Fire departementer har samarbeidet om handlingsplanen. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Justis- og omsorgsminister Grete Faremo presenterte planen mot voldtekt.

Vil at flere skal anmelde voldtekt

Hvert år anmeldes 1.000 voldtekter til politiet. Regjeringen vil gjøre terskelen lavere for å oppsøke politi og hjelpeapparat.

– Kun en mindre andel av dem som utsettes for voldtekt oppsøker politiet og anmelder overgrepet, skriver statsrådene Grete Faremo (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) i forordet til handlingsplanen mot voldtekt som ble presentert i Oslo torsdag.

Bistand og helsehjelp til ofrene, undervisning og forebygging samt økt kvalitet i straffesaksbehandlingen er sentrale stikkord for handlingsplanen som er den første i sitt slag og som fire departementer har samarbeidet om.

– Voldtektssakene er krevende å etterforske. Derfor har vi i handlingsplanen sagt at vi vil styrke kompetansen i politiet – slik at den viktige første fasen blir ivaretatt, sier justisminister Grete Faremo.

Sporsikring

Nye tiltak for bedre sporsikring er blant oppgavene regjeringen lover å gå i gang med. Videre skal det utvikles nye rutiner for fast kontakt og samhandling mellom politi og overgrepsmottak samt arrangeres et tverrfaglig seminar for lokalt samarbeid mot voldtekt.

– Voldtekt er et svært traumatiserende overgrep å bli utsatt for. Jeg er opptatt av at ansvaret ikke skal ligge hos potensielle ofre, men hos overgripere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Handlingsplanen legger også opp til en styrking av seksualundervisningen i skolen, slik NTB kunne fortelle onsdag. Gjennom rollespill og gruppediskusjoner knyttet til sex, press og holdninger skal ungdom i alderen 12 til 16 år bli seg mer bevisst egne og andres grenser.

– Skolen er en viktig arena for forebyggingsarbeidet. Derfor skal vi styrke læreplanene på dette området, slik at skolen blir bedre i stand til å møte utfordringer knyttet til ulike former for krenkelser, relatert blant annet til seksualitet og kjønn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Utfordrer mytene

– Vi ønsker at skolene enda sterkere skal vektlegge holdningsskapende arbeid. Én ting er overfallsvoldtekter som har vært debattert mye det siste året, men de aller fleste overgrepene skjer jo hjemme, i vennegjengen eller på fester. Her må vi sette inn mer ressurser, sier stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap), som sitter i justiskomiteen.

Regjeringen vil blant annet øke støtten til undervisningsopplegget Uke Sex, som gir supplerende materiale til undervisning om seksualitet.

– Det er en del myter om hva som er voldtekt og hva som er verdige ofre. Dette er temaer som blir tatt opp, sier kampanjeleder Gry Stordal i organisasjonen Sex og politikk, som får et tilskudd på 600.000 kroner for å utvikle en brosjyre og et konsept som tar for seg ungdoms holdninger og retten til å sette grenser for egen kropp.

Helsestasjonene

Regjeringen legger også opp til at helsestasjonene og skolehelsetjenesten i større grad skal bidra i forebyggende og holdningsskapende arbeid i innvandrermiljøer og mot kvinner i prostitusjon.

– For å styrke utrednings- og behandlingstilbudet vil vi også videreføre en ordning som stimulerer kommunene til å ansette psykologer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (NTB)