Nyheter

Clemens Saers: – Jeg fikk et tilbud for å teipe igjen kjeften min

En blomsterbukett, en hyggelig avskjedstale, og 150.000 kroner i total oppreisning. Mot at han sa opp jobben som lektor ved Oslo Handelsgym. Det var hva Oslo kommune tilbød Clemens Saers etter at han ble angrepet og skadet for livet av en elev.

I 2014 ble Clemens Saers merket for livet. Han hadde undervisning med to elever, da det banket på døra til klasserommet.

–  I det jeg åpner døra til klasserommet blir jeg møtt av en aggressiv, ruvende og for meg ukjent ung mann som skriker at han skal ha pengene sine. Rundt ham står fire gutter som jeg kjenner igjen. Under påskudd av at en elev i klassen skylder dem penger, går de mot meg for å ta seg inn i klasserommet, fortalte Clemens Saers da Dagsavisen intervjuet han om hendelsen i 2017.

Smertefullt grep

– For å beskytte elevene mine legger jeg instinktivt hånden på brystet til eleven som leder an, mens jeg forsøker å lukke døren. Gutten skriker; «ikke rør meg!»  I neste øyeblikk kjenner jeg et smertefullt grep i strupen og tenker; «du verden så sterk han er.» Jeg vakler, og hører et slags smell. Rett før alt svartner tenker jeg; «det er ikke vondt å dø», fortalte Saers da.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

Skolen var kjent med at eleven hadde et stort potensial for voldsbruk men valgte ikke å informere læreren om dette.

Eleven som utøvet volden ble dømt til seks måneders fengsel.

I Borgarting lagmannsrett i desember i fjor kritiserte retten rektor for ikke å ha informert skolens lærere om eleven.

«Lagmannsretten har funnet det kritikkverdig at rektor ikke informerte alle skolens lærere senest i mars/april 2014 om det farepotensialet gjerningsmannen utgjorde», skriver retten.

Les også: Clemens Saers: – En bisarr situasjon å stå i

Tap i retten

Etter å ha tapt i tingretten i 2018, forhandlet Saers og hans advokat med kommuneadvokaten om oppreisning.

– Etter å ha forhandlet en hel dag, var det siste tilbudet dommeren kom opp med at jeg skulle få 50.000 i oppreisning, 50.000 for å dekke helseutgifter og 50.000 for å dekke advokatutgifter. Videre at jeg skulle få en blomsterbukett og det ville bli holdt en pen avskjedstale til meg under forutsetning av at jeg sa opp min faste lektorstilling på Oslo Handelsgymnasium, sier Clemens Saers, som må ta en liten pause for å hente seg inn.

– Det gjør vondt snakke om dette, sier han.

– I forhandlingene argumenterte vi for at dette handlet om arbeidsgivers mangel på ansvar. Noe vi har hatt fokus på hele veien. Vi satt på bevis på at gjerningseleven hadde gjort lignende saker tidligere, og mente vi hadde en god sak, sier Saers til Dagsavisen.

Fram til nå som Clemens Saers forteller Dagsavisen om tilbudet, har det vært taushetsbelagte opplysninger.

Les også: Ber kommunen ta regningen for Clemens Saers

Behandlet som en spedalsk

– Jeg fikk et tilbud for å teipe igjen kjeften min. Jeg ble behandlet som en spedalsk, og gjort til et omdømmeproblem for skolen, sier han.

– Jeg har tapt 1.540.700 kroner. 216.550 kroner skal dekke kommunens utlegg i lagmannsretten og tilsvar til Høyesterett. Jeg er nå pensjonist og 25 prosent invalid etter overfallet, sier den tidligere lektoren.

– Til nå har cirka 3.000 borgere, flertallet av dem lærere, støttet meg med beløp fra 10 kroner og oppover. Per 27. april i år har det samlede støtten kommet opp i ca. 906.000 kroner, sier Saers.

Eleven som tok strupetak på Saers ble dømt til å betale ertstatning.

– Jeg fikk 150.000 i yrkesskadeerstatning etter to års kamp. Videre fikk jeg 30.000 i voldsoffererstatning fra staten. Fordi jeg er varig invalid 25 prosent får jeg 1.000 kr i måneden fra NAV for det, sier Saers.

Han skulle også få 122.000 kroner i oppreisning, men de pengene har han ikke sett noe til ennå.

To ganger tapte Saers i retten, først i tingretten i 2018, dernest i lagmannsretten i desember 2019.

Saken ble anket til Høyesterett som 17. mars 2020 skriver:

«Anken tillates ikke fremmet. I sakskostnader for Høyesterett betaler Clemens Saers til Oslo kommune 22.875 tjuetotusenåttehundreogsyttifem kroner innen 2 to uker fra forkynnelsen av beslutningen.»

Les også: Lærer Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå er saken hans avvist av Høyesterett

Privat forslag

Bystyrerepresentant  Bjørn Revil (BN) har på vegne av Folkeaksjonen nei til mer bompenger fremmet et privat forslag overfor bystyret om at kommunen skal dekke saksomkostningene til Saers.

FOTO:SOFIE PRESTEGÅRD

Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB). Foto: Sofie Prestegård

«Denne representanten mener at den nå pensjonerte læreren i hvert fall ikke skal komme ut av en så alvorlig hendelse med ødelagt privatøkonomi på toppen av de varige fysiske og psykiske skadene. Det fremmes derfor følgende forslag:»

«Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.»

«Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.»

I januar i år stilte Bjørn Revil 11 spørsmål til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). I slutten av forrige uke fikk han svar.

– For meg tyder svarene på at en del rutiner finnes (de er lovpålagte etter AML) men at det ikke foregår så veldig mye for å sikre at de faktisk følges opp. Mye skal løses av rektorer og det lokale arbeidsmiljøutvalget. Mulig noe av forklaringen på ansvarsfraskrivelsen i Saers-saken ligger her, sier Revil til Dagsavisen.

I et notat til finansutvalget i bystyret som behandler forslaget, skriver byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen:

«Jeg er svært opptatt av alle ansatte og elever i Osloskolen skal oppleve en hverdag fri for vold og trusler, at vi skal bli gode til å forebygge at slikt skjer og at vi skal lære av det når det likevel har skjedd. De som har opplevd vold og trusler må ivaretas på best mulig måte, og ikke oppleve at de står alene. Dette er et lederansvar, men krever også at vi tar politiske grep framover. Byrådet vil derfor blant annet utarbeide en handlingsplan for voldsforebygging i skolen. I etterkant av Utdanningsetatens rapport om vold og trusler, er det også igangsatt et omfattende arbeid som jeg har store forventninger til.»

Videre skriver hun:

«I den konkrete saken om Saers er det slik at Oslo kommune har forsøkt å finne fram til løsninger underveis. Saers har fått erstattet sitt økonomiske tap fullt utetter loven, herunder yrkesskadeerstatning gjennom arbeidsgivers pensjonsordning. Han har også fått oppreisning fra den som skadet ham. Kommunen har forsøkt å komme til en minnelig løsning med Saers, men han avbrøt forhandlingene i forkant av behandlingen i lagmannsretten.»

Byråd Inga Marte Thorkildsen vil møte i Finansutvalget tirsdag, når Bjørn Revils forslag skal behandles.

Ut over det har hun ingen kommentarer nå.

Bjørn Revil håper forslaget kommer opp for bystyret på neste møte som er 6. mai.

Men Clemens Saers sier til Dagsavisen at han har liten tro på at bystyret vil gå for Revils forslag.

Mer fra Dagsavisen