Nyheter

Hvordan skal Bygdøy allé se ut?

Skal det være trikk, sykkel og eller biler i den legendariske gaten. Frogner Arbeiderparti vil i hvert fall ikke ha trikken kjørende i Bygdøy allé.

Bilde 1 av 2

Det går mot kamp om trikkelinjene 12 og 13 som går over Frogner. Alleen som går fra Solli plass til Bygdøylokket er udødeliggjort gjennom «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy allé» med Jens Book-Jenssen.

– Det mange kanskje glemmer i det hele, er at dette er et boligområde, sier leder Ole Jacob Kjendlie i Bygdøy Frogner Arbeiderparti om forslaget om å flytte trikken fra Frognerveien og Drammensveien til Bygdøy allé (se sak nederst i artikkelen).

Kastanjetrær

Kjendlie som også sitter i bydelsutvalget mener trikken fortsatt må gå i Drammensveien og Frognerveien.

Nå er Konseptvalgutredning for Bygdøy allé klar og skal på høringsrunde. Utredningen er utarbeidet etter bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel under forrige byrådsperiode og utført av Norconsult og kommer med to alternativer til trikketrasé.

Konseptvalgutredningen anbefaler trikk og sykkelbane som i Konsept 6 (K6). Trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien avvikles og samles i en trikketrasé i Bygdøy allé. Vareleveringslommer etableres mellom trærne. I Frognerveien etableres sykkelfelt.

Lederen i Frogner Ap mener konsept 2 (K2) er det beste alternativet. Det betyr: Full ombygging av Bygdøy allé og nye vann- og avløpsledninger, plante nye kastanjer, sykkelfelt og to felts vei.

Les også: Slik ser det nye T-banekartet ut

Sykkelfelt

Det var Oslo Venstre som startet arbeidet med utredning. Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V) tar forbehold om at saken skal behandles i bystyregruppa, men stiller spørsmål ved flytting av trikketraseen.

– Det er relatert til holdeplassene som blir fjernet. På den ene siden skal trikken frakte mange til og fra sentrum. Men trikken har også en rolle i sentrum som en bytrikk med mange holdeplasser. Jeg oppfatter ikke at det nye forslaget ivaretar rollen som bytrikk for Frogner på en god nok måte sier Bjercke.

Les restaurantanmeldelse: Østkantprakt på Frogner

Skritt tilbake

Tidligere byråd for næringsutvikling, nå nestleder for Frogner Bygdøy Ap, Per Klausen, mener trikken må gå der den går nå.

– Noe annet vil være et stort skritt tilbake for et byråd som kaller seg grønt, sier Klausen.

Partifelle Kjendlie påpeker at flytting av trikken vil koste 924 millioner kroner, mot 555 millioner om trikken beholdes der den er.

Det er fortsatt ikke bestemt når beslutningen skal tas.

Les også: Kald koreakrig på beste Frogner

Konseptutvalgsutredning for Bygdøy allé

Norconsult har på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune laget en konseptuvalgsutredning for den legendariske osloalleen.

Utgangspunktet for konseptvalgutredningen er at trærnes tilstand i Bygdøy allé generelt er dårlig. D et har derfor vært behov for å avklare om dagens trær og deres plassering kan og bør beholdes, eller om gaten bør bygges om og nye trær plantes.

Kommunens mål er at Bygdøy allé skal være en attraktiv, grønn og velfungerende strøksgate. Samtidig skal fotgjengere, syklister og kollektivtransport ha god fremkommelighe t, tilgjengelighet og trygghet.

To absolutte krav er definert:

1) Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass skal ha en allé, det vil si trær på begge sider av gaten.

2) Det skal etableres sykkelanlegg (sykkelfelt eller tilsvarende) mellom Solli plass og Skøyen.

Konsulentfirmaet startet med å identifiserere åtte ulike konsepter som kan imøtekomme de behov, mål og krav som er definert. Til slutt ble tre konsepter tatt videre til alternativanalysen.

Dette er:

Minimumsalternativ: «Smalere kjørefelt»: Eksisterende allé - beplantning bevares og vedlikeholdes så godt som mulig ved å restaurere eksisterende plantehull og eksisterende trær.

Bygdøy allé fra Solli plass til Olav Kyrres plass, opprettholdes to kjørefelt og ett vestgående kollektivfelt men den totale bredden på kjørefeltene reduseres . V arelevering legges til sidegatene.

Vest for Olav Kyrres plass etableres kollektivfelt i hver retning for å bedre fremkommeligheten til busstrafikken. I Drammensveien etable res en ensidig beskyttet toveis sykkelvei mellom Solli plass og Olav Kyrres plass , på bekostning av parkeringsplassene langs gaten.

Konsept 2: «Sykkelbane»: Full ombygging av Bygdøy allé. Gaten graves opp for å legge nye vann - og avløpsledninger og det gj øres omfattende tiltak under bakken for å bedre og øke trærnes vekstmasser og jordvolum. Hele alleen plantes på nytt. I Bygdøy allé fra Solli plass til Olav Kyrres plass, etableres to kjørefelt med tosidig sykkelbane. Kjørefeltene trafikkeres av både busser og biler. Varelevering legges til sidegatene . Vest for Olav Kyrres plass etableres tosidig sykkelbane ned til In gegjerds vei hvor det etableres en sykkelbro over E18 for tilknytning til sykkelveien langs Frognerstranda. Sør for Ingegjerds vei blir det kollektivfelt i begge retninger

Konsept 6: «Trikkegate med brede fortau»: Full ombygging av Bygdøy allé. Gaten graves opp for å legge nye vann - og avløpsledninger og det gjøres omfattende tiltak under bakken for å bedre og øke trærnes vekstmasser og jordvolum. Hele alleen plantes på nytt. Trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien avvikles og samles i en trikketrasé i Bygdøy allé. Det etableres også en ny trikketrasé i Thom as Heftyes gate som forbinder Bygdøy allé med Frogner plass. Langs trikke traseen blir det brede fortau på ca. 7,5 meter. Vareleveringslommer etableres mellom trærne. I Frognerveien etableres sykkelfelt fra Solli plass til Frogner plass, på bekostning av parkeringsplassene langs gaten.

Norconsulent anbefaler en kombinasjon av 2 og 6. Trikkegate med brede fortau gjennom Bygdøy allé og sykkelbaner altså en strøksgate med redusert trafikk. Nå skal planen ut på høring.

Kilde: Norconsult

Nyeste fra Dagsavisen.no: