sykkelfiendlig: Dronning Eufemias gate i Bjørvika er blitt omtalt som «en planlagt skandale». I den 43,7 meter brede gaten er det så langt kun satt av tre meter til sykkelfelt.

Bedre for syklister i Bjørvika

Om få dager starter et omfattende arbeid for å bedre kårene for syklister, gående og kollektivreisende i Bjørvika.

 

I løpet av mars og april er planen å iverksette følgende strakstiltak:

  • I ettermiddagsrushet blir det forbudt å svinge til venstre mellom Nylandsbrua og Dronning Eufemias gate.
  • I Operagata fra Langkaigata ut Stasjonsallmenningen blir det toveis sykkeltrafikk.
  • Det lages løsninger for syklistene forbi holdeplassen i Tollbugata.
  • Ved Paléhagen iverksettes et prøveprosjekt med utvidet sving for syklister.

For mange biler

Dette går fram av et notat utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, som nå er oversendt Byrådsavdeling for byutvikling. Utgangspunktet for notatet er i bunn og grunn enkelt og greit: Det er for mange biler i Bjørvika satt opp mot alle tidligere mål for området.

I 2003 vedtok bystyret at biltrafikken skal utgjøre mindre enn 10 prosent av alle reisene til, fra og innen den nye bydelen.

Reguleringsplanen for Dronning Eufemias gate, vedtatt samme år, har en intensjon om «grønn byaveny» med plass til busser, trikker, syklister, fotgjengere og grønt.

I plattformen til byrådet som tiltrådte i fjor høst, slås det fast at biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent i løpet av de fire neste årene, og med en tredjedel innen 2030.

I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som ble vedtatt i fjor, heter det at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lovte bedring

Før valget i fjor forsikret Aps Raymond Johansen at en ombygging av Dronning Eufemias gate til syklistenes fordel, ville vært høyt oppe på prioriteringslisten hans hvis det ble valgseier.

– Det holder ikke i det hele tatt at de som nå sykler der, gjør det med livet som innsats på grunn av alt for smale sykkelfelt og i evig konkurranse med bilene, uttalte Johansen til Dagsavisen da.

I januar var det Lan Marie Nguyen Bergs (MDG), tur.

– Syklistene skal få mer plass i Bjørvika, sa byråden for miljø og samferdsel da.

Nguyen Berg tilføyde at bedre kår for syklistene ikke måtte gå på bekostning av arealer for fotgjengere, kollektivtrafikken eller det grønne.

LES OGSÅ: – Syklistene får en sikk-sakk vei på nye E18

– Betydelige forsinkelser

I dag skaper de mange bilene i Bjørvika «betydelige forsinkelser i kollektivtrafikken». Det er dessuten «trangt og problematisk for sykkel generelt», heter det i notatet fra Plan- og bygningsetaten. Dette er en «felles problemforståelse» for både Statens vegvesen, Ruter, Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten, påpekes det videre.

Flere tiltak i vente

Strakstiltakene i mars og april foreslås etterfulgt av nye tiltak i løpet av sommeren. Disse mulige tiltakene omfatter «trafikkreduserende tiltak rettet mot privatbilen» og «flere forbedrede tiltak for syklister».

Ut over våren er planen en fortløpende evaluering av de iverksatte tiltakene og igangsetting av eventuelt planarbeid og endringssøknader. Ytterligere nye strakstiltak og prøveprosjekter vil være aktuelle ut over høsten.

Litt lenger fram i tid, muligens i 2018-2019, er målet åpning av en «nye» Operagata med sykkelløsning som omfatter Rostockgata med tilhørende tverrforbindelser mot Dronning Eufemias gate.

Åpning av «gjennomgående trikkeløsning» i området anslås til 2021-2022. Senest på samme tidspunkt blir Bispegata stengt fullstendig for privatbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo torg.

LES OGSÅ: Borettslag på Ensjø har fått nok - vil ha bort bilsalget