Nyheter

Slik fikk professor Thomas Nordahl rollen som Osloskolens redningsmann

Først ble professor Thomas Nordahl hentet inn til arbeidsseminaret der direktørtoppene skulle diskutere en redningspakke for 14 av Oslos verste ungdomsskoler. Deretter fikk senteret han leder millionavtale i samme prosjekt. Nå husker ingen hvordan han ble involvert.

###

Det viser dokumentasjon fra Utdanningsetaten i Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken, som Dagsavisen har fått innsyn i.

Dagsavisen har de siste ukene gransket samarbeidet mellom Osloskolen og den profilerte skoleprofessoren Thomas Nordahl – ofte omtalt som pedagogikkens popstjerne.

Sist uke var han i vinden som opphavsmann for den mye omtalte sure- og smilefjeskartleggingen. I fjor høst fikk han lærerstanden på nakken for uttalelser han kom med i et foredrag om forskning og ideologi spredt via en Youtube-video.

Saken fortsetter under bildet.

Videoen ble tatt opp dagen etter at avgått direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, måtte forlate jobben mot sin vilje.

Thomas Nordahl benyttet anledningen til å gi Søgnen sin uforbeholdne støtte.

Etat under press

Dagsavisen kan i dag fortelle historien om hvordan Søgnen få måneder før sin avgang, ga Nordahl og senteret han leder ved Høgskolen Innlandet (HINN) en lukrativ avtale med Utdanningsetaten – et samarbeid som fortsatt pågår.
Vi spoler tilbake til våren 2018, da det stormet rundt Utdanningsetaten. Malkenes-saken sprakk i mediene mens debatten om manglende ytringsfrihet i Osloskolen raste.

Saken fortsetter under bildet.

Simon Malkenes deltok på Dagsnytt 18 på NRK. Deretter ble det storm rundt ham og Osloskolen. Foto: Skjermdump/NRK

Det hadde i lang tid vært stor oppmerksomhet rundt vold og trusler ved flere videregående skoler i hovedstaden etter at Dagsavisen skrev om lærer Clemens Saers som ble skadet for livet av en elev i mai 2017.
Men problemene startet ikke der. Grov mobbing, lav motivasjon, svake skoleresultater og høyt skolefravær var noe elevene dro med seg fra ungdomsskolen, viste det seg.

Det var med dette som bakteppe at tidligere skoledirektør Astrid Søgnen ga grønt lys for å gi professor Thomas Nordahl og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet en nøkkelrolle i arbeidet med å snu en kritisk negativ trend ved 14 av Oslos ungdomsskoler. Finansieringsmodellen åpnet for at det kunne skje uten konkurranse, uten anbud.

Les hvordan Nordahl beskriver sin rolle i prosjektet her: «Det er ikke riktig at jeg har bidratt til utformingen av U22», sier han.

Kan ikke dokumenteres

Eksperter Dagsavisen har snakket med slakter prosessen:

  • Lite eller ingen dokumentasjon er loggført. Mangel på skriftlighet og journalføring bryter med god forvaltningsskikk og mangler notoritet; lite eller ingenting kan kontrolleres og etterprøves.
  • Det finnes ingen dokumentasjon som viser at aktuelle alternativer, i form av andre samarbeidspartnere eller tiltak er tilstrekkelig vurdert for jobben SePU fikk.

Husker ikke

Dokumenter Dagsavisen har fått innsyn i kan tyde på at det ikke var tilfeldig at det var nettopp Nordahl som ble kontaktet for å håndtere ungdomsskolekrisen.

Helt siden 2011 har Thomas Nordahl vært engasjert av Utdanningsetaten i Oslo kommune for å kurse hundrevis av lærere, skoleledere, veiledere og lærespesialister i blant annet klasseledelse og forskningsinformert undervisning.

Oppdragene er fakturert fra hans eget enkeltpersonforetak opprettet i 1997. Fra 2013 underviste han også på BIs omstridte rektorskole der Søgnen utdannet sine rektorer.

Professorens kunnskapssyn passet som hånd i hanske til måten Osloskolen ble styrt på, mens Nordahl selv åpenbart nøt stor tillit hos etatsledelsen:

  • Under et arbeidsseminar i Utdanningsetatens lokaler i mars 2018 var Nordahl, som eneste eksterne ekspert, hentet inn for å delta sammen med etatens egne direktører, fagfolk og et knippe rektorer. Målet var å utforme et grunnlagsdokument eller utkast til en redningspakke for noen av byens verste ungdomsskoler.
  • Én måned senere fikk SEPU, senteret Nordahl har ledet siden etableringen i 2010, en 4-årig avtale i prosjektet verd nær 1,5 millioner kroner over telefonen av direktør Bjørn Indrelid.
  • I dag sier to av direktørene i etaten at de «ikke husker» hvordan Nordahl ble dratt inn i prosjektet. Det gjør heller ikke avgått direktør Astrid Søgnen, som Dagsavisen nylig har vært i kontakt med.

Assisterende direktør Patrick Stark og prosjektleder Bjørn Indrelid sitter begge i styringsgruppa for ungdomsskoleprosjektet skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har bestemt at skal rulles ut til alle ungdomsskoler i hele Oslo. Ingen av direktørene kan gi detaljer om Nordahls engasjement i prosjektet.

Toppmøte om Osloskolen

Utdanningsetatens egne dokumenter tegner bilde av en svært rask prosess preget av hastverk og korte frister i arbeidet med en tiltaksplan for byens mest utsatte ungdomsskoler.

Det var bare fem måneder siden Norges skole-, politi- og justistopper hadde vært samlet til hastemøte hos kunnskapsministeren for å diskutere vold og trusler i Osloskolen. Både daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og tidligere sjef for Oslopolitiet, Hans Sverre Sjøvold, var til stede. Det var også daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og tidligere direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen.

Under direktør Søgnens ledelse var det avgjørende for etatens toppledergruppe å få på plass målrettede tiltak raskt.
Fredag før palmehelgen, den 23. mars 2018, var det derfor innkalt til arbeidsseminar i etatens egne lokaler på Helsfyr.

Finner ikke innkalling

Formålet var å utforme en skisse til grunnlagsdokumentet for «U22 – ungdomsskoler mot 2022» – en plan for å hindre rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer i utsatte områder av byen.

Til stede var blant andre Astrid Søgnens høyre hånd; assisterende direktør Patrick Stark, flere etatsdirektører, rektorer og deltakere fra pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten. Professor Thomas Nordahl var den eneste utenfra. Det viser etatens egen oversikt over de 15 personene som ble forespurt.

Dagsavisen har bedt om innsyn i møteinnkallingen som ble sendt ut i forkant av seminaret. I en sms til Dagsavisen svarer kommunikasjonssjef Trine Synnøve Lie Larsen: «Som tidligere nevnt klarer vi ikke å fremskaffe denne.»

Dette til tross for at flere av de innkalte fortsatt sitter sentralt plassert i Utdanningsetaten.

Etaten avviser overfor Dagsavisen å gjøre nærmere undersøkelser, begrunnet med at dette ikke «inngår i deres innsynsbehandling».

Heller ikke møteplan eller andre dokumenter som eventuelt ble brukt i forberedelsene til møtet har vært mulig å fremskaffe.

Garantist for kvalitet

Dagsavisens innsynsbegjæring avdekker ytterligere mangel på skriftlighet i prosessen rundt oppstarten av U22:

Ifølge etatens kommunikasjonssjef foreligger det heller ikke noe referat fra arbeidsseminaret på Helsfyr.

Flere av etatens egne dokumenter beskriver imidlertid marsmøtet som noe mer enn en idédugnad:

Både i etatens konseptbeskrivelse og prosjektmandat står det at U22 «er utformet blant annet gjennom arbeidsseminar med professor Thomas Nordahl, representanter for rektorene og administrasjonen i UDE».

Thomas Nordahl bestrider på sin side at han har hatt en rolle i utformingen av prosjektet. Dette til tross for at etaten flere steder skriver det motsatte.

