Nyheter

Osloskolene ønsker ikke nasjonalt forbud

De fleste rektorene er imot et nasjonalt forbud, men hver tredje ungdomsskole i Oslo har allerede innført eget forbud. – Venner på andre skoler spør hvordan vi overlever, sier Aadya (14).

Trym Sibeko (14), Kristian Straume Mørland (13), Aadya Ray (14) og Sarah Aleksandra Sørensen (15) synes mobilforbudet gjør at Sofienberg ungdomsskole er en mer sosial skole. Regelen forholder de seg lett til, selv om både Sarah og Trym innrømmer å ha sneket unna mobilen i skoletiden. – Mamma måtte komme og hente mobilen min en gang, forteller Sarah. – Hun ble ganske sur.

Av Hilde Unosen, David Stenerud og Espen Løkeland-Stai

Mandag kom franske elever tilbake fra sommerferie til en skole med forbud mot bruk av mobiltelefoner. Dagen etter gjorde barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) det klart at hun vil følge i franske fotspor.

I dag er opp til hver enkelt skole i Norge om de vil legge ned forbud mot mobilbruk, men Helleland vil løfte det opp nasjonalt.

– Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sa Helleland til Adresseavisen.

Flere norske skoler har allerede mobilforbud, og det er bred støtte for å gjøre som i Frankrike. Tre av fire svarer i en måling gjort for Klassekampen at de er positive til mobilforbud i norsk skole.

Nettmobbing

På Sofienberg ungdomsskole på Grünerløkka har de hatt mobilforbud i snart tre år allerede.

– Det var mye nettmobbing, saker som var påbegynt på mobilene kvelden i forveien ble tatt med inn i skolehverdagen, forteller rektor Øyvor Skofteland.

– Elevene var veldig opptatt av mobilene sine. Det var en uro.

Et seks ukers prøveprosjekt med mobilforbud ble innført ved nyttår 2016. Resultatet?

– Sakene gikk ned over natta. Og de har ikke blussa opp igjen, forteller Skofteland.

– Nettmobbetallene våre er veldig lave.

Prøveprosjektet ble etter en evaluering et varig forbud, der mobilene blir lagt i ei kasse ved skoledagens start, og hentet igjen når klokka ringer ut etter siste time.

– Det har ikke vært mye styr med det. Både FAU og elevrådet er enige i løsningen, sier rektor Skofteland.

Dagsavisen har spurt samtlige av hovedstadens 61 ungdomsskolerektorer om deres forhold, praksis og holdning til mobilbruk i skoletiden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Nei til nasjonalt forbud

* 35 har svart (pluss en spesialskole, som spørsmålene ikke var relevante for).

* 18 av rektorene som har svart er imot et nasjonalt forbud. Det er 51,5 prosent.

* Åtte rektorer (22 prosent) er for et forbud, men med et eller flere forbehold (som unntak i læringssituasjoner hvor mobilen kan være et nyttig verktøy og åpning for mobilbruk i friminutter).

* Sju rektorer (20 prosent) er usikre, har ikke svart eller ønsker ikke å ha noen mening.

* Bare to (6 prosent) av rektorene som har svart på Dagsavisens spørsmål, sier klart ja til et forbud.

Saken fortsetter under bildet.

KASSA: Når skoledagen starter, skal alle mobilene opp i kassa. Den låses inn i et skap, og hentes ved skoleslutt.

Når skoledagen starter, skal alle mobilene opp i kassa. Den låses inn i et skap, og hentes ved skoleslutt. Foto: Hilde Unosen

Mange skoler har forbud

De fleste rektorer Dagsavisen har vært i kontakt med, ønsker altså selv å velge hvordan de skal forholde seg til mobilbruk i skolehverdagen. Likevel praktiserer samtlige skoler restriksjoner på elevenes mobilbruk.

* 15 (43 prosent) av skolene Dagsavisen har fått opplysninger fra, håndhever forbud mot mobilbruk i skoletimene. Her er det tillatt i friminuttene.

* 11 skoler (31 prosent) har totalforbud mot mobilbruk i skoletiden. Ved seks av dem samler skolen inn mobilene før første time og leverer dem først tilbake til elevene ved skolens slutt.

* Tre skoler (8,5 prosent) har forbud, men med unntak i storefri.

* Seks skoler (17 prosent) har andre typer restriksjoner (forbud innendørs, forbud i gymtimene, lydløs i timen, forventning om at elevene ikke forstyrrer med mobilbruken sin).

– Snakker sammen

– Jeg hadde gleda meg skikkelig til å bruke mobilen på ungdomsskolen, forteller tiendeklassing Sarah Aleksandra Sørensen (15).

Hun ble først skikkelig skuffa da hun hørte at Sofienberg ungdomsskole var mobilfri.

– Men så var det ikke kjipt i det hele tatt.

Sarah, Kristian Straume Mørland (13) og Trym Sibeko (14) gikk på samme barneskole i bydelen.

– Alle satt med mobilene, forteller Trym.

– Det var til og med noen som solgte internettkoder til gjestenettet på skolen.

– Det var utrolig mye fokus på Instagram. «Å, du har ikke insta?» forteller Sarah.

– Jeg fikk mobil ganske sent, da følte jeg litt press. Man måtte ha telefon for å være kul, sier Kristian.

– Venner på andre skoler spør «hvordan overlever dere?» forteller Aadya Ray (14).

– Jeg svarer at vi snakker sammen.

Ringe mamma

Verken Aadya, Kristian, Trym eller Sarah savner mobilene sine i skoletiden. Kristian tar den ikke engang med på skolen, mens Sarah låser den inn i skapet.

– Jeg er redd for den, jeg tar ikke sjansen på å legge den i kassa, ler hun.

– Det kunne vært deilig å ha den noen ganger, da er det lettere å ringe mamma, for eksempel.

Men hvis man trenger å ringe noen, så ber man læreren om å få låne tilbake mobilen, eller man låner en mobil på kontoret.

– Det er ikke gestapo-tilstander heller, konstaterer Trym.

Kristian forteller om en klassevenninne som var på snapchat i timen.

– Da læreren oppdaget henne, forklarte hun at hun var nærsynt og brukte snap for å zoome inn hva som sto på tavla, sier Kristian.

– Hva skjedde?

– Læreren tok mobilen, flyttet henne helt fremst i klasserommet, og spurte «ser du bedre nå?».

Saken fortsetter under bildet.

Fornøyde: Spesialpedagogisk rådgiver Linda Marugg og rektor Øyvor Skofteland har positive erfaringer med mobilforbud.

Spesialpedagogisk rådgiver Linda Marugg og rektor Øyvor Skofteland har positive erfaringer med mobilforbud. Foto: Hilde Unosen

– Manglet sosial trening

Men hvis man tror at det bare er å fjerne mobilen til elevene, så begynner de å snakke sammen, må man tenke seg om.

– Det krever noe ekstra av skolen. Andre sosiale tiltak som jentegrupper, fotball, basket, bordtennis og spillerom må på plass, forteller sosialpedagogisk rådgiver Linda Marugg ved Grünerløkka ungdomsskole.

– Man må få de til å bli mer aktive og gjøre hyggelige ting sammen.

Selv om mobilforbudet har vært mer eller mindre udelt positivt, har rektor opplevd å få telefoner fra foreldre som mener at deres barn må få ha mobilen fordi de finner en trygghet i den.

– Da er det vår oppgave å gjøre den eleven trygg. Ikke med mobilen, men med mennesker.

– Hvordan var det her før mobilforbudet?

– Elevene her kommer fra fire forskjellige barneskoler. Det tok lang tid å bli kjent, sier rektor Skofteland.

Hun mener mobilen gjorde at ungdommene ikke fikk øvd seg på sosial kompetanse.

Sosialpedagogisk rådgiver Linda Marugg er enig.

– Mobilen er ikke en god venn i lengden.

Her er de 35 svarene (noen hele andre utdrag) vi mottok fra ungdomsskolerektorene

Vi stilte Oslos 61 ungdomskoler følgende spørsmål:

1. Finnes det et forbud mot mobiltelefoner på din skole (evnt. andre restriksjoner)?
 
2. I tilfelle ja: Hvordan gjør dere det/hvordan fungerer det?
 
3. I tilfelle nei: Vurderer dere å innføre mobilforbud/-restriksjoner for elevene?
 
4. Er du for et nasjonalt forbud mot mobiltelefoner i skolen?

Stasjonsfjellet skole, rektor Pål Stette

1. Det finnes restriksjoner.

2. I skolens lokale ordensreglement står det at mobiltelefoner skal være avslått og ute av syne i skoletimene. På 10. trinn har skolen montert egne skap (mobilhotell) som kan benyttes til å lagre mobiltelefonene i timene. Lærerne inngår avtaler med elevene slik at mobiltelefoner håndteres på en hensiktsmessig måte. Mobiltelefoner kan benyttes i timene dersom faglæreren tillater dette. Vi har bestilt mobilhotell til alle klasserom på 8. og 9. trinn.

4. Som rektor ønsker jeg ikke et nasjonalt forbud.

Midtstuen skole, rektor Sissel Følling Eilertsen

1. (Vi har) prøvd ut mobilfri skole etter ønske fra foreldre de siste to årene.

2. Mobilen skal ikke være synlig i skoletiden. Mobilen oppbevares i sekken/elevskap/hjemme. Skolen innfører oppbevaring i egne skap i klasserommene i løpet av denne høsten. Lokalt ordensreglement er under utarbeides med tanke på praktisering.

4. Nei, det bør være en lokal prosess på skolen etter behov og samarbeid med elever/foreldre.

Hovseter skole, rektor Evelyn Angell Veglo

Vi har følgende regler for bruk av mobiltelefon:

I skolens hverdagsregler står det følgende: La mobil ligge avslått i sekken i timene, den kan bare brukes som verktøy i timene når lærer har tillatt det.

Dette fungerer stort sett uten problemer.

Vi har jevnlige diskusjoner om temaet særlig med tanke å vende elevene til å ha de gode samtalene og ha fokus på hverandre og ikke på telefonen.  Skolen har derfor mange ulike tilbud for elevene i skolens midttime . Dette er med på å prege samværet mellom elevene.

Jeg har ikke tatt stilling til nasjonalt forbud slik som i Frankrike. Usikker på effekten av slike forbud.

Fagerborg skol, rektor Elin Brandsæter

1. Ja.

2. Vi har i år innført mobilhotell – mobilene samles inn før første time, utleveres til storefri, inn igjen etter storefri og utleveres etter siste time.

4. Nei, her bør det være rom for lokale løsninger.

Uranienborg skole, rektor Randi E. Tallaksen

Vi har hatt restriksjoner med hensyn til mobil i noen år. Vi startet med at lærerne samlet inn mobil før alle gymtimer, for å trygge alle elever og hindre eventuelle fotograferinger mv., i gymgarderober/dusj.

(Lærerne) ser manglende konsentrasjon og mindre sosialisering på grunn av mobilbruk.

Når lærerne samler inn mobilen, har klassene et stativ foran som de står i.

Debatten (om mobilrestriksjoner, journ.anm) har gått, og jeg har tatt opp saken i FAU.
Jeg har nå fått henvendelser fra flere foreldre om saken, og jeg har bedt dem ta dette til neste FAU-møte. For oss er det helt vesentlig å ha med foreldre og foresatte på laget.

Ris skole, rektor Monica Dellemyr

1. Ja – mobilforbud innendørs.
 
2. Fungerer bra i alle timer – må følge noe opp i friminutt – men en helt annen situasjon fordi elevene nå snakker (mer) sammen (sammenlignet med) med før dette ble innført.

4. (Et nasjonalt forbud) ville vært enklere for alle skoler.

Engebråten skole, rektor Marit G. Sesseng

1. Ja.

2. Mobiler samles inn i den enkelte time, i mobilkasser. Lærer styrer, dvs. skal de bruke mobilen til noe, er det bevisst og styrt fra lærer.

3. Vi har bevisst valgt å ikke ha forbud hele dagen. Lærere tar opp holdninger.

4. Nei.

Bøler skole, rektor Morten Sesseng

1. På Bøler skole er det forskjell på barnetrinn og ungdomstrinn. Barnetrinnet legger mobiltelefonene i egne bokser når de kommer om morgenen, og ligger der til elevene går hjem. De har ikke lov til å bruke mobiltelefon i skoletiden. På ungdomstrinnet legger elevene mobilene i egne «mobilhotell», og bruker dem ikke i timene, annet enn når det er nødvendig til skolearbeid. Elevene har generell utgangstillatelse i friminuttene, og ha anledning til å ta med seg telefonene ut av skolens område, og kan da benytte dem fritt. De skal ikke benyttes inne på skolens område. Det er ett unntak, og det er kantinen hvor ungdomsskoleelevene spiser maten sin. Der har de lov til å benytte telefonene.

4. Nei, i utgangspunktet ikke. Mobiltelefonene er en del av voksne og unges hverdag. Det er viktigere å lære opp elevene til å ha et sunt og fornuftig forhold til telefonene i skoletiden enn å forby dem. Det er derfor viktig at slike avgjørelser tas lokalt.

Ellingsrud skole, rektor Nina Bordewich

1. Ja, vi har forbud i undervisningstiden, unntatt storefri.

2. Lærer står i døren ved oppstart av første time, hilser på eleven, og elevene legger telefonen i et «hotell». Det er en bærbar «verktøykasse» med rom til den enkelte telefon. De får ta med telefonen ut i storefri, men må levere igjen til neste time. Dette fungerer veldig bra.

4. Ja, det hadde vært greit å ha nasjonale føringer på dette.

Groruddalen skole, rektor Lise Fliflet-Jacobsen

1. (Vi har) ikke forbud, mobiltelefonen skal være avslått/lydløs og ligge i sekken i timen. En del lærere samler inn mobiltelefonen i begynnelsen i timen. Telefonen kan brukes med pedagogisk hensikt, for eksempel når elever skal øve uttale i språkfag.

3. Foreløpig ikke utover de restriksjoner vi har i dag.

4. Nei.

Sagene skole, rektor Peter Fossland

1. Nei, men bruk i skoletiden er strengt regulert. Telefonen skal være på lydløs og ikke synlig i timene med mindre lærer legger opp til bruk som en del av læringsaktivitetene.

3. Nei. Våre restriksjoner fungerer ok. Det er ikke et stort problem at elevene bruker telefonen i skoletiden.

4. Usikker. Tenker det er like viktig at vi som skole lærer elevene å bruke telefonen på riktig måte. Tror ikke at et forbud nødvendigvis løser alt.

Øraker skole, rektor Vigdis Lad

1. Elevene kan bruke mobilen i friminuttene. Den skal ligge på lydløs i sekken i timene.

2. Dette fungerer stort sett bra. Det er selvsagt en utfordring når det gjelder fokuset på mobil i friminuttene kontra det sosiale. Jeg har snakket med flere klasser i dag. De mener at de stort sett bruker mobilen til å sjekke tidspunkter, lekser etc. Jeg har imidlertid opplevd at elever som er ensomme bruker mobilen til å skjule dette. Det er også elever som ikke er så sosiale som går sammen og er sammen rundt mobilen.

