Nyheter

Sanner ignorerte fortettingsplan

I årevis er det blitt jobbet med en overordnet plan for hvor tusenvis av nye boliger skal bygges i Oslo og Akershus. Nå kan statsråd Jan Tore Sanner (H) ha satt hele planen i fare, frykter NHO.

Bilde 1 av 2

Som dagsavisen har skrevet har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjent 110–115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård. Den godkjennelsen har Sanner gitt til tross for sterke innvendinger fra blant andre Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen.

Nå viser det seg at Sanners vedtak kan få langt alvorligere konsekvenser enn mer bilkjøring til og fra et nytt boligområde uten et utbygd kollektivtilbud.

– Sanners vedtak går på tvers av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Jeg er bekymret for at vedtaket undergraver hele planen, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO.

LES OGSÅ: Svikter boligløse og klimaet

Sju års arbeid

Arbeidet med planen ble iverksatt i 2008 etter at Stortinget hadde pålagt Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å utarbeide en slik plan.

– Nå har alle kommunene sluttet seg til denne planen. Det er bred enighet om at utbyggingen skal skje rundt kollektivknutepunktene, og at det skal bygges seks nye byer i Akershus. Det er Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås. Så, ved første anledning, fraviker Sanner disse prinsippene ved å tillate boligbygging i Svartskog. Når dette først har skjedd en gang, kan det skje igjen og igjen, påpeker Solli.

– Hva kan dette føre til?

– Kø, kork og kaos. Svartskog-utbyggingen er bilbasert og ikke framtidsrettet, heller ikke når det gjelder klimagassutslipp, svarer Solli.

LES OGSÅ: – Stort behov for flere boliger

– Negative ringvirkninger

– Etter Sanners tillatelse kan vi nå oppleve at også andre politikere i Akershus vil ønske å bygge ut lignende boligfelt, og det er 22 kommuner i fylket, så det kan bli mange boliger på andre steder enn det er prinsipiell enighet om, fortsetter hun.

– Hvorfor er det så viktig at de nye boligene blir bygd nær kollektivknutepunktene?

– Hvert år i årene framover vil befolkningen i Oslo og Akershus øke med om lag like mange som det bor i Oppegård, rundt 25.000. Vi i NHO er opptatt av å få folk hurtig og effektivt til jobb og også å få fram varene som folk trenger. Hvis vi skal klare det med en så sterk befolkningsvekst, må flere bo nær arbeidsplassene og studiestedene. Derfor må vi fortette og bygge høyere. I stedet for å bygge på Svartskog, burde politikerne i Oppegård gått inn for å bygge i Kolbotn, der det er togstasjon og plass til flere boliger.

LES OGSÅ: Sanner overkjørte alle

Overrasket over Sanner

– Overrasket Sanners vedtak deg?

– Ja, jeg synes det er overraskende fordi vi har hatt en så god prosess med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi i NHO har kommet med innspill til dette arbeidet og også næringslivet har vært involvert.

– Hva nå?

– Jeg vil anmode Sanner og politikerne i Oppegård til å tenke seg om igjen, ellers er jeg redd vi ødelegger den fine prosessen vi nå har med areal- og transportplanen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Sterkere konsentrasjon

I høringsforslaget om «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», blir det utdypet hvorfor en slik plan er nødvendig. Her heter det blant annet:

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har felles mål om å halvere klimautslippene innen 2030.

Både Stortingets klimaforlik og Oslo-pakke 3 har som mål at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

Det er definert en regional areal- og transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner.

En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder (80-90 prosent), og en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene.

For å få til en kursendring i tråd med regional plan, er det nødvendig å vurdere uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på ny.

Mer fra Dagsavisen