– Et ambulerende team som kan være sammen med barn og ansatte over tid, vil bety at barnehagen kan gi et bedre tilbud til barna med størst utfordringer, mener seksjonsleder Trudy Johansen (t.v.). I norsk sammenheng er tiltaket nybrottsarbeid, og alle detaljer er foreløpig ikke på plass. Pedagog Inger Hilde Vestli (t.h.) synes likevel det virker lovende.

Spesialteam mot voldelige barn i barnehagen

Flere barnehager sliter med å takle utagerende og voldelige barn. Nå vil barnehagebyråden i Oslo sette inn spesialistteam der problemene er størst.

 

– Mange barnehager forteller meg at de har barn som de synes det er vanskelig å ivareta på en god måte. Det kan være barn med problematferd, som for eksempel slår, biter og sparker eller aktivt trekker seg unna. Mange har dårlig språk og dette er deres måte å si ifra på. Atferden er ofte et resultat av sosiale utfordringer, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler i hovedstadsskolen – spesielt i videregående skole.

Nå bekrefter byråden at både barnehager og småskolen rapporterer om flere barn med utagerende negativ atferd rettet både mot barn og voksne. I de mest ekstreme tilfellene er dette barn barnehagen rett og slett har problemer med å håndtere.

– Det gjelder selvsagt ikke mange barn, men de som har denne typen atferd påvirker på sin side veldig mange. Dette går sjelden over av seg selv og kan bli med videre inn i skolen om vi ikke gjør noe tidlig, sier Tellevik Dahl.

Les også: Undersøkelse: Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

Risikofaktor

Ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), vet man i dag at tidlige atferdsproblemer er en av de viktigste årsakene til senere mentale problemer, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet. Derfor er barn som er eksponert for stor sosial risiko, og som viser tidlige atferdsproblemer, en spesielt viktig gruppe å nå med hjelp som virker.

Nå vil byrådet bruke 12 millioner kroner i neste års budsjett for å etablere et eget innsatsteam for å hjelpe barnehagene med de mest utfordrende barna.

– De nye innsatsteamene skal settes inn som ekstra personale i barnehager i perioder på opptil et halvt år. Teamene skal bestå av erfarne pedagoger som direkte skal følge opp barn som har utfordringer knyttet til språk, atferd og sosial kompetanse, men selvsagt også veilede og hjelpe ansatte, forteller Tellevik Dahl.

Les også: – Skal aggressiv atferd snus, bør foreldrene bør involveres

Inger Hilde Vestli er pedagogisk leder i Teglverket barnehage, som har 12 baser og cirka 160 barn og er plassert i bydel Grünerløkka.

Hun tror innsatsteamet kan innebære et løft for barnehagene.

– Et år i et førskolebarns liv er lenge. En satsing som gjør at vi kan komme enda tidligere inn og få hjelp til å se hva som kan gjøres for barn med store språklige og atferdsmessige problemer, tenker jeg er positivt. Jo før man kommer inn, desto større er sjansen for å lykkes, sier Vestli, som mener det er spesielt viktig at teamet følger barn og ansatte over tid.

– Det tar tid å bli kjent og forstå kompleksiteten i problemene hos et barn. Dette er ingen «quick fix», sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Gutter tar lettere etter

Trudy Johansen er seksjonsleder for barnehageområde 4, med ansvar for fem barnehager i bydelen. Hun er klar på hva barnehagene trenger:

– Jeg ønsker meg to ting. For det første at teamet jobber med de spesielt utfordrende barna over litt tid. Dernest at de ser på det systematiske arbeidet i barnehagen med tanke på forbedringer i tidlig innsats.

– Tidlig og riktig hjelp vil gi barnet en god tid i barnehagen og et godt utgangspunkt for skolegangen. Et dårlig utviklet språk eller atferdsproblemer vil gjøre kunnskapstilegnelsen vanskelig, sier seksjonsleder Trudy Johansen.

Ifølge ny forskning er det belegg for å si at aggressiv og voldelig atferd kan «smitte» om den ikke korrigeres.

De to forskerne Luisa Ribeiro og Henrik Zachrisson, begge tilknyttet NUBU, har nylig sett på hvilken effekt barns aggressive atferd har på jevnaldrende i norske barnehager. En av tingene forskerne så på, var hvor ofte barna slo andre barn eller dyttet for å få viljen sin.

Studien, som er gjort blant 956 barn mens de var i alderen to, tre og fire år, viste blant annet at:

* Endringer i aggresjon i barnegruppen førte til endring i enkeltbarns aggressive atferd. Dette gjaldt i større grad for gutter enn for jenter.

* Funnene tilsier at en i barnehagene bør unngå å plassere mange barn med problematisk atferd i samme gruppe.

Les også: Skolebyråden vil bortvise voldselever

Tidlig innsats

Midlene som nå bevilges vil gå til bydelene med de største utfordringene i barnebefolkningen.

– Oslo har nesten 800 barnehager, og vi kan ikke forvente at alle barnehager har kompetanse eller ressurser til å hjelpe disse barna. Akkurat som vi skal ha tidlig innsats for et godt språk og lese-, skrive- og regneferdigheter, må vi også ha tidlig innsats mot problematferd, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Les også: - Noen trenger å bli fulgt til lege eller Nav, andre å bli fulgt til og fra skolen

 

Bakgrunn

* Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeids­tilsynet.

* I en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet svarte halvparten av barneskolelærerne at de var blitt utsatt for fysisk vold fra elever, mot 19 prosent på ungdomsskolen.

* Nå bekrefter skolebyråden i Oslo at både barnehager og småskolen rapporterer om flere barn med utagerende negativ atferd rettet både mot barn og voksne.