Nyheter

Ønsker nye nasjonalparker

Det er behov for minst to nye nasjonalparker. Samtidig kan det være nødvendig å utvide eksisterende nasjonalparker, mener Venstre, Ap, MDG og SV.

Bilde 1 av 3

De fire partiene lanserer utspillet en halv times biltur fra Stortinget, i et område av Enebakk kommune de mener bør bli del av en framtidig Østmarka nasjonalpark. I tillegg ønsker kvartetten opprettelse av Preikestolen nasjonalpark i Rogaland.

– Vi trenger nye nasjonalparker både for å verne arter og økosystemer, sier MDGs Une Aina Bastholm.

– Naturen ødelegges bit for bit. Med vern kan vi sikre områder mot utbygging, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

– Trenger statlig initiativ

Flere ganger tidligere er det foreslått å opprette nasjonalpark både i Østmarka og ved Preikestolen, men forsøkene har strandet, ikke minst fordi berørte kommuner har sagt nei til planene. De har blant annet vært opptatt av skogbrukets kår.

– På grunn av den lokale motstanden trenger vi et statlig initiativ. Stortinget må drive denne prosessen og nasjonale faglige myndigheter må sørge for de nødvendige utredningene, sier Venstres Ola Elvestuen.

– Enkeltkommuner kan ikke sette foten ned for noe som er av nasjonal interesse, samstemmer Heikki Eidsvoll Holmås.

– Samtidig må vi sørge for at prosessen skjer i god dialog med berørte kommuner. Da bør det være mulig å komme til enighet om både Østmarka nasjonalpark og Preikestolen nasjonalpark, mener Aps Torstein Tvedt Solberg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Øyner nytt håp

Dagsavisen har flere ganger tidligere skrevet om ønskene om nasjonalpark i Østmarka. Bård Vegar Solhjell (SV) gikk inn for dette i januar 2013, mens han fortsatt var miljøvernminister. Samme vår sa Oslo kommune ja til en slik nasjonalpark, mens både Ski, Rælingen, Lørenskog og Enebakk sa nei. Østmarkas Venner har likevel fortsatt å jobbe for en hovedstadsnær nasjonalpark. Før kommunevalget i fjor, øynet de nytt håp.

– Vi håper at de nye kommunestyrene tar saken opp igjen til ny behandling, uttalte styremedlem Sigmund Hågvar til Dagsavisen i fjor sommer.

Også Une Aina Bastholm i MDG tror stemningen kan være litt annerledes i de berørte kommunene nå.

– Flere nye, grønne representanter er kommet på plass, påpeker hun.

I Rogaland er det blitt arbeidet aktivt for å få opprettet Preikestolen nasjonalpark siden våren 2008. Da la Naturvernforbundet i Rogaland fram et forslag til verneplan som snaut to år senere fikk tommelen opp av fylkesmannen i fylket. Våren 2011 fremmet Venstre forslag om en slik nasjonalpark på Stortinget, uten å få flertall for det.

– Ingen nye prosesser

Nå gjør Venstre et nytt forsøk i Stortinget sammen med Ap, SV og MDG. I forslaget som snart blir fremmet, bes regjeringen om å starte et arbeid med utvidelse av nasjonalparkplanen fra 1993, blant annet med siktemål om å opprette de to nevnte nasjonalparkene.

I forslaget blir det også pekt på et mulig behov for utvidelser av eksisterende nasjonalparker. I den sammenheng nevnes Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, samt Dovrefjell - Sundalsfjella nasjonalpark.

– Det har også vært diskusjoner om noen av våre største landskapsvernområder som Setesdal Vesthei og Trollheimen burde fått status som nasjonalpark, heter det videre i forslaget.

For å vinne fram i Stortinget må den rødgrønne kvartetten få støtte fra flere partier. Det kan bli en utfordring, iallfall på kort sikt. Regjeringen har gitt Miljødirektoratet beskjed om at «det ikke skal settes i gang nye verneprosesser, med unntak av skogvern» i år.

Men verken Ap, SV, MDG eller Venstre lar seg avskrekke av dette. Til det er behovet for nye nasjonalparker for presserende, er deres oppfatning.

Norsk Rødliste for 2015 omfatter hele 2.355 arter. Av dem lever 48 prosent i skog. Samtidig er det bare litt 10 prosent av naturen i Norge som er «uberørt av mennesker», påpeker de fire partiene.

– Østmarka er kanskje den siste muligheten til å få en nasjonalpark i skogområdene på Østlandet, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

Per dags dato har verken Oslo, Akershus eller Rogaland noen nasjonalpark.

Les også: Østmarka får ny terrengsykkelsti

Mer fra Dagsavisen