Utsetter livreddende tiltak

Hvert år dør om lag 1.500 mennesker i Norge for tidlig på grunn av svevestøv. Likevel utsetter regjeringen en mulig innskjerping av hvor mye svevestøv som skal være tillatt.

 

I 2014 anbefalte Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet å stramme inn grenseverdiene for tillatte nivåer av svevestøv.

Regjeringen fulgte opp dette med endringer i 2016, men før så skjedde uttalte daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) at «det er også besluttet at en ytterligere innskjerping skal vurderes fra 2020».

– Et løftebrudd

I mai i fjor ga så regjeringen Miljødirektoratet «i samråd med Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet» frist til 1. juni i år, til å foreslå «eventuelle nødvendige endringer i grenseverdiene for svevestøv fra og med 2020.»

Denne fristen er nå utsatt, til 1. november i år.

– Dette betyr at de ikke rekker å innføre nye og strengere krav til luftforurensning fra 2020. I stedet blir det nå en utsettelse av de skjerpede grenseverdiene med i hvert fall ett år, konstaterer SVs Lars Haltbrekken.

– Hvor alvorlig er denne utsettelsen, slik du ser det?

– Dette er et løftebrudd som vil gå ut over folks helse, svarer Haltbrekken.

Les også: Svevestøv kan gi demens

Negative helseeffekter

Det er Miljøstatus.no, som blant annet Miljødirektoratet står bak, som angir at det hvert år er omtrent 1.500 personer som dør for tidlig som følge av svevestøv, her til lands.

«Svevestøv gjør at flere mennesker mister livet for tidlig av luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer eller lungekreft», skriver Miljøstatus.no om dette.

«Høye svevestøvnivåer i uteluft kan gi negative helseeffekter for alle som eksponeres for den, men barn (inkludert fostre), eldre og syke (spesielt personer med luftveislidelser) er spesielt sårbare for denne typen forurensning», heter det også.

Når regjeringen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i spissen, nå til tross for svevestøvets alvorlige konsekvenser, likevel utsetter, skyldes det et ønske fra Miljødirektoratet og de andre aktuelle etatene.

Les også: Er det akseptabelt at politikere bestemmer om du skal få lov til å kjøre bil?

– Har bedt om mer tid

«Oppdraget ble opprinnelig gitt med frist 1. juni 2019. Etatene har imidlertid bedt om noe mer tid på oppdraget, frem til november 2019, blant annet for å dra nytte av resultatene fra andre pågående prosesser innenfor luftkvalitetsfeltet.»

Det skriver Elvestuen i et svar til Haltbrekken, etter at sistnevnte før jul stilte spørsmål om «regjeringen står fast på at grenseverdiene skal innskjerpes fra 1. januar 2020.»

– Vi ønsker å benytte mer avanserte metoder for å vurdere luftforurensningsituasjonen», bekrefter Miljødirektoratet i en epost til Dagsavisen.

– Vi har bedt om utsatt frist til oppgaven fordi vi mener det er nødvendig for at besvarelsen vår skal ha et tilstrekkelig godt faglig nivå, forklarer sjefingeniør Karl Ivar Gjerstad i Vegdirektoratet.

Verken Elvestuen eller statssekretær Atle Hamar (V) oppgir en dato for når regelverket nå kan bli endret.

«Regjeringen vil på bakgrunn av anbefalingene fra direktoratene vurdere om grenseverdiene skal innskjerpes», skriver Elvestuen.

– Det er for tidlig å si konkret når eventuelle endringer i forskriftens krav til lokal luftkvalitet kan komme, men det understrekes at dette er et prioritert arbeid i departementet, skriver Hamar i en epost til Dagsavisen.

Oslo, Bergen...

Haltbrekken mener det er gitt at det pågående arbeidet vil munne ut i strengere grenseverdier for svevestøv.

– Svevestøv er et stort folkehelseproblem, og forskning viser at stadig mindre mengder med svevestøv, enn man før har antatt, er helseskadelig for folk.

– Hvor er problemet størst?

– Det er i hvert fall et problem i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og til tider i Lillehammer, svarer Haltbrekken.

– Det er to ting som er problematisk i denne sammenheng, altfor mye biltrafikk i sentrum av byene og langs en del veier, og vedfyring i gamle ovner. Derfor må flere over til kollektiv, sykkel og gange, og gamle ovner må skiftes ut med nye rentbrennende. Selv om Elvestuen utsetter, kan byene selv iverksette tiltak for å få til dette, i stedet for å bare vente på staten.

Les også: Dårlig luft tar en halv million liv

 

Grenseverdiene overskrides

* Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, konstaterer Miljødirektoratet.

* Svevestøvnivåene har hatt en nedadgående trend i flere byer, men i andre byer varierer nivåene fra år til år og grenseverdien overskrides enkelte år.

* Svevestøv består av partikler som er så små at de kan pustes inn. De største partiklene avsettes i de øvre luftveiene. Mindre partikler kan følge med luften vi puster inn helt ned i lungene.
Svevestøv er et høyaktuelt problem i blant annet Oslo.

* I dag ventes det et moderat til høyt forurensningsnivå i hovedstaden. Langs veiene stammer forurensningen fra eksos og veistøv som har høyest konsentrasjon i rushtiden, når veibanen er tørr.

* I kveld ventes det svevestøvforurensning i områder med vedfyring.