Køer, kaos, store forsinkelser og til tider sterkt forurenset luft. Det er ingen udelt fornøyelse verken å bo eller å reise i deler av Oslo og Akershus. Men fortvil ikke, nye milliardinvesteringer vil bedre tilstandene på mange måter, ifølge den nye rapporten fra COWI og NILU.

Gavepakke for helse og miljø

Bedre luft, lavere klimautslipp, økt framkommelighet på veiene og svært god samfunnsøkonomi.

 

Det er bare noen av effektene av den reviderte Oslopakke 3-avtalen fram mot 2036, ifølge en ny rapport.

Rapporten er utarbeidet for Oslopakke 3-sekretariatet av konsulentselskapet COWI og NILU, Norsk institutt for luftforskning.

Les også: Slakter ny plan for E18

– Bedre hverdag

– Avtalen vil forbedre hverdagen til de aller fleste i Oslo og Akershus, konstaterer Bernt Sverre Mehammer, samfunnsøkonomi i COWI, som har ledet arbeidet med rapporten.

– Hvorfor det?

– Fordi den møter utfordringene knyttet til befolkningsveksten. Folk i Oslo og Akershus vil bruke mindre tid på å komme seg til jobb enn uten avtalen, svarer Mehammer.

I tillegg vil gjennomføringen av avtalen også være gunstig for pendlere og andre bosatt både i Østfold, Buskerud og Oppland. Også de vil nyte godt av et bedre kollektivtilbud og mindre køer på veiene. Dermed blir det økt produktivitet også i disse fylkene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Hovedfunnene

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

Bedre luftkvalitet: 70 prosent færre vil bli utsatt for utslipp av NO2 som er over de tillatte verdiene. I et normalår tilsier det en reduksjon fra 3.000 til 900 personer i Oslo-området.

Lavere utslipp av klimagasser fra veitrafikken: Sammenlignet med 2014 vil utslippene gå ned med 17 prosent fram til 2022.

Færre bompasseringer: Trafikken gjennom bommene omfattet av Oslopakke 3 vil være 11 prosent lavere i 2019. Dette skjer primært som følge av høyere bomtakster.

Økt framkommelighet: Både kollektivtrafikken, næringstrafikken og den øvrige veitrafikken vil oppleve bedre flyt i trafikken, særlig i rushtida.

Tryggere for syklister: Etableringen av et mer finmasket sykkelveinett i Oslo og økt tilrettelegging for sykling i Akershus, vil øke framkommeligheten og gjøre det mindre risikabelt å være syklist.

God samfunnsøkonomi: Netto nytte er beregnet til 77 milliarder kroner. Netto nytte per krone samfunnet bevilger er hele 4,20 kroner. Totalt omfattes ulike samferdsels- og miljøtiltak for til sammen 57 milliarder kroner av analysen.

Nullvekst i personbiltrafikken: Målet om en slik nullvekst for Oslo og Akershus samlet sett, kan nås, konkluderer rapporten. Skal Oslo nå sitt eget mål om 20 prosent reduksjon i biltrafikken innen 2019 og 33 prosent reduksjon innen 2030, er det behov for supplerende tiltak ut over de som ligger inne i den reviderte Oslopakke 3-avtalen.

Les også: Rødt lys for miljøgebyrsoner

– Den samlede effekten

– Hvordan er disse beregningene gjennomført?

– Vi har ikke sett på enkeltprosjektene hver for seg, men på den samlede effekten av alle prosjektene. Det er bare når det gjelder trafikantbetalingen at vi har gått mer i detalj, svarer Mehammer.

– Høyere bomtakster i Osloringen vil bedre framkommeligheten på veiene, men har samtidig en negativ effekt på produktiviteten ved at det blir vanskeligere å pendle med privatbil. Totalt sett har høyere bomtakster likevel en positiv effekt, fortsetter han.

De kollektivreisende utpekes som «de store vinnerne» i rapporten fra COWI og NILU.

«Økt kollektivnytte for kollektivreisende er beregnet til 117 milliarder kroner som følge av store forbedringer i kollektivtilbudet, mens bilistene får redusert sin trafikantnytte med nesten 40 milliarder kroner. Tapet for bilistene henger tett sammen med den betydelige økningen av trafikantbetalingen», heter det.

For dieselbiler er det snakk om en framtidig bomtakst på inntil 58 kroner per passering i rushtida.

Les også: Krever to nye tunneler i Oslo

– En stor seier

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), er svært glad over konklusjonene i den nye rapporten.

– Dette viser at den reforhandlede Oslopakke 3-avtalen er en stor seier for byliv og miljø i Oslo, sier hun.

– I dag er det altfor mange som bor i områder med høy luftforurensning. Vi ser også at det er ekstremt mye mindre is i Arktis enn vanlig. For hverdagen til oslofolk i dag, og for fremtidens generasjoner, betyr det derfor svært mye at vi får redusert klimagassutslippene og luftforurensningen fra oslotrafikken betydelig, fortsetter byråden.

Berg har tro på en enda mer miljø- og klimavennlig framtid enn Oslopakke 3 tilsier. Andre tiltak som byrådet jobber med, slik som bilfritt sentrum, færre parkeringsplasser og lavutslippssoner kommer nemlig i tillegg.

Les også: Ordførere ønsker seg T-bane