Bompenger har bidratt til utallige nye veiprosjekter de siste tiårene. Jernbanen har måttet klare seg helt uten slike tilleggsmilliarder. FOTO: NJÅL SVINGHEIM/JERNBANEVERKET

Vurderer bompenger til tog

Samferdselsministeren vurderer å bruke noen av de mange milliardene bilistene betaler i bompenger, til tog.

- Vi har bedt om en vurdering av om dette lar seg gjennomføre, sier Arnstad til Jernbanemagasinet.

Dette vurderingsarbeidet utføres av Vegdirektoratet i samarbeid med Jernbaneverket. Deres konklusjoner vil foreligge i løpet av høsten, får Dagsavisen opplyst i Vegdirektoratet.

Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, håper inderlig at det ender med en endring i bruken av bompengene.

- Go for it! Dette er en knallgod idé, er hans oppfordring til Arnstad.

Ifølge Haltbrekken står argumentene i kø for å bruke noen av bompengemilliardene på jernbaneprosjekter.

 

Omfattende enighet

Idéen om å ta fra bilistene og gi til jernbanen, er ikke ny. Gjentatte ganger har miljøorganisasjonene tatt til orde for dette. Det siste året har også en rekke andre instanser kommet med utspill om det samme. Da den regjeringsoppnevnte Jernbanegruppa overleverte sin rapport til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa før jul, ble bompenger nevnt som en mulig finanseringskilde for framtidige og til dels svært kostbare jernbaneprosjekter.

Jernbanegruppa pekte da på at lovverket allerede tillater at bompenger fra veitrafikken kan benyttes til utbygging av kollektivinfrastruktur der slik utbygging kan føre til et bedre samlet transporttilbud.

- Det er allerede en del byer som bruker denne muligheten. Det som det er snakk om nå, er å se på muligheten til å utvide ordningen til også å gjelde jernbane, påpeker Haltbrekken.

- I prinsippet vurderer altså ikke Arnstad noe nytt, bare å inkludere jernbane i en allerede eksisterende ordning, tilføyer han.

Også transportetatene, Avinor, Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen, tok til orde for å bruke bompenger til jernbaneformål da de i februar presenterte sine innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan. Veidirektør Terje Moe Gustavsen utdypet overfor NTB at transportetatene først og fremst tenkte på jernbaneinvesteringer i byene.

 

Byer på Østlandet

Det er da også i områdene rundt de store byene, ikke minst på Østlandet, at det haster med å få på plass et vesentlig bedre jernbanetilbud. Dette har også de politiske partiene innsett, og alle går derfor inn for en utbygging av det såkalte Intercitytriangelet.

- Bruk av bompenger til å finansiere jernbaneutbygging må skje i samme område, understreker Haltbrekken.

- Bompenger fra E18 og E6 må gå til å bygge bedre jernbane på de samme strekningene. Slik dette er tenkt å fungere, er det ikke snakk om at bompenger fra for eksempel Indre Troms, som aldri vil få noen jernbane, skal være med på å finansiere et intercitytilbud på Østlandet. Bompengene skal brukes der hvor de hører hjemme, presiserer han.

I juli var det Jernbanealliansens tur til å komme på banen vedrørende alternativ bruk av pengene bilistene betaler for å bruke veiene.

- Hoveddelen av investeringene i jernbanen bør komme fra staten. Som et supplement bør det vurderes å bruke midler fra bompenger og/eller køprising, uttalte styreleder Gunnar Larsen da.

Han pekte på at bompengeinntektene i år vil være nesten like store som de samlede statlige bevilgningene til riksveiene. Veier får dermed dobbelt opp i forhold til jernbanen, som må nøye seg med det som blir satt av i statsbudsjettene.

 

Arnstad: Tas på alvor

Slik kan det ikke fortsette, mener Haltbrekken.

- Bilistene må være med på å betale for de kostnadene de påfører samfunnet, blant annet gjennom forurensning. Bompenger til nye veiinvesteringer fører til mer trafikk og enda mer forurensning. Ved å bruke deler av bompengene som allerede kreves inn til jernbane, kan man unngå nye store motorveiutbygginger. Et bedre jernbanetilbud kan flytte trafikk fra vei til jernbane, og de resterende bilistene vil oppleve bedre trafikkflyt, sier han.

Til Jernbanemagasinet sier Arnstad at «det å bruke avgifter fra vei til bane ligger i en juridisk gråsone, i alle fall utenfor de store bysentra».

Hun har også registrert at det enkelte steder er lokale ønsker om å finansiere jernbane ved hjelp av bompenger. Allerede i 2010 uttalte fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen (H), at han gjerne ville bruke bompenger på mer og bedre jernbane.

- Uten slike løsninger vil vi ikke få gjennomført nødvendige jernbaneutbygginger i overskuelig framtid, sa Jensen da til Dagsavisen.

Siden har lokalpolitikere i trøndelagsfylkene på flere måter jobbet aktivt for å få lov til å bruke bompenger til utbygging, oppgradering og elektrifisering av jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer.

- Vi tar spørsmålet på alvor, understreker Arnstad.

Det er ennå ikke klart når hun og regjeringen vil konkludere i denne saken.

tor.sandberg@dagsavisen.no