Valget 2021

Dette er sakene som splitter Ap, Sp og SV

Om Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre skal få både Senterpartiet og SV med i sin nye regjering, må han greie å forene de tre partiene i en rekke saker.

Av Bibiana Piene

Dette er noen av sakene det kan bli strid om:

* Olje: SV sier nei til mer oljeleting, mens både Ap og Sp vil «utvikle, ikke avvikle» oljenæringen. Aps utgangspunkt er at letingen skal fortsette, men Støre har signalisert at det ikke er snakk om «store leteoperasjoner».

SV krever også endringer i oljeskatten, blant annet innføring av en ny produksjonsavgift.

* Klima: Ap går inn for å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030 (fra 1990-nivå). Sp vil kutte 50–55 prosent, mens SV vil kutte 70 prosent.

Ap og SV vil mer enn tredoble CO2-avgiften fra dagens 590 kroner til 2.000 kroner innen 2030. Sp er imot.

Sp krever at dersom CO2-avgiften på bensin og diesel går opp, må andre drivstoffavgifter gå ned slik at effekten på pumpeprisen nulles ut. Ap har på sin side bare lovet å halvere effekten av økt CO2-avgift på pumpeprisen gjennom kutt i veibruksavgiften fram til 2025.

SV vil ikke kompensere økt CO2-avgift med lettelser i andre avgifter.

SV ønsker også at byene skal kunne vedta nullutslippssoner, der det bare er lov å kjøre med el- eller hydrogenbiler, noe Sp er steilt imot.

Sp er i tillegg motstander av Norges klimasamarbeid med EU.

Saken fortsetter under videoen

* Skatt: Ap vil øke formuesskatten med 7,2 milliarder, men har lovet at det samlede avgiftsnivået skal stå stille. Det betyr at om én avgift går opp, skal en annen gå ned.

Den tilnærmingen har ikke SV, som går inn for et totalt skatte- og avgiftshopp på rundt 18 milliarder. SV vil også gjeninnføre arveavgiften.

De tre partiene er uenige om hvem som skal betale mer i skatt. Sp og Ap setter grensen på 750.000 kroner i inntekt, mens SV setter den til 600.000.

Sp vil ha et samlet skatte- og avgiftsnivå omtrent på dagens nivå, men har åpnet for å skjerpe formuesskatten. Sp vil samtidig ha en ny modell som gir fradrag for maskiner, utstyr og andre såkalte driftsmidler.

* EØS: Ap har garantert at EØS-avtalen vil ligge til grunn for en ny regjering. Både Sp og SV har programfestet at de vil si opp avtalen og erstatte den med en handelsavtale.

Sp har i løpet av valgkampen moderert seg noe og sier nå at de ikke vil si opp EØS-avtalen før en bedre avtale er på plass.

Saken fortsetter under videoen

* Forsvar: Ap og Sp er for norsk Nato-medlemskap og tett sikkerhetspolitisk samarbeid med USA. SV er imot.

Sp har i tillegg kommet med løfter om en kraftig forsvarssatsing i nord og har tidligere varslet beinharde reforhandlinger om blant annet nedleggelsen av Andøya flystasjon, som Ap var med på.

* Rovdyr: Senterpartiet vil ha færre rovdyr i norsk natur, mens SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge – ulv, jerv, bjørn og gaupe – og at disse har sammenhengende leveområder.

* Helseforetak: Ap vil beholde helseforetaksmodellen, mens Sp og SV vil skrote den.

* Abort: Ap og SV vil utvide dagens grense for selvbestemt abort, mens Sp vil beholde 12-ukersgrensa.

* Kontantstøtte: Ap og SV vil fjerne kontantstøtten, Sp vil beholde ordningen.

Saken fortsetter under videoen

* Natur: Ap og SV har sluttet seg til målet om å verne 10 prosent av skogen. Det vil ikke Sp.

* Tannhelse og SFO: SV gikk til valg på en tannhelsereform, der nødvendig tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester med tilsvarende egenandeler.

Også Sp vil ha tannlegebehandling inn i egenandelsordningen i folketrygden.

Arbeiderpartiet ønsker en «gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester».

SV vil ha gratis SFO. Ap går inn for gratis SFO til alle førsteklassinger, mens Sp vil innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her


Nyeste fra Dagsavisen.no: