Stemmegivning ved kommunestyrevalget 2011 blant velgere med innvandrerbakgrunn, etter verdensregion sammenlignet med valgresultatet (tabell t.v.). Prosent1. Stemmegivning blant velgere med innvandrerbakgrunn ved kommunevalgene i 2007 og 2011. Prosent1.

Tre av fem stemte Ap

I 2007 stemte tre av fire velgere med innvandrerbakgrunn Arbeiderpartiet og partier til venstre for Ap. I 2011 var andelen redusert til to av tre.

Arbeiderpartiet holdt fast på posisjonen som det desidert største partiet blant velgere med innvandrerbakgrunn under kommunevalget i 2011. Det bekreftes av tall fra stemmegivningen, samlet inn av SSB. Disse viser at hele 58 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn stemte på Arbeiderpartiet ved fjorårets lokalvalg.

Ikke bare beholder partiet grepet om velgerne med innvandrerbakgrunn, oppslutningen blant disse velgerne gikk fram med fem prosentpoeng fra valget i 2007. Tallene viser at oppslutningen er aller størst blant velgere med afrikansk bakgrunn. Blant disse stemte 74 prosent på Ap i 2011.

 

Svikt for SV

I en artikkel i SSBs Samfunnsspeilet, der tallene presenteres, vises det til at i 2007 stemte tre av fire velgere med innvandrerbakgrunn på Ap eller partier til venstre for Ap. I 2011 var denne andelen redusert til to av tre.

Noen har gått til Høyre, som gikk fra elleve prosent i 2007 til 17 prosent i 2011. Andre har gått til Venstre, som økte fra tre til seks prosent. Dermed er Venstre like store blant disse velgerne som SV, som har opplevd et voldsomt tap av velgere med innvandrerbakgrunn. I 2007 stemte 18 prosent av disse velgerne på SV. I 2011 stemte bare seks prosent av dem på partiet. Ikke minst sliter partiet ifølge SSB med oppslutningen blant førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn, blant disse får SV ifølge SSB omtrent ingen oppslutning.

I Samfunnsspeilet vises det til at denne velgergruppen har vært en av SVs sterkeste støttespillere, og at fallet blant disse velgerne har vært langt større enn blant velgere generelt.

 

22. juli

Den høye oppslutningen om Ap overrasker ikke den profilerte Ap-politikeren Elvis Chi Nwosu. Nwosu har selv afrikansk bakgrunn, og ble i 2011 valgt inn til bystyret i Oslo for Ap. Til sammen har elleve av 20 representanter i Oslo Aps bystyregruppe utenlandsk bakgrunn, noe Nwosu mener er veldig gledelig for det nye Norge. Ap-politikeren har tidligere advart mot et «blendahvitt storting» etter 2013, og oppfordret partiene til å ta grep for å unngå det. Nwosu peker på flere faktorer som han mener bidrar til oppslutningen. I tillegg til at mange enkeltpersoner og miljøer blant innvandrere er svært politisk bevisste, viser Nwosu til enkeltsaker som kan virke mobiliserende.

- Mange mener også det er bra å ha politikere med innvandrerbakgrunn som snakker deres saker, sier Ap-politikeren og legger til at det har vært et aktivt arbeid med mobilisering i ulike miljøer, som organisasjoner og trossamfunn.

Nwosu peker også på en annen faktor: Valget ble gjennomført sju uker etter terroraksjonene 22. juli.

- Dette var en enormt mobiliserende faktor blant afrikanere, sier Ap-politikeren.

Også SSB peker på betydningen av 22. juli. SSB viser til valgundersøkelsen, og at velgere med innvandrerbakgrunn framstår som særlig preget av terroren 22. juli. Gitt at oppslutningen om Arbeiderpartiet i 2011 henger sammen med reaksjoner på 22. juli er det ifølge forfatterne derfor grunn til å tro at den sterke oppslutningen om partiet kan knyttes til terrorangrepene.

 

Vekst og fall

I Samfunnsspeilet fra SSB pekes det på flere mulige grunner til den samlede nedgangen for partiene til venstre. Noe av nedgangen mener de skyldes vekst i en velgergruppe, de med bakgrunn fra Øst-Europa, som har en mindre venstreorientert stemmegivning enn andre innvandrere. Samtidig vises det til valgundersøkelsen fra 2007, som konkluderte med at innvandrerne «stemmer til venstre, men er ikke venstreorienterte». Ifølge forfatterne tyder mye på en form for «gruppestemmegivning» blant disse velgerne. «Det å tilhøre en minoritet, og til tider en utsatt gruppe, skaper en felles identifikasjon og en følelse av å være i samme båt,» skriver de.

Forfatterne mener oppslutningen om Ap i 2007 var overraskende stor. De viser til at Ap ikke har markert seg med en spesielt liberal innvandrings- eller integreringspolitikk, at de tvert imot beskyldes for å føre en streng politikk på området for å unngå frafall av velgere til Frp.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no