3. Vi vurderer ikke pr. i dag å stramme inn på reglene våre, men følger med på den debatten som nå pågår.

4. Usikker.

Lambertseter skole, rektor Bitten Koch

1. Ja.
 
2. Slått av og ute av syne hele skoledagen og i aktiviteter knyttet til skolens regi
 
4. Ja, men med skjønn i og med det enkelte ganger kan være et nyttig verktøy.

Marienlyst skole, rektor Knut Erik Brændvang

1. Ja. Telefoner er avslått og ute av syne i skoletiden.
 
2. De eldste har mobilhotell, hos de yngste samler lærerne inn.
 
4. En del av opplæringen er også å beherske den digitale verden, og av og til kan det være OK å bruke telefoner i undervisningsøyemed. Om nasjonale retningslinjer/forbud kan åpne for en viss grad av fleksibilitet: Ja!

Sofienberg skole, rektor Øyvor Skofteland

1. Ja, vi har mobilforbud på Sofienberg skole.

2. Elevene leverer inn mobilen i mobilkasse til læreren første time, blir utlevert igjen når siste time er over.

4. Kanskje en god idé? Ser at elevene blir mer sosiale og det blir mindre nettmobbing når telefonene er borte.  Det er uansett helt greit å håndheve dette på egen skole, foresatte og elevråd synes det er ok og forstår hvorfor vi gjør det.

Linderud skole, rektor Anne Merete Laache

1. Felles skoleomfattende regler når det gjelder mobilbruk er som følger: «Legg bort alt privat elektronisk utstyr».

2. Praktiseres slik når det gjelder mobiltelefoner: 1.-7. trinn: Mobiltelefonen kan ligge avslått i sekken. Den skal aldri være synlig. (Fungerer godt) 8.-10. trinn mobiltelefonene samles inn i kasser på begynnelsen a skoledagen. Leveres ut i storefri og samles inn igjen etterpå. «Mobilhotel» for 8.-10. er nytt og vi har ikke evaluert det ennå.

4. Et forbud i tråd med det vi har laget vil jeg støtte. Jeg er imidlertid mot å nekte elevene å ha mobilen avslått i sekken, da det for mange familier vil være nødvendig å komme i kontakt med barnet sitt rett etter at skoledagen er over.

Granstangen skole, fungerende rektor Mats Thyli

1. Vi har ikke totalforbud mot mobilbruk på Granstangen skole, men har en regel om at elevene legger bort mobiltelefonen i undervisningen dersom ikke annet avtales med læreren.

2. Det er fullt lovlig å benytte mobil i friminutter, eller i undervisningen dersom læreren åpner for det i forbindelse med tilgang til våre digitale plattformer eller annet undervisningsformål eller kommunikasjon, eksempelvis Meldingsappen for Osloskolen.

3. Vi vurderer ikke å gjøre noe med mobilreglementet per nå.

4. Jeg opplever at skolene er i stand til å vurdere behov for restriksjoner selv, i samråd med ansatte, elever og foreldregruppen på skolen.

Fyrstikkalleen skole, rektor Erlend Skåltveit

1. Nei. Kun forbud mot bruk i timene hvis ikke lærer tillater det.

3. Nei.

4. Nei.

Haugenstua skole, rektor Tone S. Nordstrøm

1. Mobilen skal være avslått/ikke brukes i skoletiden.

2. Elevene respekterer dette i timene. På ungdomstrinnet kan det forekomme at vi ser mobilen i friminutt. Elevene blir da bedt om å legge den bort. Dette fungerer stort sett bra. Vi kan inndra telefonen ut dagen hvis den brukes. Eleven får den igjen før de går hjem.

4. Har foreløpig ikke sett behov for det.

Skøyenåsen skole , rektor Vibeke Larsen Kjesbu

1.Ikke totalforbud, men mobilhotell i alle timer.

2. Telefoner sjekkes inn og ut i starten av timer, elevene har tilgjengelig telefoner i friminuttet.

3. Vi samarbeider med FAU om endring av elevenes tilgang til bruk av mobiltelefoner

4. Jeg er verken for eller imot, dette er en sak med flere sider.

Ruseløkka skole, rektor Merete Hansen

1. Mobiler skal være avslått i sekken i skoledagen på 1.-7. trinn, mens på 8.-10. trinn har elvene anledning til å bruke telefonen også i friminuttene

3. Oslo kommune har fått nytt sentralt Ordensreglement som er gjeldene fra 1.8.18. I dette reglementet henviser de til et lokalt reglement, og dette må vi revidere. I den anledning har vi signalisert til ansatte, foreldre og elever at vi ønsker en diskusjon på skolen om hvilke regler som skal gjelde hos oss. Diskusjonene skal tas i fellestid for lærere, elevråd, FAU, skolemiljøutvalg og skolens driftsstyre. Det er driftsstyret som tilslutt vedtar reglementet.

4. Jeg ønsker hverken nasjonalt eller lokalt forbud mot mobiltelefoner. Dersom vi skal utvikle god digital dømmekraft hos elevene våre må vi forholde oss til at telefonene er sentrale i elevenes liv. Vi må veilede og støtte elevene i bruken, slik at de utvikler god digital dømmekraft, får gode redskaper for samhandling og kommunikasjon med andre o.l..

Høyenhall skole, rektor Anne Nyland

Ved Høyenhall skole står det følgende i reglement for orden – og oppførsel:
 
Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal verken synes eller høres på skolens område i løpet av skoledagen (inkludert AKS-tiden) unntatt etter nærmere avtale med lærer. For elever på ungdomstrinnet tillates bruk av mobiltelefon i aulaen og på plattingen utenfor ungdomstrinnet i storefri.

Rommen skole, rektor Hanne Christine Arveng

1. Skolen har ikke forbud mot mobiltelefoner generelt men har i miljøreglene at disse ikke skal brukes i skoletiden. Noen trinn har avtale med sine lærere om oppbevaring i undervisningstiden.

2. Vi tenker at det fungerer godt slik det gjøres nå.

4. Dette har jeg ingen kommentar til.

Tiurleiken skole, rektor Jarle Dukic Sandven

1. Mobiltelfoner skal ikke brukes i timene. Slås av i sekken, eller samles inn av lærer for de som ønsker det.

3. Vi vurderer ikke restriksjoner utover at mobiltelefoner i utangspunktet ikke skal brukes i undervisningstimene. Noen ganger får de lov å bruke telefonene i timen når telefonen brukes som et undervisingsverktøy. I friminutt osv. er det ingen restriksjoner, men vi er obs på uvettig bruk av mobil (som mobbing).

4. På nåværende tidspunkt er jeg mot et nasjonalt forbud.

Vestre Aker skole, rektor Pål Garsjø

1. Ikke forbud, men forventninger om at eleven forvalter telefonen på en måte som ikke forstyrrer undervisningen, andre eller seg selv.
Noen ganger brukes telefonen i undervisning.

2. Klasseregler. Individuelle avtaler. Avtaler sammen med foresatte. Mobilhotell. Fungerer bra.

3.Vurderes individuelt.

4. Nei.

Tokerud skole, rektor Ann Katrin Schille

1. Ja. Driftsstyret ved Tokerud skole besluttet for flere år siden at Tokerud skole skulle være mobilfri. Det betyr at det ikke er lov å bruke mobiltelefon inne i bygget. I skolegården er det greit.

2. Elevene får beskjed om dette når de begynner på skolen. Lærerne følger det opp i klassene og når de har inspeksjon. Det er ikke forbud mot å ha telefon med seg på skolen, men den skal ikke brukes inne i bygget. Hvis lærerne står fast i dette forbudet så fungere det greit. Det betyr ikke at elevene ikke prøver seg, men jo mer samlet vi står jo mer respekterer elevene regelen. Det er ikke problemfritt. Det er mange situasjoner hvor vi ikke ser hva eleven driver med. Likevel ser vi at få elever rapporterer om nettmobbing i elevundersøkelsen.

