Globalt er organisert ulovlig handel med truede dyrearter på nivå med handel med narkotika, våpen og mennesker, påpeker WWF Verdens naturfond. Bildet viser ett av ofrene for denne handelen, en elefant som måtte dø på grunn av sine støttenner, i Zimbabwe. Også 90 andre elefanter led samtidig samme skjebne, etter å ha blitt forgiftet med cyanid.

Styrker kontroll av miljøkrim

IS og andre terrorgrupper kan bli rammet når regjeringen styrker arbeidet mot ulovlig handel med truede arter.

 

– Kampen mot ulovlig handel med truede arter er viktig for å ta vare på verdens naturmangfold, men også for å hindre finansiering av terrorgrupper, understreker klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Miljøkriminalitet kjennetegnes av høy profitt og lav risiko og bidrar til å finansiere terrornettverk, krig og væpnede konflikter. Eksempler på grupper som profitterer på miljøkriminalitet er IS, Al Shabaab, Janjaweed og Herrens motstandsarmé – LRA, fortsetter han.

Beslag av elfenben

Disse gruppene hører hjemme i Irak, Syria, Sudan, Tsjad, Somalia og Uganda, alle land med mange truede arter, ifølge Earth´s Endangered Creatures List. Bare i Uganda, hvor LRA holder til, er det nærmere 220 truede arter, blant annet gorillaer, neshorn og elefanter.

Ifølge WWF Verdens naturfond er det spesielt pangolin (skjelldyr), tiger, neshorn og elefant som er ofre for ulovlig handel med truede dyrearter.

I gjennomsnitt blir én afrikansk elefant drept hvert 25. minutt på grunn av etterspørselen etter elfenben, ikke minst fra markeder i Asia, opplyser miljøorganisasjonen. Men elfenben kommer også til Norge.

– Det er registrert 14 beslag av gjenstander av elfenben fra 2008 til dags dato. 12 av beslagene har blitt gjort etter 2012, opplyser Britt Hilde Øiseth, fungerende underdirektør i Tolletaten.

– Hvis Tolletaten avdekker forsøk på ulovlig innførsel av elfenben, vil saken bli anmeldt til politiet, tilføyer hun.

Nå varsler Ola Elvestuen at det skal bli vanskeligere å få beholde blant annet ulovlig importert elfenben.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Krav om sertifikat

– For å styrke vår kontroll med miljøkriminaliteten nasjonalt foreslår vi nå en ny og strengere forskrift om handel med truede arter. Forskriften har vært på høring og skal vedtas i løpet av sommeren, forteller klima- og miljøministeren.

Den nye forskriften vil blant annet stille krav om eiersertifikat og merking av for eksempel hele støttenner.

– Når forskriften trer i kraft må de som har truede arter, kunne framvise CITES-tillatelse hvis vi eller politiet spør om det, forklarer seniorrådgiver Øystein Størkersen i Miljødirektoratet.

Han har erfaring med at langt fra alle klarer å legge fram slik dokumentasjon i dag, selv om den internasjonale konvensjonen om handel med truede arter (CITES), tilsier at det skal foreligge en eksporttillatelse fra myndighetene i eksportlandet for arter som omfattes av CITES. Størkersen nevner i den forbindelse en utstoppet tiger som eieren hevdet kom fra Sverige...

Også mange andre kan få forklaringsproblemer når de skal fortelle om hvordan de har fått tak i truede arter. For eksempel er det slik at elfenben ikke er noen sjeldenhet i Norge. Det har WWF kunnet konstatere flere ganger de seneste årene, blant annet på Finn.no.

Elfenben til salgs

I 2014 sendte miljøorganisasjonen brev til Finn.no om dette. Her ble selskapet oppfordret til å takke nei til elfenbensgjenstander som ble tilbudt for auksjon, også elfenben som kom til landet før det norske importforbudet i 1975.

– Alt som bidrar til å opprettholde etterspørselen etter elfenben, bidrar også til krypskyting, ulovlig handel og mulig utryddelse av elefanten, advarte daværende generalsekretær Nina Jensen i brevet.

Likevel er elfenben fortsatt å få kjøpt på Finn.no, snart fire år senere. Blant annet har en støttann nylig blitt annonsert til salgs for 30.000 kroner.

Kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad i Finn.no, sier at hun er ukjent med brevet WWF sendte i 2014.

– Vil det også i tiden framover bli mulig å finne elfenben til salgs på Finn.no?

– Finn er i gang med å se på retningslinjer for annonser på Torget, svarer Blystad.

Hun tilføyer at det i den anledning, også vil være naturlig å se på WWFs oppfordring.

I flere land har alt salg av elfenben, både gammelt og nytt, blitt forbudt, de seneste månedene. Sist ute var Storbritannia, som varslet sitt forbud i starten av denne måneden.

– Kan det være aktuelt for Norge å gjøre det samme, Ola Elvestuen?

– Vi har ikke vurdert forslaget fra Storbritannia. Sett under ett mener vi at det norske regelverket er godt, særlig etter at den nye forskriften er vedtatt. Den skal bidra til å sikre at handel med truede dyrearter bare skjer der den er bærekraftig.

– Nødvendig forbedring

– Utkastet til ny forskrift er en stor og nødvendig forbedring fra det utdaterte lovverket vi har fra før, mener Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

– Innføringen av ordningen med eiersertifikater vil være avgjørende for å dokumentere lovlighet, samt merkingskrav, for de arter av dyr og planter dette vil omfatte. Dermed unngår man uheldige situasjoner som ved dagens ordning, der et objekt i praksis blir «lovlig» om man klarer å unndra det kontroll. Forslaget inneholder også økt strafferamme for ulovlig handel med truede arter, noe vi mener er bra.