørsmålsbatteriet. Bruksretten omfatter enhver form for mangfoldiggjøring og tilgjengeliggjøring for allmenheten i et hvert medium, herunder, men ikke begrenset til, Internett.
  • Bruksretten omfatter også en rett til vederlagsfri endring og videreoverdragelse (åndsverkloven).

Kilde: Avtale om undersøkelse av skolemiljø på barnetrinnet  mellom UDIR/SEPU/HINN.

Nyeste fra Dagsavisen.no: