HUBRO: Norsk Ornitologisk Forening opplyser at det er 450 til 680 par i Norge. FOTO: FRODE FALKENBERG

Trenger sårt vern

Her er artene regjeringen snarest må prioritere, mener Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

 

Tirsdag skrev Dagsavisen om Norsk Ornitologisk Forening, som frykter at flere fuglearter snart kan bli borte fra norsk fauna.

Onsdag opplyste Klima- og miljødepartementet at flere arter vil bli prioritert slik at levedyktige bestander kan sikres. Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sa også at han «håper det er forståelse for» at det tar tid å finne det beste virkemiddelet for å ta vare på truede arter.

Men nettopp tid er ikke noe alle de truede artene har nok av. Ifølge Sabima kan det allerede være for sent for noen av dem.

Les også: Planer for å redde arter uteblir

– Har nok kunnskap

– For en rekke arter har vi nok kunnskap gjennom faggrunnlag og handlingsplaner som er utarbeidet, til at de kan få status som prioritert art med en gang, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

– Hva innebærer det at en art blir prioritert?

– Det betyr at en forskrift som gjør det forbudt å drepe arten eller ødelegge leveområdene dens, blir vedtatt av Kongen i statsråd.

– I alt er det 2.355 truede arter her til lands. Hvor mange av dem bør prioriteres?

– Stortinget har satt seg et mål om å prioritere 400 arter, men siden 2009 er det bare prioritert 13. Det betyr at med dagens tempo vil det ta 215 år å prioritere så mange arter som Stortinget har bestemt. Da vet vi at det vil være for sent for mange av dem.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dette er artene som i første omgang bør bli gjenstand for egne vedtak av Kongen i statsråd, mener Sabima:

Storsporet flammekjuke: Finnes i gammel og fuktig granskog og trues av skogbruk.

Hubro: Tilskudd til tiltak for hubro gis allerede.

Myrflangre: En orkidé som lever i myrer. Mange myrer er blitt drenert , grøftet og dyrket opp. Derfor finnes myrflangre bare svært få steder i Norge i dag.

Strandmurerbie: Er sterkt truet både i Norge og internasjonalt. Den er i tillegg en norsk ansvarsart, etter som den har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge.

Elvemusling: Mange norske bestander er kraftig redusert blant annet på grunn av vannkraftutbygging.

Trønderlav: Lever i boreal regnskog som er truet av skogbruk.