Høyres landsmøte lyttet til tidligere statsminister Kåre Willoch som ba dem beholde barnetrygden.

Willoch satte barnetrygdmotstanderne på plass

En 88 år gammel partiveteran fortalte Høyres landsmøte hva de skulle gjøre: Beholde barnetrygden og finne penger til barnehage andre steder.

Av Gunnhild H. Bjerve og Kristian Skårdalsmo

Flere forslag til ny familiepolitikk skapte liv og røre i landsmøtesalen fredag ettermiddag. Og tidligere partileder Kåre Willoch hadde salen i sin hule hånd. Han gikk tydelig ut mot forslaget om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til lavinntektsfamilier.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

–Forkast dette forslaget, var Kåre Willochs klare beskjed til landsmøtet.

Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.

Les også:Derfor snur de om fedrekvoten

– Hvorfor i all verden skal dette gode formål betales av andre barnefamilier som også trenger støtte? Hvorfor skal de som ikke forsørger barn, slippe å betale? spurte Willoch.

Ekspertenes svar

Stortingsrepresentant Kristin Vinje forsøkte å få landsmøtet med på å droppe trygden, som ble innført like etter krigen. Hun viste blant annet til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går in for å avvikle universell barnetrygd og i stedet tilby gratis barnehage. Dette er et mye bedre tiltak mot barnefattigdom, mener både ekspertene og Vinje.

Partiet vil fortsatt ha universell barnetrygd, men samtidig «vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi, ifølge vedtaket.

For fedrekvote

Det var til tider livlig debatt da landsmøtet fredag diskuterte flere forslag til ny familiepolitikk. Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble blankt avvist.

Men partiet endrer standpunkt om fedrekvoten. Tidligere har hensynet til familienes frihet og rett til å velge veid tyngst, og Høyre har ment at foreldrene fritt skal fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Men Tina Bru, som leder Høyres kvinneforum, mener man må ta realiteten inn over seg: Kvoten er viktig for at flere fedre skal velge å ta permisjon.

-Høyre er opptatt av valgfriheten. Men vi må kanskje erkjenne at valg ikke alltid tas i et vakuum. Det vi kaller valgfrihet kan føre til mindre reell valgfrihet, sa hun.

Programkomiteens forslag om å opprettholde dagens fedrekvote, ble vedtatt.

I tillegg vil Høyre nå at foreldre skal ha selvstendig rett til foreldrepermisjon, og at den ikke skal være avhengig av at mor er i arbeid. (NTB)