Private barnehager har opplevd strengere krav til dokumentasjon ved dispensasjonssøknader enn kommunale barnehager i bydel Bjerke i Oslo. ILLUSTRASJONSFOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Favoriserer egne barnehager

Bydel Bjerke forskjellsbehandler kommunale og private barnehager og illustrerer det Norge nylig ble kraftig kritisert av OECD for.

Kommunale barnehager har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrere og pedagogiske ledere uten at all dokumentasjon har vært på plass – slik kravet har vært i de ikke-kommunale barnehagene.

Det er ett av flere lovbrudd Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket etter tilsynsbesøk i bydelene Bjerke, Grünerløkka, Vestre Aker og Ski kommune sør for Oslo.

LES OGSÅ: Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen

Fikk kritikk

– Bydelen er både barnehageeier og kontrollmyndighet og skal sørge for likebehandling av kommunale og private barnehager. Så har ikke skjedd i dette tilfellet, fastslår utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Da Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) gjestet Norge så sent som i juni i år, var det for å legge fram sine anbefalinger for barnehagepolitikken i Norge.

I rapporten til kunnskapsministeren blir det særlig pekt på tre forhold:

• Kommunene står i en interessekonflikt ved at de har en uheldig dobbeltrolle som barnehageeier for halvparten av landets barnehager, samtidig som de har tilsynsansvar for alle barnehager.

• Mangelen på kapasitet og ressurser i kommunen gjør at tilsynet ikke bidrar til økt kvalitet.

• Ordningen med å gi dispensasjoner fra utdanningskravet for styrere og pedagogiske ledere bør fases ut for å sikre lik kvalitet på barnehagetilbudet for alle barn.

Ankepunktene griper inn i kjernen av forholdene Fylkesmannen nå har avdekket.

LES OGSÅ: Forskere skal avdekke barnehage-effekten

26 ulovlige forhold

Mens fylkesmannen ikke fant noe kritikkverdig i Ski, inneholder de tre andre tilsynsrapportene hele 26 ulovlige forhold bydelene har fått frist på seg til 18. desember med å rette opp i:

I faresonen: Når bydelen skal ut på tilsyn bruker de ikke kunnskapen de har til å velge ut barnehager med størst risiko.

For tynt: Bydelene «friskmelder» barnehager på for tynt grunnlag og mangler tilstrekkelig lovforståelse.

Fristbrudd: Bydelen overholder ikke frister de selv setter for når avvik skal være rettet.

Gir opp: Bydelene gjør ikke nok for å skaffe kompetent personale, og har i ett tilfelle gitt dispensasjon fra utdanningskravet uten at stillingen har vært offentlig utlyst.

Uten krav: Ansatte uten pedagogisk kompetanse jobber som pedagogisk leder eller styrer uten at det er satt relevante vilkår slik loven åpner for.

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr sier dette:

– Ethvert lovbrudd er alvorlig. Men vi ser også stor vilje til å rette opp i feilene.

– Påvirker dette kvaliteten på tilbudet til barna?

– Hvis det lokale tilsynet ikke gjøres skikkelig, kan det gå ut over kvaliteten. Det samme kan mangelen på kvalifisert personale, sier Grethe Hovde Parr.

For deg med for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

 

– Går ut over barna

– Lokalt tilsyn skal sikre kvaliteten på tilbudet, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas barnehager.

– Det er fullstendig uakseptabelt at det gis dispensasjon fra utdanningskravet uten at all dokumentasjon er på plass enten barnehagen er kommunal eller privat. Det er trist hvis bydelen ser gjennom fingrene med forhold som påvirker kvaliteten på barnehagetilbudet, sier Ullmann.

Arild M. Olsen er administrerende direktør i Private barnehagers Landsforbund (PBL). Han har ingen tro på selvjustis:

– Når kommuner og bydeler skal føre tilsyn med seg selv, vet de at det er de som får regningen for å rette opp i feil som avdekkes. Bydelene har trange budsjetter. Da kan det fort være fristende å gi dispensasjoner som ikke skulle vært gitt.

 

Vil rette opp alle feil

– Det er bra at Fylkesmannen påpeker feil vi gjør i saksbehandlingen. Tilsynet er en del av oppfølgingen fra overordnet nivå som hjelper oss til å komme à jour i forhold til hvordan lovverket er tenkt brukt.

Det sier Dag Engelberg, seksjonsleder for barnehage i Bydel Bjerke, som er varslet om åtte ulovlige forhold. Han sier dette om manglende likebehandling av kommunale og private barnehager:

– Dokumentasjon som skulle ligget ved søknaden har ligget i de ansattes personalmappe. Vi innser at dette er forskjellsbehandling og legger oss flate for det. Samtidig er det slik at vi ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på ting vi faktisk har gjort rett, sier Engelberg, som understreker at forskjellsbehandlingen aldri har vært bevisst.

– Vi har også fått varsel om pålegg fordi kommunale barnehager ikke har fått mulighet til å klage på vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet slik de private har fått. I det tilfellet slo det motsatt ut.