Miljødirektoratet foreslår redningsplan for Oslofjorden

Miljødirektoratets handlingsplan for å redde Oslofjorden er klar. Blant de foreslåtte tiltakene er reduksjon av utslipp fra kommunale avløp og forsøpling.

Miljødirektoratet har utarbeidet handlingsplanen på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, etter at Stortinget i 2018 enstemmig ba regjeringen lage en plan for fjorden, med mål om å fremme friluftslivet og oppnå en god miljøtilstand.

– Oslofjorden er under press på grunn av forurensing og befolkningsvekst. Derfor må vi ha en helhetlig og koordinert innsats for å sikre den for fremtiden. Oslofjorden er svært verdifull, både som leveområde for dyreliv og natur, og som friluftsområde for alle som bor ved den, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Planen er utarbeidet i samarbeid med åtte andre statlige etater, samt fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

Les også: Vil ha strandtilsyn

Gjennom arbeidet er det funnet at økt bruk av Oslofjorden har ført til blant annet økte utslipp, press på fiskebestandene og økt skipstrafikk. Det har ført til følgende problemer:

* Oppvekstområder for torskeyngel og andre arter er i tilbakegang.

* Miljøgiftinnholdet i indre deler er så høyt at fisken ikke kan spises.

* Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming.

* Kun en tredel av strandsonen er tilgjengelig for bading, turgåing og fisking fra land.

* Klimaendringene vil gjøre økosystemene ytterligere sårbare.

Blant de foreslåtte tiltakene er reduksjoner i utslipp fra kommunale avløp, redusert arealavrenning fra landbruk, redusert tilførsel av miljøgifter og redusert marin forsøpling.

Les også: Avdekket hundrevis av ulovligheter. Da tok kommunen grep