Nyheter

Beboere på Ensjø plages av nattarbeid

Beboere på Ensjø er oppgitt over nattarbeidet bilutleiefirmaet Avis bedriver. Det ødelegger søvnen deres.

Døgnkontinuerlig aktivitet fra Avis på Ensjø ødelegger ifølge beboere nattesøvenen deres.

Bilbyen Ensjø skulle forandres til boligbyen Ensjø, og området ble omregulert til boliger i 2007 av et samlet bystyre.

Men selv om mange boliger er bygd, er det fortsatt stor bilrelatert aktivitet i området.

Les også: Vil ha Tøyen stasjon til Ensjø

Forringelse

Noe som plager naboene.

– Dette er en klar forringelse av boligområdet vårt, sier styreleder i Ellipsen borettslag på Ensjø, Ove Bengt Berg.

En beboer beskriver det slik i et brev til styret:

«Vil melde fra om at vi i natt igjen ble vekket av støy fra avis vaskehall. Dette var ca kl
00.30. Fikk ikke dokumentert det, da jeg var opptatt med barn som våknet.
Det var fortsatt aktivitet der i 3-4-tida, men da var porten lukket, slik at det bare var lav during.»

I et brev til bydelsoverlegen i Bydel gamle Oslo beskrives støyen på denne måten:

«Den døgnkontinuerlige virksomheten til AVIS siden februar i år har medført ubehagelige
støybelastninger for beboerne i Ellipsen borettslag. Særlig i innsovningstiden mellom kl 23 og kl 01 om natten, men også seinere om natten.»

Kolberg Gruppen er en av de største grunneierne i området, og de har leid ut lokalene til Avis fram til 2024.

– Det vi får høre er at en utvidelse av driften er noe de ikke trenger å søke om, siden forandringene ikke er vesentlige. Men plan- og bygningsetaten (PBE) har sagt at dette er søknadspliktig, sier Berg.

Kolberg Gruppen anket PBEs svar til Fylkesmannen, som ga samme svar. Nå har Kolberg Gruppen, gjennom sine advokater, klaget til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), og ber ham om å omgjøre Fylkesmannens vedtak, sier Berg til Dagsavisen.

Seks borettslag og sameier på Ensjø har i et brev til statsråd Sanner bedt ham om å lytte til beboerne, og ikke tillate nattarbeid.

Noe svar er ennå ikke kommet.

– Fastholder statsråden sine klare antydede standpunkter i brevet fra 10. oktober, tilsidesetter han ikke bare boligutbyggernes løfter overfor oss nyinnflyttede, men nuller ut den konkrete reguleringsplanen og setter spørsmålstegn med reguleringsplaninstituttet i Norge, sier Berg.

– Dette siste er jo et politisk hovedpoeng for oss, og for Sanner, legger han til.

I mellomtiden fortsetter støyen nattetid.

– Det var da Avis ble leietaker fra 1. februar 2015 at det ble startet opp med arbeid ut over normal arbeidstid på hele området mellom Ensjøveien 12 D, Gladengveien 8 og store deler av det som omtales som stålverkshall C, inkludert en stor åpen asfaltert plass. Det innebar kjøring av biler på plassen mellom resepsjonen i Ensjøveien og stålverkshallene hele døgnet for vask og klargjøring, og av- og pålessing. Det er også full drift lørdag og søndag med frakt av biler mellom vaskehall og resepsjonen i Ensjøveien, sier Berg.

Administrerende direktør i RAC Scandinavia, Ole Grønvold, sier til Dagsavisen at de har gjort alt etter boka.

– Vi inngikk en kontrakt med Kolberg Gruppen fram til 2021, med opsjon til 2024. Området vi leier er regulert til lager og verkstedsvirksomhet. Siste reguleringsplan ble inngått for dette i 1961, sier Avis-direktøren.

– Jeg forstår at det kan være ulike oppfatninger, og at ulike mennesker oppfatter ting ulikt, men dette stemmer ikke. Det stemmer at vi har vasket biler om nettene, men vi har gjort mange tiltak etter første klage for å begrense støyen, og det virker som hverken beboerne eller PBE har valgt å vektlegge de investeringene vi har gjort her. Dette til tross for at det er gjort støymålinger som viser en betydelig reduksjon i støyen. Det stemmer også at vi har hatt noen transporter til og fra med biler om nettene, men dette er også begrenset til et absolutt minimum etter klagene. Det stemmer ikke at vi har hatt normal drift i helgene. Vi har hatt begrenset drift i helgene helt fra starten av, sier Ole Grønvold til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mange tiltak

Grønvold forstår beboernes agenda, og sier at de har gjort mye for å bedre forholdene.

– Vi ønsker å ha et godt forhold til naboene, og har gjort mange tiltak for å begrense støyen, sier han videre.

– Dessverre er det ikke mulig for oss å få gjort arbeidet vi driver innenfor den tida naboen ønsker. Vi skulle gjerne tilpasset oss naboenes ønsker, men det er ikke mulig økonomisk. Det er dilemmaet. Vi har en forpliktende leiekontrakt med Kolberg Gruppen, og vi har gjort alt lovlig, sier han.

– Hva hvis departementet nå ikke gir dere dispensasjon?

– Da må vi forsøke å få samlet alle parter i saken for å se om det er mulig å komme frem til en avtale mellom Kolberg/oss og plan- og bygningsetaten og beboerne, som muliggjør at vi kan drive videre på en måte som kan forsvares økonomisk, sier Ole Grønvold.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), avventer også departementets svar.

– Det er en pågående prosess rundt denne saken og kommunen er allerede engasjert. Plan- og bygningsetaten mener at endringen fra bilforretning til bilutleie er en søknadspliktig bruksendring, og har derfor gitt pålegg om å stoppe den nye bruken av eiendommen og gitt tvangsmulkt. Fylkesmannen er enig, og nå er saken sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse. Vi avventer nå denne, skriver Marcussen i en e-post til Dagsavisen.

Det har gått over 10 år siden området ble regulert til boliger. Likevel er området langt fra fritt for industri.

– Byrådet ønsker, på lik linje med beboerne, fortgang i boligbyggingen og en realisering av planen for Ensjø som en ny bydel preget av boligbebyggelse. Per i dag er omtrent halvparten av de boligene som det er blitt regulert for på vei til å bli realisert, og særlig de siste par årene har det vært en rivende utvikling i området med mange boligprosjekter, ferdigstillelse av hoveddelen av Tiedemannparken, samt en flott kanal og nytt sykkelfelt i Gladengveien. Transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby begynte i 2004, men finanskrisen gjorde at utviklingen stoppet nesten opp i flere år. Nå skjer det mye, og det støtter byrådet opp under ved å følge opp med kommunale tiltak som gjenåpning av Hovinbekken og gode offentlige rom, som kan fungere som en buffersone mellom boligene og den næringsvirksomheten som fortsatt er der. Det er imidlertid i hovedsak markedet og private utviklere som styrer utbyggingstakten i området, så her er det mange forhold som spiller inn på framdriften, sier Hanna E. Marcussen.

Hva synes du om at grunneierne fortsetter å leie ut på langtidskontrakter?

– Jeg ønsker at langtidskontraktene skal fases ut og at transformasjonen av hele området skal komme i gang. Jeg har vært i dialog med noen av grunneierne om dette, sier byråd Marcussen.

Les også: I denne firkantkjøringen kommer ingen verken inn eller ut