Området rundt Stortinget er et av stedene som høyst sannsynlig er blitt overvåket. FOTO: FREDRIK BJERNES

Tusener skal sørge for vår sikkerhet

Tusenvis av ansatte i et stort antall etater og organisasjoner bruker årlig milliarder av kroner for å gjøre Norge til et trygt land. Men gjør de en god nok jobb?

Spørsmålet er i høyeste grad blitt relevant etter at avisen Aftenposten og ikke Politiets sikkerhetstjeneste, Post- og teletilsynet eller noen andre av mange lignende instanser, avdekket at hemmelige, falske basestasjoner er utplassert i Oslo.

Nå blir denne saken også et tema for Det digitale sårbarhetsutvalget.

- Det vil ikke være unaturlig at problemstillingene som har dukket opp i mediebildet, vil bli tatt opp i utvalget, sier utvalgsmedlem Kristine Beitland, tidligere direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, nå ansatt i Microsoft Norge.

Tiltak som kan «styrke og samordne» beredskapen er del av mandatet til utvalget, som leverer sin innstilling til Justisdepartementet i september 2015. Utvalget skal også «vurdere sikkerhetsutfordringene ved «IKT-kriminalitet, spionasje, sabotasje og terror».

Også sikkerhetsdirektør Tore Larsen Orderløkken i Evry, tidligere leder for Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), ser et behov for en bedre samordning av sikkerhetsarbeidet.

- Den forebyggende sikkerheten ble løftet og flyttet til Justisdepartementet. Det var et skritt i riktig retning for å samordne og se på hvordan ting kan forenkles og koordineres. Dette arbeidet bør nå intensiveres etter det som nå har skjedd, sier han.

Dag Wiese Schartum er professor ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Han mener det har skjedd en stor glipp hvis ingen har fått et klart ansvar for å iverksette tiltak for å avdekke at mobilnettet avlyttes - eller at det ikke finnes utstyr for å avdekke dette.

- Jeg får det ikke til å stemme med måten man ellers arbeider med informasjonssikkerhet på. Myndighetene må samordne hvem som skal ha ansvar for hva, og være tilstrekkelig koordinert. Det er ikke nok hvis det eneste tiltaket er å oppfordre til å være forsiktig med å ringe. For dem som avlytter er det avgjørende å vite hvor folk befinner seg, og hvem som går sammen, sier Schartum.

 

Les også: NATO-sjefen kan ha blitt overvåket i Oslo

Les også: Vil forsøke å gjøre mobilnettene tryggere

Les også: Flere land kan stå bak overvåking

 

Enorme ressurser

I utgangspunktet ser det ut til at de som skal sørge for vår sikkerhet, har de nødvendige ressursene for å klare dette. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har alene cirka 500 ansatte i Oslo og ytterligere om lag 130 ansatte ute i politidistriktene landet rundt. Regjeringen har foreslått at PST skal få et budsjett på 630 millioner kroner neste år.

For å få gjort jobben sin er PST «avhengig av å samarbeide med ulike etater og organisasjoner i Norge», går det fram av PSTs egne nettsider.

Disse samarbeidspartnerne har hver for seg til dels svært mange ansatte og store budsjetter. PST nevner selv alle disse etatene og organisasjonene:

* Justisdepartementet.

* Politidirektoratet.

* Politidistriktene.

* Kripos.

* Økokrim.

* Politiets utlendingsenhet.

* Etterretningstjenesten.

* Forsvarets sikkerhetsavdeling.

* Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

* Forsvaret regionalt.

* Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

* Utenriksdepartementet.

* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

* Toll- og avgiftsdirektoratet.

* Utlendingsdirektoratet.

* Flere forskningsinstitusjoner

* Kontaktgruppa for forebygging av terror.

* Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene.

* Andre lands politimyndigheter og sikkerhets- og etterretningstjenester.

* Samarbeidsforumet Club of Bern, Counter Terrorism Group, Civilian Intelligence Committee i NATO og Police Working Group on Terrorism.

* Interpol og Europol.

 

Les også: Sårbart med én utbygger

 

Les også: – Vil straffeforfølge ulovlig overvåking

 

Også andre med ansvar

Men det stopper på ingen måte med dette. Også en rekke andre etater og organisasjoner, både offentlige og private, har et ansvar for å bidra til vår sikkerhet. Blant dem finner vi:

* EOS-utvalget - Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

* Post- og teletilsynet.

* Datatilsynet.

* NorSIS - Norsk senter for informasjonssikring, som er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge.

* Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, som omfatter et konsultativt råd med representanter fra blant annet PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politidirektoratet.

* Næringslivets Sikkerhets-råd, som rapporterer til blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

* Teleoperatørene Telenor, Tele2 og TeliaSonora som eier mobilnettene.