Oslo har en ordning med midlertidig dieselforbud som kan iverksettes på dager med høy luftforurensning. Så langt har politikerne vært svært restriktive med å ta forbudet i bruk, men i januar i fjor trådte det i kraft for en enkelt dag.

Vil ha dieselfri by

Zero vil stenge dieselbiler ute fra store byer. NILU og regjeringen sier nei til et slikt forbud.

 

– Det bør innføres helt utslippsfrie soner der kun utslippsfrie kjøretøy får slippe inn, sier rådgiver Jenny Skagestad i miljøstiftelsen.

– Eventuelt bør kostnaden for å kjøre inn gjøres så høy at det i praksis blir en nullutslippssone, tilføyer hun.

Kommentar: Tut og kjør (Hege Ulstein)

Oslo, Bergen, Trondheim

– I hvilke byer bør det komme slike soner som i praksis vil innebære et forbud mot både diesel- og bensinbiler?

– De største byene, som også har de mest alvorlige utfordringene med luftkvalitet, er allerede i gang med å utrede og diskutere dette. Bergen har vedtatt å begynne med små utslippsfrie soner, før hele sentrum skal være utslippsfritt i 2030. Oslo vil gjøre området innenfor Ring 3 fossilfritt i 2024. Trondheim har også vedtatt å utrede utslippsfrie soner. Men det bør også være mulig for mindre byer å innføre slike soner i sentrum, svarer Skagestad.

En domstol har nå gitt tyske byer grønt lys for å forby dieselbiler fra bysentre på grunn av store utslipp av nitrogenoksid.

Les hele historien her: Rødt lys for dieselbilen (DA+)

– Dommen er nok et eksempel på at tiden er i ferd med å renne ut for fossile motorer, kommenterer Skagestad.

Utslippsfrie soner vil bidra til å få fortgang på denne prosessen, tror hun.

– Det viktigste målet med utslippsfrie soner er å få både befolkning og næringsliv til å ta inn over seg at deres neste kjøretøy må være utslippsfritt. Sonene vil selvsagt også bidra til bedre luftkvalitet i byene.

– Aktuelt som strakstiltak

Også forskningsdirektør Britt Ann K. Høiskar ved NILU (Norsk institutt for luftforskning), har fått med seg den tyske dommen. Hun tror likevel ikke at permanente forbud mot dieselbiler er veien å gå for norske byer.

– Derimot kan dieselbilforbud inntil videre være aktuelt som strakstiltak hvis man får episoder med svært høy luftforurensning. Dette kan typisk skje hvis man får perioder med lite vind og lave temperaturer, såkalt inversjon. Under slike forhold spres utslippene i liten grad og forurensningen kan bli høy. Oslo kommune har i sin «Beredskapsplan for høy luftforurensning for NO2 i Oslo», dieselbilforbud på kommunal vei som ett mulig strakstiltak, påpeker Høiskar.

– Utslipp fra dieselkjøretøy er hovedårsaken til at vi har et NO2-problem i flere av byene i Norge. Våre prognoser viser at det forventes en nedgang i NO2-utslippene i årene som kommer, som følge av at den norske bilparken blir renere, fortsetter Høiskar.

– Dette kommer blant annet av at Norge har tilrettelagt aktivt for elektriske biler og hybridkjøretøy. Dessuten har det vist seg at de nyeste tunge kjøretøyene (Euro VI) nå har vesentlig lavere utslipp enn tidligere.

En lavutslippssone som gjør det dyrere å kjøre med tunge eldre kjøretøy, som Oslo nå vurderer, kan forsere innfasingen av lastebiler med lave utslipp, tror Høiskar.

– Innføring av miljødifferensierte bompenger er også et godt tiltak fordi det bidrar til en raskere innfasing av personbiler med lavere eller ingen utslipp, samt en generell trafikknedgang. I tillegg bør man fokusere på tiltak som tilrettelegger for at flere kan/vil benytte offentlig transport, sykle og gå, fortsetter hun.

– Ingen forbudsplaner

I Samferdselsdepartementet forandrer ikke dommen i Tyskland på noe.

– Den politiske ledelsen i departementet har ingen planer om å innføre forbud mot dieselbiler i norske byer. Dette begrunnes med at regjeringen gjennom flere år har arbeidet systematisk og effektivt med tiltak mot lokal luftforurensning. Dette arbeidet gir nå resultater i form av bedre lokal kvalitet. Vi mener således ikke det er samme behov som Tyskland til å innføre et slikt forbud, heter det i en epost til Dagsavisen.

– Kan byene selv innføre dieselbilforbud?

– Vegtrafikklovens paragraf 7, annet ledd, gir Statens vegvesens regionvegkontorer og kommuner rett til å innføre midlertidig forbud mot dieselbiler ved akutt luftforurensning eller ved fare for slik forurensing på henholdsvis riks- og fylkesvei og kommunal vei. Oslo kommune innførte for eksempel midlertidig dieselbilforbud 17. januar 2017. Bestemmelsen gir ikke rett til permanente forbud mot dieselbiler. Vegtrafikklovens paragraf 7, første ledd, gir imidlertid departementet rett til å forby bestemte grupper av kjøretøy. Bestemmelsen har ikke vært brukt. Departementet har derfor ikke vurdert om bestemmelsen kan anvendes til å innføre et permanent forbud mot dieselbiler, svarer Samferdselsdepartementet i samme epost.

Les også: Lan ta deg!