Mehdi Tadayoun er styreleder i Det Norske Imam Ali Senter. – Vi gjorde en feil, og vi har beklaget den, sier han om at det ble gjennomført skilsmisser etter islamsk lov i moskeen. FOTO: BÅRD BØE

Fikk smekk etter sharia-praksis

Fylkesmannen nektet å godkjenne en sjiamuslimsk forsamling i Oslo som brukte islamsk lov. Moskeen lovet å etterleve norsk lov, men brøt løftet.

Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge og har hatt en vekst på 42.000 medlemmer de siste fem årene – en oppgang på 44 prosent til totalt 141.000 medlemmer.

Gjennom innsyn i tilsynssaker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) kan Vårt Land fortelle at norsk lov er blitt satt til side i muslimske trossamfunn:

«Fylkesmannen har blitt kjent med at enkelte trossamfunn som hører inn under vårt tilsyn har foretatt vigsler og skilsmisser etter Sharia-loven og utstedt dokumenter på det», skriver FMOA i et brev til Utenriksdepartementet.

Fikk avslag

Brorparten av norske muslimer tilhører sunni-islam, mens bare en mindre gruppe er sjiamuslimer. I denne er det mange iranere.

I 2010 søkte Det Norske Imam Ali Senter å bli registrert som offentlig godkjent trossamfunn, noe som utløser offentlig pengestøtte. Moskeen ble etablert i 2004 og er hovedsakelig for sjiamuslimske iranere.

I mai 2012 ga Fylkesmannen moskeen klar beskjed: Vi avslår registreringen på grunn av forsamlingens praktisering av islamsk lov:

«I denne saken har det framkommet at Det Norske Imam Ali Senter forestår vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia lovgivningen», skrev Fylkesmannen i avslagsbrevet til trossamfunnet.

– Fram til vi søkte registrering utførte vi vigsler og skilsmisser i henhold til sharia, det er rett, sier styreleder Mehdi Tadayoun i Imam Ali Senter til Vårt Land.

Stortinget vedtar

Moskeen forsvarte seg i brevs form med at «Islamsk vigsel og skilsmisse er imidlertid ett tillegg til, og ikke en erstatning for Norsk vigsel eller skilsmisse» og opplyste at «er bemyndighet av Islamske autoriteter/Ayatollaer for denne typen velsignelse».

Fylkesmannen avviste forklaringen:

«Norske lover vedtas av Stortinget, og gjelder for alle borgere som oppholder seg innenfor Norges landegrenser. Sharialover er ikke vedtatt av Stortinget, og gjelder ikke her i landet. Det Norske Imam Ali Senter er underlagt norsk lovgivning, og har derfor ingen lovlig myndighet til å foreta vigsler eller skilsmisser i henhold til Sharia».

Lovet stopp

Moskeen øst i Oslo klaget i 2012 på avslaget om registrering – og lovet bot og bedring:

«Vi har tidligere ikke oppfattet det helt klart at våre vigsler/skilsmisser er i strid med Norsk Lov. Vi beklager at vi ikke tidligere har oppfattet Fylkesmannen tydelig nok. Vi har derfor stoppet all virksomhet vedr. vigsler og skilsmisser med virking fra mottak av vedtaket», skrev Imam Ali Senter.

Fylkesmannen omgjorde vedtaket om å nekte, men satte ufravikelige vilkår: «Vi vil i den anledning presisere at virkningen av vårt omgjøringsvedtak er at denne virksomheten heller ikke må gjenopptas av Det Norske Imam Ali Senter på et senere tidspunkt.»

Foretar vigsler

I mars 2013 kontaktet Finlands ambassade i Oslo Fylkesmannen. På et vigselsdokument fra Imam Ali Senter, som hadde blitt forelagt ambassaden, framgikk det at vigselen var foretatt i henhold til Sharia av en geistlig i moskeen. Fylkesmannen reagerte sterkt på avsløringen og meddelte Imam Ali Senter at man vurderte å omgjøre godkjenningsvedtaket:

«Den forelagte vigselattesten som ble utstedt 13.02.13 dokumenterer at Det Norske Imam Ali Senter likevel ikke har stanset virksomheten med å foreta vigsler.»

Godkjenningen av moskeens nye forstander ble også stilt i bero.

Imam Ali Senter la seg i brevs form langflate:

«Innledningsvis, vil vi beklage meget sterkt det inntrufne», skrev styreleder Mehdi Tadayoun. Han forklarte bruddet med at moskeen nettopp hadde tilsatt ny forstander som ikke hadde forstått det norske lovverket fullt ut, og «foretatt vigsel i god tro om at dette ikke er i strid med norsk lov.» Tadayoun lovet så Fylkesmannen at forstanderen ville miste jobben om han ikke overholdt norsk lov.

En feil

I februar 2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus attesten som viste at Det Norske Imam Ali Senter var registrert – og godkjent.

– Vi gjorde en feil, og vi har beklaget den, sier Tadayoun.

– Er dere enige i Fylkesmannens vedtak om at dere ikke kan gjøre bruk av islamsk lov ved vigsel og skilsmisse?

– Vi opplevde ikke at vi satte norsk lov til side. Vi mener fortsatt at det burde være mulig å gjøre begge deler, bruke både islamsk og norsk lov når det kommer til vigsler og skilsmisser. Men vi respekterer avgjørelsen og retter oss etter den. (VÅRT LAND)