Nyheter

Byrådet tar grep etter gjengs leie-avsløringene

CP-rammede Kristoffer, Odd som har en psykisk syk datter og Vegard med downssyndrom har alle opplevd å få doblet den kommunale husleia. Nå tar byrådet grep, og vil betale dem pengene tilbake.

Etter at Dagsavisen skrev om uføre Kristoffer Væhle Rodriquz og doblingen av husleia i omsorgsleiligheter, har mange reagert på behandlingen av han og andre i samme situasjon. Nå tar byråd for helse , omsorg og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap) grep.

Blant annet foreslår Tellevik Dahl at de som har fått økt husleie i subsidiert bolig får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge av husleieøkning etter at Verbalvedtak H17 ble opphevet fra og med 1. januar 2016.

– Vi politikere er valgt for å agere når innbyggere sier fra om urettferdighet, ikke for å trumfe gjennom enhver politisk beslutning. Derfor har jeg en god nyhet til alle andre som har sagt fra om husleieøkninger i kommunale boliger de siste ukene: Alle som har fått økt husleien som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen for gjengs leie vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert leie og gjengs leie siden 2016, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen

Tre skjebner

Flere har opplevd samme situasjon som CP-rammede Kristoffer som fikk doblet husleia fra 4.900 kroner til nesten 12.000 kroner. Med en inntekt på 20.000 kroner blir det ikke mye igjen når de faste utgiftene er betalt.

Odd Andersen forteller om sin datter med schizofreni, som bor i en kommunal omsorgsleilighete i Welhavens gate fikk brått også doblet husleien.

Samme sak med 55 år gamle Vegard Kile, som har downs-syndrom og ble truet med utkastelse av sin omsorgsleilighet etter at han kom bakpå med betalingen etter at kommunen hadde skrudd opp leie.

Nå kan disse tre som har stått fram se hverdagen lysere i møte.

To forslag

I bystyremøtet i ettermiddag kommer Rødts Eivor Evenrud med et verbalforslag ovenfor bystyret.

Hun har stilt to klare forslag. Det er disse to hun nå fått svart på av byråd Tellevik Dahl, og som danner grunnlag for Tellevik Dahls grep.

Byrådet bes sikre at alle som er rammet av husleieøkningen i de kommunale boligene får bli i leilighetene sine.

«Kommunen stiller opp med bolig og tjenester til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, slik som personer som har en utviklingshemming og bor i samlokaliserte boliger.
Så vidt jeg kjenner til er det ingen av beboerne som har mistet boligen sin, og jeg kan forsikre bystyret om at ingen av beboerne i de tidligere subsidierte boligene som har fått økt husleie skal stå uten et sted å bo.
Jeg mener derfor at det ikke er nødvendig for bystyret å vedtaksfeste at alle som har gått fra lav subsidiert leie til gjengs leie får bli i leilighetene sine».

I påvente av evalueringen av leieprisene i de kommunale boligene bes byrådet øke utbetalingene fra den kommunale bostøtteordningen for å kompensere for økte husleier og økt strømpris.»

«Ca. 9000 husstander som leier kommunal bolig i Oslo mottar ulike former for kommunal bostøtte. Vi har ikke anledning til å skille ut beboerne som har gått fra økt subsidiert husleie til gjengs leie fra resten. Kommunen kan også beskyldes for usaklig forskjellsbehandling ved å gi støtte til et utvalg av mottakere innenfor samme støtteordning.
Dagens situasjon er en konsekvens av en urettferdighet som oppsto i 2016, og rammer både de som tidligere hadde subsidiert leie og andre beboere i lignende boforhold. I utredningen av Verbalvedtak H73/2018 skal byrådet vurdere dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene, sett i lys av endringer i statlig bostøtte og uførereformen
», skriver Tellevik Dahl i sitt svar til Evenrud.

Tilbakebetaling

Videre foreslår hun en rekke løsninger som hun vil at bystyret skal vedta i ettermiddag.

1. Bystyrets vedtak ved behandling av tilleggsinnstilling til budsjett 2016 om å oppheve «Verbalvedtak H17/ 2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie» oppheves.
2. Husleie for boliger som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 tilbakeføres til subsidiert leie, med unntak av tidligere trygdeboliger som er bygget om til Omsorg+ boliger.
3. Beboere som leier en bolig som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge av husleieøkning etter at Verbalvedtak H17 ble opphevet fom 1.1.16.
4. Gjengs leie i samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase reduseres fra 01.03.2019 med 15 % i en overgangsperiode ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018, med unntak av Omsorg+ boliger.
5. Overgangsordningene i vedtakspunkt 2-4 gjelder midlertidig ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018.
6. Beboere som har flyttet fra en bolig med subsidiert leie til en annen bolig får gjengs leie med 15 % reduksjon i ny bolig i en overgangsperiode ut 2019.
7. Bystyret ber byrådet finne dekning for kostnadene ved å tilbakeføre leiene i subsidierte boliger og redusert gjengs leie for samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase i revidert budsjett 2019.
8. Kontraktsansvaret for boliger i samlekontraktene som ble etablert i forbindelse med eiendomsreformen vil bli samlet hos Boligbygg Oslo KF.
9. Når kommunen sender betalingsvarsel for ubetalt husleie og husleieøkninger, skal brev til leietaker utformes på en måte som måte som er informativ og inviterer til dialog.
10. Bystyret ber byrådet om å rette en henvendelse til staten om behovet for å endre statlig bostøtte, slik at uføre faktisk kan bo i større byer med høyere kostnadsnivå enn snittet for Norge.

Men byråd Tellevik Dahl fastslår at dette er midlertidige løsninger.

Disse midlertidige tiltakene løser ikke alle utfordringer knyttet til husleienivå, virkninger av uførereformen og svak statlig bostøtte. Enkelte vil fremdeles oppleve husleien som høy. Verbalvedtak H73/2018 bestemmer at byrådet skal gjøre en gjennomgang av prinsipper for husleiefastsettelse og en vurdering av treffsikkerheten av de personrettede ordningene, og byrådet vil komme tilbake til bystyret med en sak som drøfter dette i løpet av 2019.

– Gjengs leie var en sak vi overtok etter Høyre-byrådet, den kom på vårt bord tre uker etter byrådsskiftet, og resultatene har vi sett de siste ukene. Vi trodde dette var en godt utredet, godt opplyst sak, men de siste ukene har vist at den ikke var det. Derfor vil jeg si at den beslutningen vi tok i 2015, basert på Høyre-byrådets utredning, var tatt mot bedre vitende. Beslutningen ble tatt på altfor dårlig grunnlag. Konsekvensene er langt større og omfatter langt flere enn det som lå til grunn da vi behandlet saken, sier byråden.

– Siden den gang har i tillegg regjeringen sørget for at det har blitt mye vanskeligere for eldre, uføre, folk med funksjonsnedsettelser og vanskeligstilte å bo i storbyene. Rundt 80 prosent av bostøttemottakerne i storbyene har boutgifter som er høyere enn hva regjeringen godkjenner i bostøtte mot 30 prosent i 2010, og mange uføre får ikke bostøtte i det hele tatt. Om ikke «storbyfiendlig regjeringen» for alvor skal feste seg som merkelapp på dagens regjering, anbefaler jeg at Erna Solberg og regjeringen regulerer den statlige bostøtten i takt med folks reelle boutgifter i storbyene. Når vi fryser saken, betyr det at vedtaket vi gjorde i desember 2015 oppheves midlertidig ut 2019, og at beboere i de adressene vedtaket gjelder for får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og gjengs leie. Så vil vi fremover foreta en ordentlig utredning av hvordan vi fastsetter husleie for kommunale boliger og komme tilbake til bystyret med dette, sier Tellevik Dahl.

Glad byrådet tar tak

Frps helsepolitiske talskvinne i bystyret Aina Stenersen har lenge engasjert seg i saken, og har i et tidligere intervju med Dagsavisen bedt byrådet ta grep.

Nå blir hun hørt.

– Jeg er veldig glad for at byrådet nå endelig tar tak i dette, og går bort fra sitt eget vedtak i 2016 om å inkludere denne gruppen med økte husleier. Dette er byrådet sitt ansvar, å sikre at byens egne innbyggere som er utsatt og trenger mer hjelp, er trygge i sine egen hjem og har en trygg og forutsigbar hverdag. Dette er en gledens dag, og Frp skal være med på å sikre flertall for dette i bystyre, jeg har allerede mottar mange lykkelige telefoner i dag fra glade mennesker i kommunale boliger, så dette er bra, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen