Politikk

Anbefaler full stans i norsk oljeleting

Klimautvalget 2050 mener regjeringen så raskt som mulig bør legge fram en strategi for å fase ut norsk olje- og gassvirksomhet.

Fredag ettermiddag la utvalgsleder i Klimautvalget 2050 Martin Skancke fram sin rapport. Norge har ambisjoner om å kutte 90-95 prosent av klimagassutslippene innen 2050, og må ta tøffe grep ganske raskt om disse målene skal være mulige å nå.

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke i en pressemelding.

Fase ut olje og gass

I rapporten kommer utvalget med en rekke anbefalinger om hva norske politikere bør gjøre for å nå disse klimamålene. Blant annet foreslår utvalget at regjeringen bør lage en strategi for å fase ut norsk olje- og gassvirksomhet. Og en slik strategi bør legges fram for Stortinget så raskt som mulig.

– Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt, skriver utvalget i en pressemelding.

Videre skriver de at aktiviteten i petroleumsvirksomheten bør reduseres ut over forventet aktivitetsnivå frem mot 2050, for å unngå at sektoren legger beslag på knappe ressurser som kraft og kompetanse, og dermed vanskeliggjør omstillingen til et lavutslippssamfunn.

– Utvalget anbefaler permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder oss til utslipp frem mot og forbi 2050.

leder

E24 har intervjuet klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om konklusjonene i utvalgets nye rapport. Han mener en slik plan er unødvendig, og sier norsk politikk allerede er veldig tydelig på at olje og gass er noe som skal fases ut.

– Og at det som skal være igjen de neste tiårene må ha så lave utslipp som mulig. Vi må lage gode, konkrete strategier for å bidra til å legge godt til rette for det, sier den ny klimaministeren.

Under framleggelsen av rapporten sa Eriksen at han ikke ville kommentere enkeltpunkter eller anbefalinger i rapporten nå.

– Noen tror kanskje at jeg skal legge denne rapporten i en skuff. Det kan jeg garantere at vi ikke skal gjøre. Den skal vi nå sende på høring, og det vil bli en bred debatt framover, sa klimaministeren.

Landstrøm og biodrivstoff

De foreslår også at kraft fra land som utslippsreduserende tiltak som hovedregel unngås. Utvalget vil også at biomasse, som er en knapp ressurs, skal brukes til andre ting enn biodrivstoff.

Utvalget forventer også ny politikk for tøffere klimakutt i landbruket.

Norsk klimabevegelse jubler over rapporten.

– Dette er imponerende arbeid fra Klimautvalget 2050! Det er tydelig at ekspertutvalget som Solberg-regjeringen nedsatte har tatt oppdraget på alvor. De evner å tenke langsiktig, helthetlig og mer systematisk der politikerne nøler, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Han trekker særlig fram at Klimautvalget legger til grunn at det vi gjør i dag for å innfri 2030-målene, må være i tråd med lavutslippssamfunnet vi skal ha i 2050.

– Dette er en riktig og nødvendig innfallsvinkel. Om klimapolitikken bare har fokus på neste års utslippskutt, vil vi aldri greie å gjøre de store omstillingene som trengs for å oppnå lavere utslipp, energibruk og ressursforbruk, sier Gulowsen.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Endelig! Klimautvalget er som gutten som forteller keiseren at han er naken. Dette er et oppgjør med teknologioptimismen som lenge har rådet i norsk klimapolitikk. Der teknologi for fangst og lagring er viktig, er det aller viktigste faktisk å redusere oljeutvinningen. Og fremfor å tro at Norge kan fortsette med levemåter som sprenger planetens tåleevne, må politikerne sørge for at vi faktisk kan leve bærekraftige liv, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Hun mener det ikke bør sees på som et radikalt forslag å anbefale en plan for utfasing av norsk olje og gass.

– Det som er radikalt, er å late som vi kan fortsette å utvinne olje og gass og fortsatt tro at vi skal klare å omstille norsk økonomi, sier Bakken Riise.

---

Om klimautvalgets anbefalinger

 • Det bør utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og denne bør legges fram for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt.
 • Aktiviteten i petroleumsvirksomheten bør reduseres utover forventet aktivitetsnivå fram mot 2050, for å unngå at sektoren legger beslag på knappe ressurser som kraft og kompetanse, og dermed vanskeliggjør omstillingen til et lavutslippssamfunn.
 • Utvalget anbefaler permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder oss til utslipp fram mot og forbi 2050.
 • Kraft fra land som utslippsreduserende tiltak bør som hovedregel unngås.
 • Norges klimamål for 2050 bør presiseres til å innebære reduksjon i utslippene fra norsk territorium med 90–95 prosent sammenlignet med 1990, uten at utslipp og opptak fra sektoren for skog og annen arealbruk er regnet inn.
 • Det bør utvikles politikk for omstilling i jordbrukssektoren utover dagens ambisjoner.
 • Norge bør fortsette klimasamarbeidet med EU, og deltar i EUs klimaregelverk fram mot 2050.
 • EUs regelverk for omstilling bør gjennomføres i et høyere tempo.
 • Lave energipriser bør ikke settes som hovedmål for energipolitikken. Energiprisene må reflektere samfunnets kostnader ved å skaffe ny kraft til veie.
 • Juridiske virkemidler som krav, påbud og forbud bør i større grad tas i bruk, og det bør løpende vurderes om det er hensiktsmessig å varsle fremtidig forbud av utslipp fra ulike kilder.
 • Det bør legges fram helhetlige klima- og energiplaner for Stortinget hvert annet år, og søkes brede og ambisiøse klimaforlik.

---

Reaksjoner

Venstre er enige med klimautvalgets konklusjon.

– Klimautvalget sier det samme som FNs klimapanel, IEA og de fleste andre om hva som skal til for å nå klimamålet for 2050. Vi må stanse oljeletingen, vi må kutte i alle sektorer, inkludert landbruk, og vi må samarbeide enda tettere med EU for å klare klimaomstillingen, sier klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

SV-leder Kirsti Bergstø støtter også klimautvalgets forslag.

– Jeg forventer at denne rapporten ikke havner i en allerede overfylt skuff med klimarapporter, men får konsekvenser. Regjeringen må følge opp med kraftfulle tiltak som kutter klimautslipp, sier Bergstø til NTB.

Hun mener rapporten viser at norsk oljepolitikk er et veddemål på at Norge ikke vil klare å nå klimamålene.

Fremskrittspartiet mener i motsetning til regjeringens klimautvalg, at Norge må produsere mer olje og gass på norsk sokkel.

– Vi er helt uenige med utvalgets konklusjon vedrørende utfasing av norsk oljeproduksjon. Vi må ha økt produksjon av olje og gass på norsk sokkel, ikke mindre, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen