Folketallet i Oslo og Akershus kan øke med 350.000 de neste 20 årene. FOTO: Stein Marienborg

Mener vi må bygge tett, men...

Fylkesordfører Anette M. Solli (H) frarådet en utvidet boligbygging på Svartskog. Nå forsvarer hun at partifellen Jan Tore Sanner godkjente de samme planene.

Da Fylkesutvalget i Akershus i mars i fjor behandlet områdereguleringsplanen for området, var Solli blant dem som stemte for blant annet følgende:

«Det er imidlertid uheldig at antallet nye boliger foreslås økt i det nye planforslaget, også på områder som er sårbare i forhold til kulturmiljø og landskapsverdier. Fylkesutvalget anbefaler at disse nye boligområdene tas ut og at boligtallet begrenses som i det opprinnelige planforslaget for 2012.»

LES OGSÅ: «Skikkelig dårlig håndverk» av Jan Tore Sanner

– Gjorde som Sanner

– Det er riktig at vi frarådet Oppegård kommune å øke antallet boliger utover den opprinnelige planen fra 2012. Men vi fremmet ikke en formell innsigelse og lot det dermed være opp til kommunen selv å bestemme. Nøyaktig det samme som kommunalministeren nå har gjort, sier fylkesordfører i Akershus, Anette M. Solli (H) til Dagsavisen.

Etter at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nylig godkjente Oppegård-politikernes planer om 110–115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård sør for Oslo, har flere reagert på at vedtaket ser bort fra sterke innvendinger fra blant andre Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen.

I gårsdagens utgave av Dagsavisen uttrykte NHOs regiondirektør Nina Solli, bekymring for at Sanners vedtak kan undergrave planen som Stortinget i 2008 ga Oslo og Akershus beskjed om å utarbeide.

«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» tilsier at videre boligutbygging skal skje rundt kollektivknutepunktene, og at det skal bygges seks nye byer i Akershus.

– Ved første anledning fraviker Sanner disse prinsippene ved å tillate boligbygging i Svartskog. Når dette først har skjedd en gang, kan det skje igjen og igjen, sa Solli til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Kong Fabian av Oslo

– Avgjørende plan

Fylkesordfører Anette M. Solli har det siste året ledet den politiske styringsgruppas arbeid med den regionale areal- og transportplanen, sammen med byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H). Hun er full av lovord om planen som skal endelig vedtas av politikerne i Oslo og Akershus i november.

– Helhetlige planer av denne typen vil bli viktigere og viktigere i årene framover og er helt avgjørende for at vi skal kunne løse de utfordringene vi står overfor i pressområdene. Det er første gang vi har greid å lage en felles plan for areal og transport i Oslo-området, sier fylkesordfører Anette M. Solli.

– Til å leve med

– Men er det ikke da et ganske dårlig signal å gi at ansvarlig statsråd sier det er greit å avvike fra planens hovedmålsetting allerede før den er endelig vedtatt?

– Nei, det synes jeg ikke. Dette er helt innenfor det vi kan leve med at kommunene selv kan få bestemme. Denne saken er ikke så viktig og har etter mitt syn ikke signaleffekt. Hadde det vært tilfelle, ville vi kommet med en innsigelse slik vi gjør i mange andre saker, påpeker fylkesordføreren.

Heller ikke byutviklingsbyråden i Oslo vil være med på at Sanners vedtak svekker areal- og transportplanen.

– Disse 115 boligene er en liten reguleringsplan og godt innenfor den målsettingen planen angir, nemlig at minst 80 prosent av utbyggingen skal skje der det er kollektivtransport. Planen åpner også opp for spredt vekst i begrenset omfang, sier Bård Folke Fredriksen.

– Men verken vei, vann, avløp eller kollektivtransport er dimensjonert for denne utbyggingen. Ville det ikke vært smartere å velge fortetting der forholdene allerede ligger til rette for det, først?

– Så lenge den overveiende delen av veksten skjer i knutepunktene, mener jeg det er greit, framholder Fredriksen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Støtter NHO-direktøren

Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS, et av landets ledende logistikk- og transportselskaper, er av en helt annen oppfatning.

– Nina Solli i NHO har rett i at dette vil skape kø og kaos og bidra til vanskeligere framkommelighet både for personbiler, kollektivtrafikk og godstrafikken i hovedstadsområdet, sier han.