Skulle gi råd om rovvilt – fratatt oppgaven

Etter flere år med krangel og uenighet i Kontaktutvalg for rovviltforvaltning, gir regjeringen opp.

– Siden Kontaktutvalg for rovviltforvaltning i særdeles liten grad har kommet med råd til forvaltningen, har vi valgt å endre mandatet, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet.

– Hvordan?

– Vi endrer mandatet slik at utvalget ikke lenger skal komme med faglige råd til miljø- og landbruksmyndighetene, svarer Hamar.

Les også: Elvestuen freser mot giftblandere: - Forkastelig

– Har mistet sin verdi

Til tider har det vært ampert under møtene til Kontaktutvalg for rovviltforvaltning, med 15 organisasjoner som til dels står steilt mot hverandre i oppfatningen av ulv og andre rovdyr. Blant medlemmene finner vi blant annet Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som blant annet selger kaffekopper med «Norsk natur er herlig uten ulv», i sin nettbutikk.

I februar i fjor toppet det seg for miljøorganisasjonene i utvalget. Da sendte WWF Verdens naturfond, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernfor- bundet og Foreningen Våre Rovdyr et brev med følgende tittel til Klima- og miljødepartementet: «Kontaktutvalget for rovviltforvaltning (KU) har mistet sin verdi som arena for dialog og kunnskapsutveksling».

Det begrunnes blant annet slik i brevet:

* I løpet av de sju siste årene har ingen av miljøorganisasjonenes forslag til uttalelser i KU blitt imøtekommet.

* I august 2017 forsøkte miljøorganisasjonene for tredje gang å få til en uttalelse om at utvalget tar avstand fra ulovlig jakt på rovdyr, men ble igjen nedstemt.

I forkant av det sist nevnte nederlaget, skriver miljøorganisasjonene at de opplevde «mangelen på realitetsdiskusjon som ubehagelig, lite tillitsvekkende og direkte konfliktdrivende».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forlot møtelokalet

Miljøorganisasjonene peker også på pengebruken forbundet med utvalgets møter: «Vi er i tvil om kostnadene med flyreiser, overnatting og bespisning for alle utvalgets medlemmer fire dager i året kan forsvares med de manglende resultater som KU nå står for. Vi minner også om bruk av betydelig arbeidstid for Miljødirektoratets personell som sekretariat samt for observatører fra KLD (Klima- og miljødepartementet), LMD (Landbruks- og matdepartementet), Sametinget, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og SNO (Statens naturoppsyn).

I det påfølgende møtet i utvalget, i april i fjor, ba miljøorganisasjonene om en «nøytral ledelse av kontaktutvalget», for eksempel i form av Miljødirektoratet. Flertallet motsatte seg dette, og det endte med at miljøorganisasjonene forlot møtelokalet på Radisson Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Heller ikke regjeringen har vært tilfreds med hvordan utvalget har fungert. I februar 2016 gikk det så langt som at daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ga beskjed om at han ønsket flere råd i rovviltsaker fra utvalget, og aller først en uttalelse om den framtidige forvaltningen av kongeørn.

– Råd fra kontaktutvalget vil bidra til at de enkelte sakene blir bedre belyst. Det vil styrke vårt beslutningsgrunnlag, og kan bidra til å dempe konfliktene, uttalte Helgesen håpefullt.

Les også: I Norge skyter vi ulvene våre. I stadig flere land tjener de millioner på ulven.

– To råd

– Hvor mange råd har kontaktutvalget kommet med t i etterkant av dette, statssekretær Atle Hamar?

– Etter det jeg kjenner til har utvalget kommet med to råd i etterkant av denne anmodningen. Det ene gjaldt en sak om forvaltningen av kongeørn. Der var hele utvalget enig i at vi behøver mer kunnskap, men organisasjonene var uenige i deler av uttalelsen og det var flere merknader til saken. I 2017 kom utvalget også med et utsagn, og den gjaldt forebyggende og konfliktdempende tiltak, svarer Hamar.

To år senere tar regjeringen selv det endelige konfliktdempende grepet.

– Hva håper regjeringen å oppnå ved å endre mandatet til utvalget, slik det det ikke lenger skal komme med faglige råd?

– Utvalget vil fremdeles være et møtested. Klima- og miljødepartementet vil sammen med Landbruks- og matdepartementet invitere til et årlig heldagsmøte der ulike temaer knyttet til rovviltforvaltningen vil bli drøftet. Ved å gjøre denne endringen vil vi benytte ressursene bedre, samtidig som vi fremdeles vil ha god kontakt med alle lag og organisasjoner som er involvert i rovviltpolitikken, og de vil fremdeles ha gode muligheter til å komme med sitt syn og sine råd knyttet til rovviltforvaltningen.

– Er brevet dere mottok i februar i fjor, bakgrunnen for denne endringen?

– Endringene vi nå gjennomfører har vi kommet til uavhengig av brevet du viser til.

Les også: – Rovviltnemdene er blitt aktivistnemder

 

Kontaktutvalget

* Kontaktutvalg for rovviltforvaltning ble opprettet i 2006.

* Ble lansert som «en møteplass for alle berørte aktører i rovviltpolitikken på sentralt nivå. Utvalget skal gi råd til miljø- og landbruksmyndighetene om løpende prioriteringer i rovviltforvaltningen med utgangspunkt i vedtatt politikk».

* Omfatter nå Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges Naturvernforbund, Foreningen Våre Rovdyr, WWF Verdens naturfond, Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening.