Virke-direktøren til Siv Jensen: – Legg momsrapporten i skuffen

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler å skrote lave momssatser. – Legg rapporten i skuffen, svarer Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Av Jens Marius Sæther og NTB

Utvalget som onsdag la fram sine konklusjoner, anbefaler å avvikle 0-moms, lav moms og ordinær moms og i stedet innføre en flat sats på 23 prosent. 

Horneland Kristensen i Virke mener forslaget, og da spesielt hevingen av matmomsen, vil gå ut over familier med lav inntekt.

Han mener også at forslaget vil ramme en rekke virksomheter i bransjer som allerede i dag har tøff konkurranse.

– Økning av matmomsen fra 15 til 23 prosent vil gi økt grensehandel, sier han og legger til: 

– I en undersøkelse av grensehandelen sier 84 prosent av dem som handler i Sverige at lavere pris er den viktigste driveren. En momsøkning vil derfor også true norske arbeidsplasser på grunn av økt grensehandel. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kraftige reaksjoner

Han forteller at det har kommet kraftige reaksjoner på utvalgets konklusjoner i dag. 

− Den ene dagen utvides fritaket for moms til å gjelde også e-bøker, gjennom revidert nasjonalbudsjett, som vi mener var et bra og et riktig grep fra regjeringen. Den neste dagen legger momsutvalget fram et forslag om å fjerne momsfritaket. Vi tolker dette som et signal på at momsutvalget er på kollisjonskurs med regjeringens ønskede politikk. 
 
Ifølge Horneland Kristensen har de kraftigste reaksjonene kommet fra kultur- og reiselivsnæringen. 

– En moms på 23 prosent vil være svært alvorlig, og kostnadene vil bli veltet over på forbrukeren. Det betyr at lavinntektsgrupper rammes ekstra hardt. Det er en grunn til at vi har hatt et differensiert momssystem, og det systemet bør vi videreføre. 
 
Han viser til at reiselivsnæringen er i et konkurranseutsatt marked hvor det er hard kamp om kundene og at kulturlivet er avhengig av å ha ordninger der staten er med på finansieringen. 

– De spør seg nå hvordan momsøkningen skal kompenseres. 

Utvalgets forslag skal nå ut på høring. 

– Finansministeren har vært ganske tydelig på at det ikke er aktuelt med bare en momssats. Det er bra, men vi håper at hun legger rapporten i skuffen for godt, sier Horneland Kristensen.

Utvalgets konklusjoner

Da utvalgets rapport ble lagt fram, understreket finansminister Siv Jensen (Frp) at regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest. 

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget foreslår, sa Jensen. 

Utvalget viser til at omleggingen til én felles sats vil innebære en betydelig omstilling for næringene som er berørt og foreslår derfor at en omlegging til én merverdiavgiftssats bør gjennomføres i to trinn.

Utvalget foreslår som et første skritt å avvikle den reduserte satsen for matvarer og deretter innføre merverdiavgift med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med nullsats.

– Ut fra formålet bør momsen utformes med én sats, uten reduserte satser og 0-satser. Da blir den enkel å praktisere, og det blir lite diskusjon, uttalte utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen.

Utvalget foreslår at det settes av inntil 5 milliarder kroner for kompensasjoner og målrettede støtteordninger.