SV mener at en rekke tiltak for å begrense biltrafikken må iverksettes snarest, slik at luftkvaliteten kan bli langt bedre enn i dag. FOTO: ARNE OVE BERGO

Angriper bilen

Det er ikke akseptabelt at tiltak som kan redusere helsefarlig luftforurensning, fortsatt ligger langt fram i tid, mener SV.

Partiet fremmer derfor en rekke forslag til bilbegrensende tiltak som kan bedre luftkvaliteten, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

I går skrev Dagsavisen at de nye grensene for svevestøv, som klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ønsket fra 1. januar, ikke er strenge nok.

– Ut fra en rent helsemessig vurdering burde de nye kravene vært strengere, uttalte avdelingsdirektør Per Schwarze i Folkehelseinstituttet.

Her følger tiltakene SV mener Stortinget må pålegge regjeringen å iverksette senest i løpet av vårsesjonen:

Legge fram tiltak som kan bedre luftkvaliteten i byene og begrense biltrafikken på riksveiene ved høy forurensing.

Få på plass et regelverk for miljødifferensierte bompenger.

Sikre at rushtidsavgift kan innføres i eksisterende bompengeordninger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

SV ønsker i tillegg å utrede innlemmelse av partikkelforurensning som en del av engangsavgiften på nye biler fra 2017.

Partiet vil dessuten gi kommunene tillatelse til selv å fastsette nivået på lokale piggdekkgebyr, eller gi kommunene ulike satser å velge mellom ved innføring av piggdekkgebyr.

En endring av de nasjonale målene for nitrogenoksider og svevestøv, slik fagetatene har anbefalt, står også på lista. I tillegg etterlyser SV lovforslaget som gir kommunene hjemmel til å opprette lavutslippssoner. 3. november skrev Dagsavisen at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke kunne love slike soner heller ikke denne vinteren.

LES OGSÅ: Dødelig luft i Oslo