«En alvorlig sak». Slik betegnes gravingen som ble oppdaget i Fokstugu landskapsvernområde og Fokstumyra naturreservat i Oppland i fjor høst. Overfor lokalavisen Vigga skylder firmaet som står bak på «svikt i våre rutiner» og «sterkt tidspress».

Tar seg til rette i vernet natur

I de skjønneste naturperler bygges det veier, bruer og utedoer uten lov. Flere slike saker må anmeldes, anmoder Økokrim.

 

Ulovlighetene framgår av opplysninger Dagsavisen har fått fra flere av landets nasjonalparkstyrer og Miljødirektoratet.

Opplysningene gjelder landets vakreste og mest verdifulle naturområder: nasjonalparkene, naturreservatene, landskapsvernområdene og de marine verneområdene. Til sammen var det 2.505 slike områder ved inngangen til 2018.

Les også: Regjeringen tar første steg mot å gjøre Østmarka til nasjonalpark

– Alvorlig miljøkrim

– I mange tilfeller kan det være snakk om alvorlig miljøkriminalitet, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder av miljøkrimavdelingen i Økokrim.

– Vi registrerer ofte at for eksempel fylkesmenn og kommuner ikke anmelder slike saker. Det synes vi er beklagelig. Det er viktig at slike saker blir anmeldt av allmennpreventive hensyn, og at anmeldelsene følges opp med strenge reaksjoner, fortsetter Høviskeland.

Han viser til en skjerping av lovgivningen på dette området, og flere avgjørelser i Høyesterett som har blitt fulgt opp med strengere og strengere straffer de seneste årene.

– Hvordan kan slik miljøkriminalitet straffes?

– Med alt fra bøter til fengselsstraff, svarer Høviskeland.

Alle verneområdene i Norge har sin egen verneforskrift. I tillegg til fylkesmenn og kommuner kan også privatpersoner, organisasjoner, nasjonalparkstyrer, verneområdestyrer og Miljødirektoratet anmelde brudd på disse verneforskriftene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

262 anmeldelser på fem år

– I 2017 anmeldte Miljødirektoratet 50 tilfeller av brudd på verneforskriftene, forteller seksjonssjef Knut Fossum i Naturarvseksjonen der.

Anmeldelsene gjaldt:

* Ulovlig motorferdsel.

* Forsøpling.

* Hogst.

* Byggetiltak.

* Forurensning.

* Gravearbeider.

I løpet av de fem siste årene har politiet mottatt 262 anmeldelser knyttet til naturmangfoldloven og verneområder, opplyser Politidirektoratet.

43 prosent av dem gjaldt naturreservater.

33 prosent gjaldt landskapsvernområder.

23 prosent gjaldt nasjonalparker.

Men som Høviskeland påpeker, gir ikke disse anmeldelsene et fullstendig bilde av hva som foregår av ulovligheter i verneområdene.

– Det er helt sikkert tilfeller av at regelverket i verneområder brytes uten at det blir oppdaget, sier Knut Fossum i Miljødirektoratet.

Også de som har det lokale ansvaret for nasjonalparkene, tar dette for gitt.

– Jeg vil nok anta at det finnes bygninger og tiltak som er utført ulovlig i en så stor nasjonalpark som Hardangervidda, sier seniorrådgiver Øistein Aasland hos Fylkesmannen i Hordaland.

– De siste to-tre årene har vi oppdaget fem-seks ulovlige byggesaker, og det gjelder bare for Hordaland (Hardangervidda nasjonalpark omfatter også områder i Buskerud og Telemark). Vi har hatt oppføring av både badestamper og terrasser, fortsetter Aasland.

– Potensialet for flere lovbrudd er absolutt til stede, mener nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Les også: MDG: Lovverket bør gjennomgås

– Avhengig av kontroller

Hun har ansvar for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Hyllingsdalen landskapsvernområde og flere naturreservater.

– Når det gjelder motorferdsel blir det oftest en politisak med bøter, forteller Berger.

Men det er ikke alltid like enkelt å avdekke ulovlig kjøring med snøscootere og ATV-er.

– Vi er avhengig av at det utføres kontroller av Statens naturoppsyn og politiet, og de har som kjent begrenset kapasitet, påpeker Berger.

Sakene som ennå ikke er avsluttet hos Fylkesmannen i Trøndelag, omfatter blant annet:

* Ulovlig oppsatt utedo i landskapsvernområde.

* Ulovlig rydding av vei og bygging av bru i naturreservat.

* Ulovlig brygge i naturreservat.

Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt i Dovrefjell nasjonalparkstyre, kan blant annet fortelle om «en alvorlig sak». Den dreier seg om graving av en omtrent 600 meter lang kabeltrasé i Fokstugu landskapsvernområde og Fokstumyra naturreservat, går det fram av lokalavisen Vigga. Gravingen har også gått gjennom fangstgraver fra jernalderen, som er automatisk fredede kulturminner.

– Saken er politianmeldt og Riksantikvaren krever cirka 200.000 kroner i erstatning, forteller Bjurstedt om oppfølgingen av saken.

Les også: Redningsaksjon for nærnatur

 

Verneområdene i Norge

* Ved inngangen til 2018 var det 39 nasjonalparker, 194 landskapsvernområder, 2.266 naturreservater og seks marine verneområder i Norge, opplyser Miljødirektoratet.

* Alle verneområdene har sin egen verneforskrift.

* Statens naturoppsyn er Miljødirektoratets operative feltapparat og fører kontroll med etterlevelsen av blant annet verneforskriftene for verneområdene.

* Etterlevelse av forskriftene «skal først og fremst søkes nådd gjennom veiledning og informasjon», påpeker Miljødirektoratet.

* Både direktoratet, nasjonalparkstyrene, verneområdestyrene, fylkesmenn, kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan anmelde brudd på verneforskriftene.