4. Jeg er usikker på hva jeg mener. Det hadde vært enkelt om det kom nasjonale føringer, men samtidig mener jeg at vi har en jobb å gjøre når det gjelder elevenes holdninger til hvordan og når telefonene skal brukes. Men jeg tviler meg vel fram til at jeg tror det hadde vært nyttig.

Holmlia skole, rektor Trond Nilsen

1. Nei, men mobil skal være satt på lydløst eller avslått i undervisningen så sant ikke lærer bruker den i pedagogisk øyemed

3. Nei, vi er opptatt av at elevene skal lære å håndtere mobilbruk på en fornuftig måte

4. Nei.

Morellbakken skole, rektor Siv Lande

1. Nei, ikke forbud. I skolens ordensreglement står det at mobilene skal være på lydløs og ikke brukes i timen, men mindre lærer sier at det skal brukes i undervisningen.
 
3. Alle klasserom har fått mobilhotell, så elevene legger fra seg mobilen når de kommer inn til time. Det fungerer fint. Elevene får lov til å bruke mobilen sin i friminuttene.
 
4. Nei, vi synes det er viktigere å jobbe med holdninger til riktig bruk.

Nordberg skole, rektor Lise Byom-Nilssen

1. Mobilene samles inn hver time ved oppstart undervisning.

4. Nei.

Karlsrud skole, rektor Morten Relbo

1. Restriksjoner, skal ikke brukes i skoletiden, skal ligge avslått i sekken.

2. Fungerer greit.

4. Hva angår bruk, ja.

Lofsrud skole, fungerende rektor Jan Ljøner

1. På Lofsrud har vi forbud mot å ha mobilen synlig på skolens område. Det fungerer helt fint – lite bruk av mobil. Må en elev ringe, må eleven gå ut

2. Et nasjonalt forbud ser jeg som lite hensiktsmessig – dette kan skolene ta seg av selv ut fra egne forutsetninger.

Sollerudstranda skole, rektor Marianne Løkke

1. Ja.
 
2. Lærerne samler inn telefonene om morgenen. Elevene får de utdelt etter endt skoledag.
Det fungerer svært godt. Foreldrene er svært positive. Ved oppstart av nytt skoleår, kan det være enkelte elever som ikke vil levere.
Noen elever er bekymret for at de skal få en viktig telefon osv. Hvis det oppstår noe spesielt i løpet av dagen får de telefonen sin og kan ringe hjem for eksempel. De fleste elevene opplever etter hvert at det er positivt at vi samler inn telefonen.

4. Det har ikke jeg tatt stilling til.

Nordseter skole, rektor Gjermund Jørgensen

1. Ja, Nordseter er en «mobilfri» skole.

2. Dette handler ikke om en regel i vårt ordensreglement, som utløser anmerkninger og «straffereaksjoner». Dette handler om å bygge en kompetanse vi mener er viktig for framtiden (sosial kompetanse, lese sosiale situasjoner og agere positivt i sosiale sammenhenger etc.). Vi jobber stadig mer digitalt (er i ferd med å bygge opp 1-1 iPad i undervisningen), og det å være god i det sosiale «spillet» er også en kompetanse vi ønsker å styrke og utvikle hos våre elever. I samarbeid med elevrådet er vi derfor enige om at vi i friminuttene legger mobil og iPad vekk og skaper hyggelige sosiale møtearenaer i stedet. Skolen legger til rette for dette ved at klassene får kjøpe inn kortstokker, hoppetau, sjakkspill etc. til felles sosial hygge i friminuttene. Vi har også rulleringsordning på uungdomstrinnet der en og en klasse står for felles sosiale arrangementer som dans, lek etc..

4. Nei, dette må være opp til hver enkelt skole å vurdere selv.