Anders Behring Breivik er i Oslo tingrett dømt til forvaringsstraff for sine terrorhandlinger 22. juli i fjor.

Sterk kritikk mot den første rapporten

Dommerne plukker i terrordommen den første sakkyndigrapporten fra hverandre, punkt for punkt.

Fredag valgte Oslo tingrett å tilsidesette psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheims rapport til fordel for rapport nummer to, som erklærte Breivik for tilregnelig. Dommerne problematiserer flere punkt i den første rapporten og slår fast at de er uenige i den første rapportens konklusjon om at Breivik fylte kriteriene om utilregnelighet.

– Ikke tvil

Dommerne viser at de helt fritt har vurdert de rettspsykiatriske rapportene og innsigelsene fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Retten legger vekt på ekspertvitners forklaringer om at psykotiske pasienter neppe ville ha klart å tilpasse seg slik som Breivik har gjort under lange politiavhør og over flere dager i retten.

Retten slår også fast at Breiviks evne til å holde terrorforberedelsene skjult og hans gjennomføringsevne vanskelig er forenlig med en diagnose som utilregnelig.

Dommen viser til at den politiske konteksten Breivik opererte i, så å si er fraværende i Husby og Sørheims framstilling. Rettens vurdering er at tiltaltes uttalelser om å være deltaker i en borgerkrig med forventninger om en maktovertakelse i Europa, kan forstås i en politisk kontekst som er meningsbærende i høyreekstremistiske subkulturer. Retten mener også at selv om sosial omgang på nettet ikke er det samme som sosialisering med venner i det virkelige liv, må Breiviks nettaktiviteter og rolle som en nestleder i World of Warcraft likevel tas med i vurderingen av Breiviks funksjonsevne.

Retten er også uenig med de første psykiaterne i at Breivik har usammenhengende tale, og det at han stadig vender tilbake til samme tema, kan tolkes som psykotiske trekk. Heller ikke at Breiviks resonnementer var vanskelige å følge er retten enig i. Tingretten problematiserer også bruken av begrepet «bisarre vrangforestillinger», og mener tiltalte ikke oppfyller kriteriene for psykose.

Problematiserer rapport

Dommen i Oslo tingrett konkluderer dermed i favør av den andre rapporten, levert av psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Den første sakkyndigrapporten har måttet tåle nådeløs og omfattende kritikk fra eget fagmiljø og en rekke andre instanser etter at de konkluderte med at Breivik var paranoid schizofren og dermed ikke strafferettslig tilregnelig for 22. juli-terroren.

Ifølge retten er Breivik tilregnelig, og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen slo fast at det ikke reises tilstrekkelig tvil, selv om sakkyndige er uenige om konklusjonen. Hun anførte også at straff og soning generelt gir domfelte en mulighet til å gjøre opp for seg og derfor ikke utelukkende kan anses som et onde.

– Det er prinsipielt betenkelig med en uberettiget sykeliggjøring av deres sinn, sa Arntzen.

Aspaas og Tørrissen kom fram til at Breivik led av narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men retten er bare til dels enig i dette. De konkluderer derfor med at Breivik kun har trekk av en slik diagnose.

Dommer Arntzen leste fra dommen at retten finner det rart at kommisjonen ikke også ba om en skriftlig redegjørelse fra de to første sakkyndige, Sørheim og Husby, slik de ba om fra Aspaas og Tørrissen.

 

 

Ingen kommentar

Psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim ville ikke kommentere dommen fredag. På en forhåndsinnspilt beskjed på sin telefonsvarer fastslår Torgeir Husby at han ikke vil kommentere Breivik-dommen, som fredag tilsidesatte konklusjonene og anbefalingene i hans og Sørheims rapport.

«Jeg vil kategorisk opplyse at jeg ikke kommer til å kommentere dommen i terrorsaken, uansett utfall. Grunnen til det er at jeg ikke har anledning til å kommentere den før den er rettskraftig, det vil si ved ankefristens utløp eller ved ferdig ankebehandling. Av den sammen grunnen kan jeg heller ikke kommentere andres kommentarer til dommen», sier Husby på svareren.

Synne Sørheim hadde slått av sin telefon og var ikke tilgjengelig fredag formiddag.