I krisesituasjoner er det nødvendig å få varslet folk raskest mulig. I framtiden skal sosiale medier som facebook og twitter brukes i større grad.

Skal bruke sosiale medier ved krise

Facebook og Twitter skal i framtiden kunne brukes, dersom krisesituasjoner krever hurtig varsling.

Det mener både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og sjef for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.

Nasjonale eller regionale kriser som krever at informasjon når mange raskt, kan være alt fra forurensning etter giftutslipp fra bedrifter til naturkatastrofer eller bombetrusler.

Varsling på mobil

– Vi vil bruke blant annet Twitter i beredskapssammenheng i tillegg til en mer utstrakt varsling via mobiltelefon eller fasttelefon, sier Martin Strand, sjef for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, til NTB.

Regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet fra juni 2012 legger til grunn at samfunnet må ta i bruk – i større grad enn i dag – ny teknologi for varsling og dialog med publikum.

Foreløpig har DSB konkludert med at befolkningsvarsling gjøres best gjennom Sivilforsvarets sireneanlegg med «søk informasjon – lytt til radio» og NRK P1s pålagte samfunnsansvar som formidler av den første varslingen.

Kommunene har også fått en viktigere rolle enn tidligere med varsling i krisesituasjoner. 1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft, og forskriften gjelder fra oktober 2011.

– Det vi vet, er at 30 prosent av kommunene har varsling på mobiltelefon i krisesituasjoner. Ved siden av Sivilforsvarets tyfoner (lydgivere) og varsling via P1 er dette et viktig supplement, sier Geir Mjøen, leder av DSBs arbeidsgruppe.

Går inn for videreføring

En arbeidsgruppe med representanter fra Post- og teletilsynet, Norges vassdrags og energidirektorat, Politidirektoratet og Direktoratet for nødkommunikasjon går inn for en videreføring av dagens nasjonale varslingssystemer.

Gruppen mener den viktigste kanalen for å nå hurtig ut til befolkningen går via massemediene. Myndighetene, i de fleste tilfeller politiet, har anledning til å pålegge NRK å kringkaste såkalt «melding fra statsmyndighet».

Det samme gjelder for radiostasjoner som er omfattet av lokalradioavtalen. For å påkalle folks oppmerksomhet og få dem til å lytte på myndighetenes «meldinger på radio», kan Sivilforsvaret ta i bruk lydgivere (tyfoner).