– Det er ikke riktig at jeg har bidratt i utformingen av U22. Jeg får hvert år en rekke forespørsler om å holde innlegg og foredrag på ulike kurs og seminarer. Dette var en helt vanlig forespørsel om et foredrag som jeg sa ja til og gjennomførte, sier han i et eget tilsvar til denne saken.

I etatssjef Astrid Søgnens formelle innspill til revidert budsjett for 2018 datert 4. april, der hun ber skolebyråden om penger til U22, er Nordahl trukket fram som en garantist for «å sikre at organiseringen og innholdet i innsatsen er kunnskapsbasert.»

Vektleggingen av Nordahls rolle fulgte senere også pengekravet til fylkesmannen som utbetalte statlig tilskudd til ungdomsskoleprosjektet.

Saken fortsetter under bildet.

Malkenes-saken førte til en høring i Oslo bystyre om ytringskulturen i Osloskolen. Her møttes ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og daværende direktør Astrid Søgnen. Foto: NTB SCANPIX

Alene ut fra start

Ingen dokumentasjon fra etaten indikerer at flere forskere eller andre forskningsmiljøer enn Thomas Nordahl og SePU var involvert i oppstartsfasen av U22. Ifølge prosjektmandatet av 18. oktober samme år, ble planene for U22 «sjekket opp mot» miljøer i USA, Canada og Nederland – men dette skjedde først etter at en tidlig versjon av grunnlagsdokumentet var laget.

Slik skal professor Thomas Nordahl, ifølge etaten, ha fått en sentral rolle som premissleverandør i utformingen av U22-prosjektet som senteret han leder kort tid senere fikk et millionoppdrag i.

Ut på skolene

Sakens tidslinje viser at etaten var svært ivrig med å få på plass U22 før skolestart i august 2018.

Fra arbeidsseminaret der Nordahl deltok, til en prosjektskisse ble presentert på den første av 20 aktuelle U22-skoler den 16 april, gikk det kun tre uker. En av dem var påskeferien.

Den 20. mai var Utdanningsetatens konseptbeskrivelse og framdriftsplan for U22 klar. I styringsgruppa satt tidligere direktør Astrid Søgnen, nåværende assisterende direktør Patrick Stark, to rektorer fra deltakerskolene og dagens prosjektleder Bjørn Indrelid.

I konseptdokumentets «prioritering for 1. fase» er bruken av Thomas Nordahl som samarbeidspartner eksplisitt nevnt.

Dette til tross for at det på dette tidspunktet verken var inngått noen skriftlig eller muntlig avtale mellom SePU og etaten, ifølge partene.

Et nytt initiativ fra toppledelsen i etaten var derimot nært forestående.

Fikk tilbud over telefonen

Én gang i løpet av de neste ti dagene fikk Thomas Nordahl en telefon fra direktør Bjørn Indrelid. Han ville gi Nordahl en langsiktig samarbeidsavtale som inkluderte SePU.

Etaten kan ikke svare nøyaktig på når telefonen ble tatt, bare at det skjedde «i slutten av mai».

I en e-post til Dagsavisen bekrefter kommunikasjonssjef Trine Synnøve Lie Larsen at Indrelid «etter en intern prosess» kontaktet Nordahl for å høre om SePU hadde kapasitet til gå inn i et fireårig samarbeid med Utdanningsetaten om U22.

På spørsmål om når og hvordan denne kontakten ble tatt, svarer hun:
«Det gjorde Bjørn Indrelid per telefon i slutten av mai. Det var et kort møte 22. juni for å gjennomgå kontraktsforslaget, før det ble underskrevet 28. juni.»

Ble utvidet

Dermed hadde Nordahl, på vegne av SePU, fått en avtale med Utdanningsetaten verd 1.482.900 kroner etter selv å ha vært med på å legge noen av premissene for den.

Tilbake skulle etaten blant annet få 112 kurssamlinger for lærere og skoleledere, med forelesninger og workshops fram til juni 2022.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har senere bestemt at de opprinnelig 14 U22-skolene, nå inngår i satsingen «Trygge og varme ungdomsskoler» som omfatter alle skoler med ungdomstrinn i Oslo.
Det er Utdanningsetaten som står for de faglige vurderingene knyttet til satsingen.

karin.fladberg@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: