Langt de fleste av de daglige grensepasseringene skjer per dags dato med bil over Svinesund, viser Trafikverkets tall. FOTO: Johnny Larsen/NTB SCANPIX

– «Svorge» trenger flere tog

For hver gang et passasjertog krysser grensa mellom Norge og Sverige i Sør-Norge, gjør om lag 2.300 biler det samme.

Dette går fram av tall Dagsavisen har fått fra det svenske Trafikverket. Nå tar flere til orde for at det kraftige misforholdet må reduseres.

– Det er særlig stor trafikk på grenseovergangene i sør. Her ligger det et stort potensial i å utvikle et bedre jernbanetilbud både for personer og gods. Det vil knytte Osloregionen tettere sammen med Göteborg og Malmø/København, og også Stockholm, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

– Vi ser at dersom toget bare hadde tatt 5 prosent av dagens biltrafikk over grensa på Østlandet, ville det gitt en firedobling av togtrafikken. Det må med andre ord være et svært stort potensial for flere togavganger, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

LES OGSÅ: Togsuksessen

Velkommen til «Svorge»

Jernbanetilbudet i Norge i dag handler i stor grad om nettopp det. For i liten grad ser NSB og politikerne over grensa til Sverige, til tross for at vi på mange måter allerede kan snakke om «Svorge». For svært mange nordmenn og svensker er grensa mellom de to landene i praksis ikke-eksisterende.

Om lag 20.000 person- og lastebiler passerer Svinesund på E6, på en gjennomsnittsdag, ifølge Trafikverket. Rundt 5.500 kjøretøy passerer riksgrensa på E18 via Töcksfors/Ørje , og cirka 7.600 passerer på V61 ved Eda/Magnor. Det innebærer totalt i overkant av 33.000 passeringer i den ene eller andre retningen hver dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enorm forskjell

Til sammenligning omfatter togtilbudet over grensa i Sør-Norge, kun seks passasjertog i døgnet via Karlstad og Kongsvinger, og åtte passasjertog i døgnet over Kornsjø i Halden, ifølge Trafikverket.

– Trafikverkets tall tyder på at om lag 50.000 mennesker daglig reiser i bil over grensa mellom Norge og Sverige på Østlandet, gitt 1,5 personer per kjøretøy, påpeker Schlaupitz.

Antallet togpassasjerer er betydelig lavere. Tall fra NSB viser at det var 473.000 grensekryssende passasjerer med tog til og fra Norge i 2014.

– Antakelig gjelder minst 300.000 av disse Østfoldbane og Kongsvingerbanen, altså vel 800 per dag, anslår Schlaupitz.

LES OGSÅ: Tog direkte til Køben

Gunstig for mange

Mange vil kunne nyte godt av det hvis togtilbudet mellom Norge og Sverige blir styrket, påpeker Espen Stedje i Foreningen Norden.

– Grensependlingen er stor. I alle Sveriges 290 kommuner var det for et par år siden innbyggere som pendlet til Norge, påpeker han.

Også flere andre forhold tilsier en bedre togforbindelse, mener Stedje:

  • Svensker er blant de største innvandrergruppene i Norge.
  • Norge og Sverige er blant hverandres største handelspartnere.
  • Grensehandelen er svært omfattende.
  • Vi er store turistland for hverandre.

Stor miljøeffekt

Samtidig vil et bedre togtilbud være gunstig for miljøet og klimaet.

– Göteborg er Norges største havn, og i dag går over 90 prosent av godstrafikken med lastebil over Svinesund. Det vil være bra for miljøet å få mer av godstrafikken over fra vei til bane. Kommer gods først inn til Norge på bane, vil det sannsynligvis også gå videre i Norge på bane. Mer effektive togforbindelser vil dessuten kunne ta en større andel av persontrafikken som går over grensen. Det forutsetter at reisetida reduseres og at tog kan konkurrere i tid med buss og fly, påpeker Stedje.

LES OGSÅ: Varsler mer kaos og byråkrati

– Tenker for nasjonalt

Nylig var både Foreningen Norden, Naturvernforbundet og andre organisasjoner i Samferdselsdepartementet for å framføre sine ønsker om bedre togforbindelser mellom Norge og Sverige.

– Min konklusjon er at departementet var interessert i budskapet, men kom med veldig få signaler med essens, sier Schlaupitz.

– Vi møtte forståelse for argumentene, men departementet understreket at det må prioriteres hardt. Jeg er svært usikker på om forbindelsene ut av Norge kommer høyt opp på prioriteringslisten, sier Stedje.

– Problemet med samferdselspolitikere er at de ofte tenker for nasjonalt, for ikke å si lokalt, tilføyer han.

LES OGSÅ: Lokfører'en som viste finger'n til jernbanereformen