Verden

EU-landene enige: Nye bygg utslippsfrie i 2030

EU-landene har samlet seg om et skjørt kompromiss om energisparing i bygg. Det som nå gjenstår er at Ministerrådet forhandler med parlamentet om den endelige lovteksten.

Ifølge vedtaket fra energiministermøte i Luxembourg tirsdag, skal alle nye offentlig eide bygg i EU være utslippsfrie fra 2028.  For alle nybygg gjelder de samme reglene fra 2030.

For eksisterende bygg er EU-landene enige om å innføre strengere minimumsstandarder for energibruk. Dette for å utløse en mer omfattende renovering av eksisterende bygningsmasse. Målet er å utfase den dårligste delen av bygningsmassen.

I det reviderte byggenergidirektivet gjøres det unntak fra kravene for blant annet historiske bygg og forsvarsanlegg.

I sitt forslag ville Kommisjonen fase inn krav raskere og dermed presse fram mer omfattende renovering.

Revideringen av byggenergidirektivet ble foreslått av EU-kommisjonen i desember i fjor som en del av den store pakken kalt «Fit for 55.» Dette er en pakke med en rekke direktiv som skal sørge for at EU når målet om 55 prosents kutt i utslippene innen 2030.

Her er en oversikt overbehandlingen av de viktigste «fit for 55» direktivene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Viktig klimatiltak

Bygg står for 36 prosent av de energirelaterte direkte og indirekte utslipp av klimagasser i EU.  Derfor er det viktig å få ned energiforbruket i bygg. I tillegg kan dette være sosialt viktig, fordi en får renovert eldre bygninger.

Det som gjenstår for vedtakene er endelige, er at Europaparlamentet samler seg om sin holdning til Kommisjonens forslag. Det er ventet at det skjer i desember. Dermed kan Ministerrådet og Europaparlamentet neste år forhandle om den endelige teksten.

I den komitéinnstillingen som skal behandles av parlamentet i plenum legges det opp til at det vil være strengere enn Kommisjonen når det gjelder å innføre utslippskrav.

Når de to institusjonene er enige, blir direktivet lov i EU.

Dette direktivet er også merket EØS-relevant.

På høring – hva så?

Olje- og energidepartementet sendte det reviderte direktivforslaget på høring i desember i fjor med svarfrist i februar i år. Det kom inn en rekke høringssvar. Departementet har direktivutkastet til behandling. Det hører med til historien at Norge ikke har innført det direktivet som nå revideres, selv om det opplagt er EØS-relevant.

Klare signaler

Med enigheten som ble oppnådd på EUs energiministermøte er EU et langt steg nærmere en skjerping av reglene for bygg.

Her er pressemeldingen fra energiministrenes møte.

Tsjekkia har presidentskapet i EU dette halvåret. Den tsjekkiske industriminister Jozef Sikela ledet energiministermøtet. Han sa etter vedtaket at dette ikke bare er viktig for å oppnå EUs klimamål om 55 prosents kutt i 2030 og klimanøytralitetet i 2050.

– Dette vil hjelpe borgere til å spare betydelig med energi. Bedre og mer effektiv bruk av energi i bygg vil øke livskvaliteten, redusere energiutgiftene og motvirke energifattigdom, sa han.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.


Mer fra Dagsavisen