I over 30 år har danskene produsert elektrisitet ved hjelp av vind. Disse vindmøllene i Billund på Jylland er med på å dekke over 40 prosent av Danmarks behov for elektrisitet. Samtidig har produksjonen av selve vindmøllene blitt storindustri med mange arbeidsplasser og omfattende eksport.

Veien til det grønne land

Danmark er godt i gang med å gjøre seg fullstendig uavhengig av olje og gass. Det skaper tusener av nye arbeidsplasser.

 

Danskenes mål er å produsere mer fornybar energi enn det landet forbruker innen 2050, slik at Danmark kan bli det første landet i verden som ikke lenger trenger fossil energi.

Klima, sikkerhet, jobber

En slik utvikling vil ikke bare være gunstig for klimaet, men også for næringslivet og for Danmarks sikkerhet som nasjon, mener Iver Høj Nielsen.

Han er pressesjef i State of Green, som danske myndigheter og næringsliv sammen har etablert for å fremme grønne og miljøvennlige løsninger.

Denne uka deltar State of Greens direktør, Finn Mortensen, under Zerokonferansen i Oslo.

– Oljekrisen på midten av 1970-tallet rammet Danmark voldsomt, og skapte et ønske om energiuavhengighet. Derfor begynte vi å isolere våre hus og utvikle og ta i bruk ny teknologi, forteller Nielsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

59.000 grønne jobber

Det førte blant annet til at Danmark for mer enn 30 år siden, og som første land i verden, fikk på plass vindturbiner i energiproduksjonen. I 2015 sørget vindparker på land og offshore for mer enn 42 prosent av all elektrisiteten Danmark trengte.

Danmarks grønne satsing gjenspeiles også med stor tydelighet i arbeidslivet.

– Vi hadde 59.000 grønne jobber i 2014, som er det nyeste året vi har tall for. Dette utgjør 11 prosent av arbeidsplassene i industrien og 2,8 prosent av den totale beskjeftigelsen i danske virksomheter, opplyser Nielsen.

Disse arbeidsplassene sørger for milliarder av kroner fra utlandet til Danmark.

– Grønne teknologiløsninger står nå for 7 prosent av vareeksporten, fortsetter Nielsen.

Potensialet for videre vekst er kjempemessig, mener han.

Les også: Han går for oljesmurt skifte

Norge neste?

Temaet for Zerokonferansen i år er «Fra fossil til grønn særstilling». Slik miljøstiftelsen Zero vurderer situasjonen, har Norge store næringsmuligheter basert på naturressurser, utslippsfri produksjon av elektrisitet, arbeidskraft med høy kompetanse og næringer som trenger nye forretningsmuligheter, slik som oljesektoren og skogbruket. Så langt har disse mulighetene i alt for liten grad blitt konkretisert, mener Zero. I så måte har vi mye å lære av Danmark og danskenes markedsføring av landet sitt som «State of Green», er oppfatningen. Under Zerokonferansens vil State of Greens direktør utfordre norske politikere på dette.

Selv om danskene har kommet langt, betyr ikke det at de ikke står overfor store utfordringer, i likhet med oljeavhengige Norge.

– 2020-målet vårt er at 50 prosent av elektrisiteten vi trenger, skal komme fra vindkraft. For få år siden var andelen på 25 prosent, nå er den på 42, så det skal la seg gjøre. Det er planer om flere store offshore vindparker. Utfordringen vi står overfor er hva vi skal gjøre når det ikke er vind, påpeker Nielsen.

Planen er å selge overskuddskraft på vindfulle dager til det nordiske energimarkedet og så å kjøpe strøm fra de samme landene når vinden stilner.

Kommentar: Sort messe (Hege Ulstein)

– Redusert energiforbruk

Danmarks store avhengighet av kullfyrte kraftverk, er et tilsynelatende større problem, men også her har danskene løsninger på gang.

– Selv om vi produserer stadig mer kraft ved hjelp av vind, har vi fortsatt en lang vei å gå. Av det totale energiforbruket står fornybar energi for 27-28 prosent. Samtidig bruker vi stadig mer kull til å varme opp kraftverkene våre, påpeker Nielsen.

– Men sannsynligvis blir kull faset ut innen 2035. I stedet er planen å ta i bruk blant annet biomasse, avfall fra husholdningene og industrien og biogass fra landbruket. Prosessen er i gang.

Danmark vil også nå målet om 100 prosent fossil energiuavhengighet ved å redusere energiforbruket sitt.

– I perioden 2010 til 2020 er målet å redusere brutto energiforbruk med 7,5 prosent. Det skal skje ved energieffektivisering i både nye og gamle bygninger og ved å få industrien til å redusere sitt forbruk. Energi er dyrt, så industrien vil spare penger på å ta i bruk løsninger som reduserer energiforbruket.

Sterk økonomisk vekst

Det at danskene har kommet langt i overgangen til et grønt samfunn, går også fram av Nielsens siste poeng.

– Siden 1980 har dansk økonomi vokst med 70 prosent, men fortsatt er energiforbruket på samme nivå.

Samtidig har utslippene av klimagasser gått kraftig ned. Fram mot 2020 er målet en reduksjon på 34 prosent sammenlignet med 1990.

Den norske regjeringen har ingen plan for hvordan utslippene skal kuttes fram mot 2020.