Vil fengsle dem

Ulovlig bruk av snøscooter bør straffes med fengsel i inntil to år, mener Norsk Friluftsliv.

– Ulovlig bruk av snøscootere har tatt liv, og generelt er respekten for motorferdselloven ganske lav. Hver fjerde snøscooterbruker kjører ulovlig. Det er mulig å gi bøter for ulovlig kjøring i dag, men ressursene som settes av til å følge opp dette er tilnærmet null.

Det sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv om bakgrunnen for forslaget, som er blitt fremmet for Klima- og miljødepartementet.

«Motorferdselloven behøver oppdatering slik at den samsvarer med den utvikling som ellers har vært på miljøområdet, der det har vært en vesentlig skjerping av strafferammene de siste 25 årene», påpekes det i innspillet til departementet.

Omkom mandag

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv, viser at det er mange som mener «det bør blir bedre kontroll med motorferdsel i naturen». Hele 73 prosent er helt enige eller ganske enige i dette.

Blant kvinnene er hele 80 prosent av samme oppfatning, og blant dem som er over 60 år, svarer så mye som 84 prosent det samme.

Heimdal tror det utstrakte ønsket om bedre kontroll, ikke minst skyldes at det har vært mye debatt om bruken av snøscootere i forbindelse med blant annet ulovlig kjøring og mange ulykker.

I begynnelsen av april kunne avisa Nordlys presentere en oversikt som viser at minst 45 personer har mistet livet i snøscooterulykker i Troms, Finnmark og på Svalbard siden 2000. Også i andre deler av landet skjer det slike dødelige ulykker. Så sent som mandag omkom en snøscooterfører i Telemark.

I slutten av mars la Transportøkonomisk institutt fram en rapport som baserte seg på svar fra 4.600 eiere av snøscootere. 13 prosent av dem opplyser at de har hatt ett eller flere uhell med snøscooter i perioden 2011-2016. Av disse ble en av fem fysisk skadd, og halvparten av dem igjen måtte ha legehjelp, skriver NTB.

Farlig bruk

I samme undersøkelse svarer seks av ti under 25 år at de av og til eller ofte bruker snøscooteren til risikoaktiviteter som kjøring i løssnø, i bratte fjellsider, til hopping og kappkjøring.

– Vi har ikke råd til å la flere liv gå tapt som følge av for eksempel skred på grunn av kjøring utenfor løypene. Ved bruk av fengselsstraff ved grove og gjentatte overtredelser av motorferdselloven, vil man gi et klart signal om at brudd på denne loven ikke aksepteres, påpeker Heimdal.

Samtidig ønsker han at unge snøscooterkjører med behov for fart og spenning, fortsatt skal få mulighet til å rase fra seg.

– Lukkede motorsportbaner hvor ungdommene kan kjøre under oppsyn og med mulighet til raskt å få hjelp ved ulykker, er et veldig godt alternativ det bør legges til rette for, mener Heimdal.