Nyheter

Regjeringen lempet på støykravene

Det nye støysonekartet for politiets planlagte beredskapssenter på Taraldrud viser at verken skoler, barnehager eller boliger i Bydel Søndre Nordstrand blir liggende i «gul» støysone.

«Ved vurdering av støykonsekvenser er det i planforslaget lagt til grunn revidert støyretningslinje. Disse ble vedtatt etter at planarbeidet ble varslet igangsatt, og innebærer lempeligere støykrav til tidligere skyteaktivitet. Hovedhensikten med endringene var en tilpasning til Forsvarets eldre skytebaner, som ofte er etablert i langt mindre tettbygde områder rundt omkring i landet, der støykonfliktene er langt mindre», skriver bydelsoverlege Anne Stine Garnes i sin vurdering om Politiets beredskapssenter.

Bakgrunnen er at de nasjonale retningslinjene ble endret (fra tidligere T1442/2012 til mindre strenge T1442/2016) i tiden planarbeidet pågikk. Ved varsling av oppstart av planarbeidet var det altså strengere retningslinjer som gjaldt. Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig for støyforskriftene.

Bakgrunn: Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

– Burde vært bedre belyst

– Det er usikkert om de nye retningslinjene vil ivareta helsehensyn og forebygge støykonflikter i tilstrekkelig grad – og at det er mer fornuftig å legge de 2012-retningslinjene til grunn. Legger vi disse retningslinjene til grunn, vil to av barnehagene, Taranrød og Trollskogen i Søndre Nordstrand ligge innenfor gul støysone, sier Garnes til Dagsavisen.

Ingen av de to barnehagene skal etter det Dagsavisen erfarer, blitt kontaktet av departementet i forkant av høringsrunden.

«For å forebygge konflikter og helseplager hos befolkningen, bør ingen skoler, barnehager eller boliger utsettes for støynivåer over støygrensene i T-1442/2012», skriver hun videre.

– Det er besluttet at det skal etableres beredskapssenter på Taraldrud, men flere ting burde vært belyst bedre før man vedtar planforslaget, sier bydelsoverlegen.

Søndre Nordstrand er den eneste bydelen i Oslo som vil bli berørt.

Bydel Søndre Nordstrand er en bydel med store utfordringer. Antall barn og unge som faller under fattigdomsgrensen er hele 26 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lang sikt

– Ingen vet hvordan langvarig eksponering for støy fra mange ulike kilder vil påvirke folk over tid – og hvordan det vil påvirke befolkningen og de aktuelle boligområdene, sier, sier bydelsoverlegen.

Det har tidligere vært konflikter rundt skytebanen på Prinsdal. Den ble til slutt nedlagt etter langvarig kamp fra beboerne i området.

Oslo kommune sa også nei til utendørs skytebane på Åsland, på grunn av støy.

– Det er ikke godt nok belyst hvordan støyen rundt beredskapssenteret vil påvirke bydelen. Støyen kan bli oppfatt et som negativt, og føre til at ressurssterke folk flytter. Området kan bli mindre attraktivt, og vil kunne få en negativ påvirkning på befolkningssammensetningen, sier hun.

I sin oppsummering skriver bydelsoverlegen at planforslaget vil føre til at mange av bydelens nåværende og fremtidige innbyggere blir utsatt for støy som kan gi negative helseeffekter, og at nærfriluftsområdet blir forringet. Hun avslutter med at konsekvensene for helsetilstand og de samfunnsmessige konsekvenser av etablering i dette området i for liten grad er belyst i plangrunnlaget, og bør utredes nærmere.

Les også: Ønsker lokk over skytebanen

Engasjert seg

Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har engasjert seg i saken, og har sendt justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen et skriftlig spørsmål om saken: «Kan statsråden gi en konkret vurdering kostnadsøkningen ved å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur, samt en vurdering av andre økonomiske og ikke-økonomiske forhold som er relevant i vurderingen av om disse tiltakene bør gjennomføres?»

Spørsmålet ble sendt over rett før helgen, og Amundsen har ennå ikke rukket å svare Lundteigen.

Justis- og beredskapsdepartementet deler ikke bydelsoverlegens bekymring.

«Vi vil arbeide med å optimalisere prosjektet, slik at støybelastningen blir så liten som mulig. Reell støybelastning vil være langt mindre enn hva bydelsoverlegen legger til grunn for sin vurdering. For skoler og barnehager vil vi etablere tiltak ved støykilden som gjør at beregnede støyverdier for disse trolig vil komme lavere enn støygrensene iht. de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale. Vi har allerede identifisert tiltak som gjør at vi vil klare dette for skytestøy», skriver departementet i en e-post til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: