Nyheter

Bort med hver tredje bil

Men ikke før i 2030.

Hver tredje bil skal bort fra Oslos veier innen 20130.

Byrådets klimamål, innen 2020, er å halvere klimagassene sammenlignet med 1990-nivå. For å nå dette må hver femte bil av veien, sammenlignet med trafikknivå i fjor. Innen 2030 skal hver tredje bil av veien. I tillegg er målet at andelen hverdagsreiser med sykkel skal være på 16 prosent. For å oppnå dette skal det bygges 60 kilometer sykkelsti.

For å redusere biltrafikken med 20 prosent innen 2020 vil det innføres tiltak som parkeringsrestriksjoner, miljø- og tidsdifferensierte bomtakster og suppleringssnitt i bomringen sammen med utbygging og bedring av kollektiv- og sykkelinfrastrukturen og en kapasitetsøkning i kollektivtransporten.

I NAF mener de målene er innenfor rekkevidde, men savner tiltak som beboerparkering.

–  Vi tror veldig mange av disse målene lar seg oppnå. Trenden til nå har vært at veksten i befolkningen har blitt tatt med sykkel, kollektiv og gange, ikke bil, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Hun trekker særlig fram at det må investeres først, så kommer tiltakene.

–  Vi er opptatt av rekkefølgen. Det må investeres i alternativene før man innfører restriksjoner. Infartsparkering må på plass før restriksjoner innføres. Her legges det opp til investering i gange, kollektiv og sykkelvei. Dette har vist seg å virke, sier Sagedal.

Les også: Slik blir Oslo-budsjettet

2 grader

Ifølge klimaavtalen i Paris fra 2015 har 195 land forpliktet seg til en ny global klimaavtale. I avtalen ligger det at landene skal føre en politikk som for å unngå at temperaturen på jorda stiger mer enn 2 grader over førindustriell tid. I Norge har Stortinget vedtatt å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Ifølge teksten i klimabudsjettet er Oslos mål å redusere de direkte klimagassutslippene med 50 prosent, også det i forhold til 1990-nivå, innen 2020. De skrur til enda mer og skal redusere disse med 95 prosent innen 2030. Det betyr at utslipp fra Oslos territorium reduseres til 600.000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. I 2013 var utslippene på hele 1,4 mill. tonn. En CO2-ekvivalent er en omregning av flere typer CO2-gasser.

Byrådet foreslår også å gjøre det lettere for innbyggerne å ta klimavennlige valg, og prioriterer derfor 60 millioner i økt tilskudd fra klima- og energifondet for å trappe opp støtten til blant annet utfasing av oljefyr, energisparetiltak og piloter som støtte til utslippsfri anleggsdrift.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Nytte

Kommunen legger til rette for at alle nye person- og varebiler skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020. Dessuten skal bruk av fossilt brensel til oppvarming fases ut og erstattes av alternative energikilder.

I NAF er de bekymret for vare- og nyttetransporten.

Folk kjører mindre bil enn før. Utfordringen ligger i vare- og nyttetratransporten. Vi ser ikke at byrådet tar de nødvendige grepene, sier Sagedal.

På Klemetsrud blir det fullskala CO2-fangst i samarbeid med staten.

I perioden 1990 til 2013 har Oslos utslipp økt med 15 prosent. I budsjettet heter det at tiltakene som vil ha størst CO2-reduksjoner er innenfor de tre sektorene; energi/bygg, ressursutnyttelse og transport.

Oslopakke 3 vil være et virkemiddel for å regulere biltrafikken og vri bilparken over til utslippsfrie kjøretøy. Transport står for omtrent to tredeler av de totale klimagassutslippene i Oslo.

Les også: Det skal bli bilfritt i Oslo sentrum