Sleipnerfeltet. FOTO: STATOIL

Tiet om ansvar

Statoil fortalte bare halve sannheten da oljeselskapet forsvarte sin håndtering av farlig avfall, ved å ta Klif til inntekt for sitt syn på saken.

Alt Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) skriver om unntak fra hovedregelen, og som innebærer at Statoil kan stilles til ansvar for håndteringen av det farlige avfallet i spesielle tilfeller, unnlot oljeselskapet å omtale med et ord i sin egen redegjørelse.

- Statoil har tydeligvis forsøkt å forlede både oss og Klagenemnda for miljøinformasjon, konstaterer Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

 

Ufullstendig

Utgangspunktet er en disputt mellom Statoil og Naturvernforbundet, omtalt av Dagsavisen i går. Da Statoil nektet å gi fra seg den informasjonen som Naturvernforbundet ønsket om hvordan oljeselskapet håndterer sitt farlige avfall, brakte miljøorganisasjonen saken inn for Klagenemnda for miljøinformasjon.

Dette utløste et åtte sider langt brev fra Statoil til klagenemnda, hvor oljeselskapet redegjør nærmere for sitt syn på saken. I dette brevet henvises det mellom annet til et brev som Klif sendte Oljeindustriens landsforening i november i fjor.

Men da Statoil tok Klif til inntekt for sine egne oppfatninger, unnlot altså oljeselskapet å fortelle hele historien.

 

Dette ble tatt med

Disse Klif-sitatene tok Statoil med i sitt brev til klagenemnda:

«Slik avfallsregelverket er, har operatøren ansvar for avfallet til det er levert aktør med nødvendig tillatelse dvs tillatelse til håndtering (innsamling, mottak, mellomlager og sluttbehandler) av farlig avfall fra forurensningsmyndigheten. Under forutsetning av korrekt deklarering av avfallet og at operatøren har forsikret seg om at avfallet er levert til en aktør med en tillatelse som dekker den aktuelle håndteringen, går ansvaret over fra avfallsprodusenten/operatøren til den som har tatt imot avfallet for videre håndtering. Avfallsprodusent/operatøren vil da som utgangspunkt ha levert avfallet med frigjørende virkning i forhold til ansvaret etter forurensningsloven.»

 

Dette ble utelatt

Disse Klif-sitatene ble utelatt i Statoils brev til klagenemnda:

«Det kan imidlertid tenkes situasjoner der avfallsprodusent/operatør fremdeles vil kunne ha et ansvar selv om avfallet er levert til en aktør med nødvendig tillatelse. Et eksempel er situasjonen hvor avfallsprodusenten ved levering burde forstått at mottakeren ikke vil være i stand til å håndtere avfallet på en forsvarlig måte.»

- Vi har hele tiden ment at Statoil har et større ansvar for det farlige avfallet enn det Statoil selv har erkjent. Nå viser det seg at Klif er av samme oppfatning som oss, sier Schulze.

- Etter at fire-fem grove forseelser vedrørende håndteringen av farlig avfall har kommet til overflaten, har vi begynt å lure på om dette bare er toppen av isfjellet. Statoil kunne ha unngått denne typen mistanke ved å spille med åpne kort, tilføyer han.

Ola Anders Skauby, pressetalsmann for Statoils aktivitet på norsk sokkel, avviser at Statoil har forsøkt å forlede noen som helst. De omstridte sitatene omhandler ikke det Naturvernforbundet i utgangspunktet klagde på, påpeker han.

- I og med at klagenemnda kun skal ta stilling til om Naturvernforbundet kan kreve utlevering av deklarasjonsdokumentasjon, og ikke vurdere Statoils valg av leverandører, ble derfor avsnittet om Statoils ansvar for å velge forsvarlige leverandører vurdert å ikke være relevant for svarbrevet til klagenemnda, skriver Skauby i en epost til Dagsavisen.

tor.sandberg@dagsavisen.no