Direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener det er all grunn til å spørre seg om beredskapen er god nok i Norge.

Stiller spørsmål ved sikkerheten

Mener at beredskapssystemene i Norge er laget for små og store hendelser, ikke for katastrofer.

Det sier DSB-sjef Jon A. Lea som mener det er all grunn til å spørre seg om beredskapen er god nok i Norge.

– Tidligere mente vi at grunnberedskapen kunne karakteriseres som god, sett i forhold til de små og mellomstore hendelsene vi til da hadde opplevd. Men nå, i ettertid av 22. juli, er vi mer usikre på om måten vi har organisert beredskapen på gjør oss i stand til å møte framtidige kriser på en god måte, sa Lea i sin innledning til mandagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ikke for katastrofer

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er beredskapssystemene dimensjonert for små og mellomstore hendelser, ikke for katastrofer av 22. julis format.

– Det kan være at vi tror vi er bedre enn vi i realiteten er, anførte han.

Saksordfører Geir Bekkevold (KrF) ville vite hva Lea mener var den alvorligste svikten 22. juli

– Det var ikke å gå bredest mulig ut i oppstarten, før vi visste hva dette var, svarte Lea, som mener det må øves mer og vies større oppmerksomhet til organisering av hele Beredskaps-Norge.

Politiet negative

Han mener politiet har for mange oppgaver i dag, og kritiserte flere sider av samarbeidet med politiets sentrale ledelse.

– En del tiltak som DSB har foreslått, har politiet vært negative til. De har hatt ønske om å gjøre det selv – noe de ikke har kapasitet til, sa han.

Lea fant også grunn til å kritisere tellingen og målingen i det offentlige.

– Det går over alle grenser, sa han.

Ifølge DSB-sjefen har ikke det sivile beredskapssystemet vist seg å være egnet til å håndtere store kriser. Han etterlyste også et bedre samarbeid lokalt ved kriser.

Felles forståelse av situasjonen

– Det å etablere lokal redningssentral med den kollektive ledelsen til stede, blir for lite vektlagt. Det handler om å skape en felles situasjonsforståelse, sa Lea, som la til at Sivilforsvaret burde ha vært varslet tidligere 22. juli.

I sin oppsummering advarte Lea mot å støpe om hele det norske beredskapssystemet etter mal av 22. juli. Han antydet at oppmerksomheten om politiets og forsvarets rolle ved store kriminelle hendelser som terror, ikke må overskygge all annen beredskapstenkning.

– De aller, aller fleste kriser vil komme på helt andre områder. Vi må ha en tilstrekkelig bredde innen klima, teknologi og terror, sa Lea, som også advarte mot at en jakt etter syndebukker kan gå ut over det han beskriver som «trygghet i læringen».