Her er Oslos eldreregnskap

Ambisjonene var store da det borgerlige byrådet vant makten nok en gang i 2011. Vi gjør opp status med eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).

Da Høyre, Venstre og KrF la fram byrådserklæringen sin for fire år siden, var eldreomsorg en av hovedsatsingene. En rapport fra NIBR viste den gangen at Oslo hadde fått færre sykehjemsplasser mellom 2001–10, hadde for lav bemanning og lå bak landsgjennomsnittet når det gjaldt omsorgsboliger. Den ferske eldrebyråden Aud Kvalbein kom da med en rekke lovnader. Men har Kvalbein levert?

1. Ingen skal ufrivillig bo på dobbeltrom.

– Ufrivillige dobbeltrom for dem som bor på sykehjem ble avskaffet med byrådets forslag i revidert budsjett i juni 2013, sier Kvalbein.

2. Eldre ektepar og samboere skal få bo sammen.

– Der begge har plass på sykehjem, får de bo sammen dersom de ønsker det. Det er imidlertid ofte man ser at par der begge har vedtak om langtidsplass, ikke ønsker å bo sammen. Oslo har også en ordning med sambogaranti dersom bare den ene har sykehjemsplass. Alle som oppfyller de vilkår som er satt for sambogarantien, får bo sammen. Dette er en ordning for par der den ene har fått sykehjemsplass, mens den andre er hjemmeboende og har tjenester fra kommunen av et visst omfang.  Tilbud om sambogarnati bygger på vedtak i bydelen, og eventuelle avslag kan påklages til bydelen og Fylkesmannen.

3. Ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn skal bli bedre i norsk.

– Det er stilt krav om norsk på nivå 3 for dem som er i pleien og på nivå 2 for dem som arbeider for eksempel med renholdsarbeid. Vi har ikke nok kunnskap til å si hvor mange som er blitt bedre i norsk, men vi arbeider med å få retningslinjer som kan gi mer kunnskap og som bydeler og etater må rapportere på i sine årsmeldinger.

4. Flere leger på sykehjem.

– Legetettheten er nå på 0,45. Ved starten av perioden i 2011 var legetettheten 0,42.

LES OGSÅ: Geir Lippestad:- Vurderte å kjøpe hjelp til mor

5. Flere sykehjem skal bygges

– Bygging av sykehjem strekker seg over 4–6 år avhengig av hvor omfattende reguleringsprosessene er. Bystyret har vedtatt at sykehjem som ikke holder dagens standard, skal rives og bygges opp på nytt. Totalt er dette sykehjem med 2.500 plasser som skal være nybygget innen ca. 2025. Vi har prosesser i gang nå for rundt 1.600 plasser. Bystyret har ikke vedtatt at kapasiteten i sykehjem skal økes siden det ikke er sykehjemskø i Oslo og ikke har vært det på mange år. Siden stadig flere eldre ønsker å bo hjemme, er omsorgsboliger med husvert på døgnbasis, aktivitetssenter og kafétilbud like viktig å bygge som sykehjem.

LES OGSÅ: Her er partienes eldreplaner

 

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!